Takaisin

Television katselu ja lihavuus

Näytönastekatsaukset
Lihavuus (lapset) -työryhmä
7.5.2012

Näytön aste: C

Lasten ja nuorten television katselun ja lihavuuden välillä on tilastollisesti merkitsevä mutta ilmeisen vähäinen korrelaatio.

Tuoreessa meta-analyysissä «Marshall SJ, Biddle SJ, Gorely T ym. Relationships...»1 löydettiin 39 lasten ja nuorten television katselun sekä video/tietokonepelien pelaamisen ja lihavuuden välistä yhteyttä selvittävää tutkimusta, joista 30 otettiin mukaan meta-analyysiin. Näissä tutkimuksissa raportoitiin yhteensä 52 tutkimusryhmää, joissa oli yhteensä 44 707 iältään 0–18-vuotiasta lasta ja nuorta. Tutkimusryhmistä 43 oli poikkileikkaustutkimuksia, 8 seurantatutkimuksia ja yksi randomoitu kontrolloitu tutkimus.

96 % tutkimusryhmistä osoitti positiivisen korrelaation television katsomisen ja lihavuuden välillä. Korrelaatio oli kuitenkin heikko: Pearsonin sekoittavien tekijöiden suhteen korjattu korrelaatiokerroin oli 0.084 (95 % luottamusväli 0.056–0.078, p < 0.01).

Kuudessa tutkimusryhmässä määritettiin myös video/tietokonepelien pelaamisen yhteyttä. Pearsonin sekoittavien tekijöiden suhteen korjattu korrelaatiokerroin oli 0.128 (95 % luottamusväli -0.048–0.188, p < 0.01).

Tutkijat esittävät yhteenvetona, että TV:n katselun ja lihavuuden välillä on vähäinen korrelaatio, joka selittää vain pieneltä osin lihavuuden yleistymistä, ja jonka kliininen merkitys on kyseenalainen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Mukana ei ollut yhtään suomalaista tutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Marshall SJ, Biddle SJ, Gorely T ym. Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1238-46 «PMID: 15314635»PubMed