Takaisin

Propafenoni akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: A

Propafenoni kääntää akuutin (alle 72 tuntia) eteisvärinän tehokkaasti ja turvallisesti.

Vuosia 1974–97 koskeva meta-analyysi «Reimold SC, Maisel WH, Antman EM. Propafenone for ...»1 propafenonirytmihäiriölääkkeestä ja eteisvärinästä. Kohteena 27 eteisvärinän lääketutkimusta propafenonilla (yhteensä 1 843 eteisvärinäpotilasta). Lähteenä MEDLINE- ja Paperchase-tietokannat. Analyysi käsitti sekä satunnaistettuja että ei-satunnaistettuja tutkimuksia. Kaikenkieliset tutkimukset, joissa mainittiin lääkeannos, annostiheys ja antotapa sekä seuranta-aika tai lopputulosmuuttuja huomioitiin. Tutkimusten mukaanottokriteerien valintaa sekä validiteetti- ja laatukriteereitä ei ilmoitettu.

Propafenoni pysäytti 24 tunnissa menestyksellisesti eteisvärinän 76,1 % potilaista (95 % luottamusväli 72,8–79,4 %). Suonensisäisesti annettuna lääke oli tehokkain ensimmäisen 4 tunnin aikana. Hoitoero lumelääkkeeseen oli suurin ensimmäisen 8 tunnin aikana (32,9 %, 95 % luottamusväli 24,3–41,5 %, p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Propafenonia käytti tutkimuksissa «Nichol G, McAlister F, Pham B ym. Meta-analysis of...»2 yhteensä 1 372 potilasta. Seuranta-aika vaihteli yhdestä tunnista kahteen vuorokauteen. IC-lääkkeet säilyttivät sinusrytmin 33,1 % enemmän potilaita verrattuna lumelääkkeeseen (95 % luottamusväli 23,3–42,9 %, p < 0,0001). Kuolleisuudessa ei ollut eroa (-0,08 % ero verrattuna lumelääkkeeseen, luottamusväli -0,20–0,04, p < 0,6).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alboni ja työtoverit «Alboni P, Botto GL, Baldi N ym. Outpatient treatme...»3 tutkivat ryhmän IC-lääkkeiden (flekainidi ja propafenoni) kykyä pysäyttää akuutti eteisvärinäkohtaus kotioloissa itse annosteltuna (”pill-in-the-pocket”) sellaisilla eteisvärinäpotilailla, joilla kyseiset lääkkeet olivat sairaalaoloissa tehonneet eivätkä olleet aiheuttaneet haittavaikutuksia. Potilaat, joita oli 210, toimivat siis omina kontrolleinaan ja päätemuuttujana oli sinusrytmi 6 tunnin sisällä lääkkeen annostelusta. IC-ryhmän lääkkeiden käyttöindikaatioiden mukaisesti potilaiden tuli olla tervesydämisiä. Propafenonia annosteltiin 600 mg suun kautta kerta-annoksena, jos potilaan paino oli 70 kg tai enemmän, muulloin 450 mg. Lääkkeet tulivat kotioloissa annnostelluiksi 36 ± 39 minuutin kuluessa rytmihäiriöoireiden alusta. Seuranta-aikana, joka oli 15±5 kuukautta, propafenoni käänsi eteisvärinän (poisti sen aiheuttamat oireet) 315 rytmihäiriöepisodista 295:ssä (94 %). 7 % potilaista raportoi haitta-oireita (yhdellä eteislepatus, muilla ei-sydänperäisiä oireita).

Tämän potilaskohortin sairaalakäynnit vähenivät tilastollisesti erittäin merkittävästi tutkimusaikana verrattuna heidän sitä edeltäneenä vuonna tarvitsemiinsa käynteihin (p <0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kun lääkkeen teho ja turvallisuus on ensin sairaalaoloissa testattu, voidaan omatoimisen hoidon tuloksellisuuteen ja vähäriskisyyteen luottaa ja vähentää sairaalakäyntejä. Propafenoni tehoaa eteisvärinän rytminsiirrossa myös suun kautta annettuna «Boriani G, Biffi M, Capucci A ym. Oral propafenone...»4.

Kirjallisuutta

  1. Reimold SC, Maisel WH, Antman EM. Propafenone for the treatment of supraventricular tachycardia and atrial fibrillation: a meta-analysis. Am J Cardiol 1998;82:66N-71N «PMID: 9809903»PubMed
  2. Nichol G, McAlister F, Pham B ym. Meta-analysis of randomised controlled trials of the effectiveness of antiarrhythmic agents at promoting sinus rhythm in patients with atrial fibrillation. Heart 2002;87:535-43 «PMID: 12010934»PubMed
  3. Alboni P, Botto GL, Baldi N ym. Outpatient treatment of recent-onset atrial fibrillation with the "pill-in-the-pocket" approach. N Engl J Med 2004;351:2384-91 «PMID: 15575054»PubMed
  4. Boriani G, Biffi M, Capucci A ym. Oral propafenone to convert recent-onset atrial fibrillation in patients with and without underlying heart disease. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1997;126:621-5 «PMID: 9103129»PubMed