Takaisin

Galantamiinin haittavaikutukset Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio ja Tuula Pirttilä †
7.9.2016

Näytön aste: A

Galantamiini on kohtalaisen hyvin siedetty Alzheimerin tautia sairastavilla.

NICEn systemaattisessa katsauksessa «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 (Internet «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1) arvioitiin galantamiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa. Katsauksessa on mukana 6 heinäkuuhun 2004 mennessä julkaistua kontrolloitua tutkimusta ja 1 julkaisematon kontrolloitu tutkimus, joissa on tutkittu galantamiinin tehoa annoksilla 8–36 mg/vrk. Tutkimusten kesto vaihteli: 3 (n = 3), 5 (n = 1) ja 6 kuukautta (n = 2). Kaikkiaan tutkimuksiin osallistui yhteensä 3 324 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta (1 051 lumeryhmässä ja 2 273 galantamiiniryhmässä), joiden keski-ikä kaikissa tutkimuksissa vaihteli 70:n ja 80:n ikävuoden välillä.

Vakavia haittatapahtumia esiintyi galantamiinia 16–24 mg:n annoksella käyttäneistä 119/1 049:lla potilaalla (11,3 %), ja lumetta käyttäneistä 68/661:lla potilaalla (10,3 %).

Kuolemia havaittiin galantamiinia 16–24 mg:n annosta käyttäneistä 6/550:lla potilaalla (1,1 %), ja lumetta käyttäneistä 6/359:lla potilaalla (1,7 %).

Vetäytymiset haittatapahtumien takia: galantamiinia 16–24 mg:n annosta käyttäneistä tutkimuksen lopetti 203/1 263 potilasta (16,1 %), ja lumetta käyttäneistä 63/749 potilasta (8,4 %).

Galantamiinihoidossa olleet tutkittavat raportoivat haittavaikutuksia 2–27 % enemmän kuin lumeryhmän potilaat, ja haittavaikutusten esiintyvyys oli suurempi korkeammilla galantamiiniannoksilla. Yleisimmät haittavaikutukset olivat gastrointestinaalisia: pahoinvointi 6–44 % annoksesta riippuen (lumeryhmä 3–13 %), oksentelussa ero lumeryhmään oli 1–18 % ja anoreksiassa ero lumeryhmään 3–14 %. Tutkimuksen keskeyttäminen oli yleisempää galantamiiniryhmässä (6 % 8 mg/vrk annosta käyttäneillä ja 44 % 32 mg/vrk annosta käyttäneillä) verrattuna lumeryhmään (5–9 %).

NICE-meta-analyysin «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 tulokset osoittivat, että galantamiini suurella annoksella (32 mg/vrk) aiheuttaa kohtalaisen usein gastrointestinaalisia oireita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tanin ja työryhmän systemaattisessa katsauksessa «Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of ...»2 arvioitiin donepetsiilin, galantamiinin, rivastigmiinin ja memantiinin tehoa ja turvallisuutta lievässä, keskivaikeassa ja vaikeassa Alzheimerin taudissa. Tutkimuksia etsittiin elektronisista tietokannoista, kongressiesitelmistä, väitöskirjaluetteloista ja Cochrane-tutkimusrekistereistä. Haku kattoi julkaisut marraskuuhun 2013 asti. Mukaan otettiin englanninkieliset, satunnaistetut sokkoutetut tutkimukset, joissa verrattiin edellä mainittuja lääkkeitä lumeeseen. Meta-analyysiin valikoitui 10 donepetsiili-, 4 galantamiini-, 3 rivastigmiini- ja 6 memantiinitutkimusta, jotka sisälsivät riittävästi tietoa. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin kriteeristöllä, jonka on luonut The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation Working Group (GRADE Working Group). Ensisijaisia päätetapahtumia olivat interventioiden vaikutus kognitioon, yleisvaikutelmaan, käytösoireisiin ja toimintakykyyn. Toissijaisia päätetapahtumia olivat lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset.

Meta-analyysiin galantamiinin suhteen osallistui yhteensä 2 265 lievää, kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. Tutkittavien keski-iät olivat eri tutkimuksissa 77,1 (0,5) – 83,7 (5,7) vuotta. Seuranta-aika oli 24 viikkoa. Ensisijaisena tehon mittarina käytettiin kognitiota (ADAS-cog), yleisvaikutelmaa (CIBIC-plus), käytösoireita (NPI) ja toimintakykyä (ADCS-ADL).

Galantamiinin osalta meta-analyysin yhteenveto haittavaikutusten suhteen perustuu 4 satunnaistettuun, lumekontrolloituun ja kaksoissokkoutettuun monikeskustutkimukseen lievää ja keskivaikeaa tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla potilailla. Tässä todettiin merkitsevä haittavaikutusten määrän lisääntyminen lumeeseen verrattuna galantamiinin 32 mg:n annoksella 3,49 (95 % luottamusväli 2,25–5,42) arvioituna tutkimuksesta pois pudonneiden määrällä ja tutkittavien haittavaikutusilmoitusten perusteella. Tyypillisimmät haittavaikutukset olivat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, anoreksia, huimaava olo ja päänsärky.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Yksittäisten tutkimusten potilasmäärät olivat suhteellisen pieniä, ja tulokset vaihtelivat tehdyissä tutkimuksissa. Seuranta-ajat olivat lyhyet.

Kirjallisuutta

  1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer’s disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
  2. Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of donepezil, galantamine, rivastigmine, and memantine for the treatment of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2014;41:615-31 «PMID: 24662102»PubMed