Takaisin

Gingko biloba Alzheimerin taudin tai muistioireiden ehkäisyssä ja hoidossa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio
8.9.2016

Näytön aste: B

Gingko biloban tehosta Alzheimerin taudin tai muistioireiden ehkäisyssä tai hoidossa ei ole ilmeisesti näyttöä.

Arvion pohjana on käytetty Cochrane-analyysia «Birks J, Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognit...»1 vuodelta 2009, jossa on arvioitu 36 satunnaistettua, kaksoissokkoutettua tutkimusta. Aiemmin on tehty lisäksi katsaus 9 tutkimuksesta «Ernst E, Pittler M. Ginkgo biloba for dementia. A ...»2, meta-analyysi 4 tutkimuksesta «Oken BS, Storzbach DM, Kaye JA. The efficacy of Gi...»3 ja 1 kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, satunnaistettu monikeskustutkimus Alzheimerin tautia sairastavista potilaista «Schneider LS, DeKosky ST, Farlow MR ym. A randomiz...»4. Laajin ja pitkäkestoisin tähän asti tehty dementian ehkäisyä koskeva tutkimus «DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL ym. Gink...»5 on julkaistu JAMAssa marraskuussa 2008.

Cochrane-analyysissa «Birks J, Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognit...»1 pitkäkestoisin, 52 viikon seuranta, oli Le Barsin ym. amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Le Bars PL, Katz MM, Berman N ym. A placebo-contro...»6. Tässä 327 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia (70 %) tai multi-infarktidementiaa (30 %) sairastavaa kotona asuvaa henkilöä (DSM-III-R, ICD10-kriteerit, MMSE 9–26, GDS 3–6) satunnaistettiin kaksoissokkoutetusti saamaan joko lumetta tai Gingko Bilobaa 120 mg:n tabletteina kerran vuorokaudessa yhteensä 1 vuoden ajan. Ensisijaisena vastemuuttujina olivat Alzheimer`s Disease Assessment Scale, Geriatric Evaluation ja Clinical Global Impressions, jotka arvioitiin 2, 12, 26 ja 52 viikon kohdalla. Merkitsevät erot saatiin Gingkon hyväksi Adas- ja Geriatric Evaluation -päätemuuttujissa, sen sijaan Clinical Global Impressions -päätemuuttujassa eroja ei havaittu. Adas-cog-vastemuuttujassa saatiin 1,4 pisteen nousu Gingko biloba -ryhmässä lumeeseen verrattuna (p = 0,04) 52 viikon kohdalla. Gingko bilobaa käyttäneistä 27 %:lla Adas-Cog-pisteet nousivat vähintään 4 pisteellä, kun vastaava parannus tapahtui 14 %:lla lumeryhmästä (p = 0,005). Alzheimer-potilaat näyttivät hyötyvän hiukan enemmän kuin multi-infarktidementiapotilaat. Teho ei liittynyt ikään tai dementian vaikeusasteeseen. Cochrane-analyysin mukaan kaikkiaan positiivisia tuloksia Gingko biloba -hoidolla alle 200 mg/vrk lumeeseen verrattuna on saatu kognition suhteen 52 viikon kohdalla (SMD -0,41; 95 % luottamusväli -0,71 – -1,10, p < 0,01). Merkitsevä ero tuli esiin myös jo 12 viikon kohdalla kognition suhteen. ADL:n suhteen merkitsevä ero tuli esiin 52 viikon kohdalla Gingkon (alle 200 mg/vrk) hyväksi (SMD -0,41; 95 % luottamusväli -0,71 – -0,11, p < 0,01). Myös jo 12 viikon kohdalla tulos oli merkitsevä.

Mielialan ja emotioiden suhteen samalla annoksella alle 200 mg/vrk tuli merkitsevä ero Gingkon hyväksi 12 viikon aikana (SMD -1,94; 95 % luottamusväli -2,73 – -1,15, p < 0,0001). Mahdollisia negatiivisia tuloksia ei ole raportoitu. Haittavaikutuksia Gingko biloballa ei ollut lumetta enempää.

Tutkimuksessa kuoli 1 potilas lumeryhmästä, 2 Gingko-ryhmästä. Näiden ei arvioitu liittyvän lääkkeeseen. Haittavaikutuksia ilmoitti Gingko biloba -ryhmästä 16 % ja lumeryhmästä 12 % potilaista. Merkitsevää eroa haittavaikutusten suhteen ei tullut esiin.

Tutkimuksessa puutteeksi osoittautui suuri drop-out-prosentti (58 %), ja vain 137 potilasta jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Näistä Gingko biloba -ryhmään kuului 50 % ja lumeryhmään 38 %.

Cochrane-analyysissä käy ilmi, että tässä kognition heikentymistä osoittaville tutkimuspotilaille tarjottiin mahdollisuutta jättäytyä pois tutkimuksesta ja aloittaa Gingko biloba -hoito avoimesti.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Useissa Cochrane-analyysin 36 tutkimuksissa oli metodologisia puutteita. Sisäänottokriteerit ja käytetyt päätemuuttujat vaihtelivat. Päätemuuttujana oli käytetty myös haastatteluja.

Amerikkalaiseen satunnaistettuun, lumekontrolloituun, 26 viikkoa kestäneeseen monikeskustutkimukseen «Schneider LS, DeKosky ST, Farlow MR ym. A randomiz...»4otettiin mukaan 513 yli 60-vuotiasta (keski-ikä 78,1 vuotta) Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta (87 % kaukasialaista rotua), joiden MMSE oli 10–24 pistettä (keskimäärin 18 pistettä). Lievien potilaiden (MMSE > 19 pistettä) määrä rajoitettiin kussakin keskuksessa kolmasosaan kaikista potilaista. Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli merkittävä vaskulaarisen taudin todennäköisyys (Hachinskin pisteet yli 3). Dementiaan hoitoon käytettyjen lääkkeiden, kuten AKE-estäjien, käyttö oli kielletty tutkimuksen ajan ja 6 viikon ajan ennen tutkimuksen aloittamista. Psyykenlääkkeiden käyttö oli myös kielletty tutkimuksen ajan ja 3 kuukautta ennen tutkimuksen aloittamista. Potilaat satunnaistettiin 3 ryhmään; lumeryhmä (n = 174), Gingko bilobaa 120 mg (n = 169) tai 240 mg vuorokaudessa (n = 170). Ryhmät eivät eronneet toisistansa lähtötilanteessa iän, sukupuolen, oireiden keston, MMSE:n tai ADAS-cog:n tuloksen suhteen.

Ensisijaisena tehoa arvioivana vastemuuttujana olivat kognition muutos (ADAS-cog) ja yleisvaikutelma (CIBIC-plus). Toimintakyvyn arviointiin käytettiin PDS-mittaria. Viidesosa potilaista keskeytti tutkimuksen. Kaikkiaan 113 poikkeamaa tutkimussuunnitelmasta tapahtui tutkimuksen aikana, näistä yleisin (63 %) oli kiellettyjen lääkkeiden (esim. AKE:n estäjät) aloittaminen. ADAS-cog-muutoksessa ei ollut eroa ryhmien välillä 26 viikon hoidon jälkeen; lumeryhmä 0,9 pistettä, Gingko 120 mg 1,6 pistettä ja Gingko 240 mg 1,3 pistettä. CIBIC plus -arvion perusteella tila heikkeni 45 %:lla lumeryhmässä, 39 %:lla Gingko 120 mg -ryhmässä ja 38 %:lla Gingko 240 mg -ryhmässä, ryhmien ero ei ollut merkitsevä. Toimintakyky (PDS) parani hieman kaikissa ryhmissä, ryhmien välillä ei ollut eroa. Erillisessä analyysissa ADAS-cog heikkeni merkitsevästi enemmän niillä lumeryhmän potilailta, joilla lähtötilanteessa oli neuropsykiatrisia oireita (n = 47) verrattuna aktiivihoitoryhmiin; lume 2,8 pistettä, Gingko 120 mg (n = 51) 0,8 pistettä ja Gingko 240 mg (n = 42) 0,6 pistettä, p = 0,03.

Haittatapahtumia esiintyi vähän eikä niiden esiintymisessä ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Gingko biloballa ei todettu merkitsevää tehoa kognitioon, yleistilaan tai toimintakykyyn lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla.

Tähän asti laajin, 6 vuotta kestänyt, satunnaistettu kaksoissokko monikeskustutkimus «DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL ym. Gink...»5on julkaistu JAMAssa marraskuussa 2008. Mukaan otettiin 3 069 vähintään 75-vuotiasta potilasta, joilla ei ollut dementiaa. Gingko biloba -annos oli 120 mg kahdesti vuorokaudessa tai lume. Heitä seurattiin vuosina 2000–2008 yhteensä 6 vuoden ajan 8 yhdysvaltalaisessa yliopistoyksikössä, jonka jälkeen asiantuntijapaneeli arvioi kognition mahdollisen muutoksen päätemuuttujana mikä tahansa dementia ja Alzheimerin tauti. 523 henkilöä sairastui dementiaan seuranta-aikana (246 lume- ja 277 Gingko biloba -ryhmästä). Drop out -luku oli vain 6,3 %, ja haittavaikutukset samankaltaisia molemmissa ryhmissä. HR (hazard ratio, riskitiheyssuhde) Gingko biloballe lumeeseen verrattuna päätemuuttujana mikä tahansa dementoiva sairaus oli tässä tutkimuksessa 1,12 (95 % luottamusväli 0,94–1,33, p = 0,21), ja päätemuuttujana Alzheimerin tauti 1,16 (95 % luottamusväli 0,97–1,39, p = 0,11).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Gingko biloba ei pitkässä seurannassa annoksella 120 mg kahdesti vuorokaudessa osoittautunut tehokkaaksi dementian tai Alzheimerin taudin ehkäisyssä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gauthierin ja Schlaefken laatimassa meta-analyysissa «Gauthier S, Schlaefke S. Efficacy and tolerability...»7 käytiin läpi satunnaistetut lumekontrolloidut tutkimukset Gingko bilobasta dementian hoidossa. Yhteensä 15:sta RCT:sta 7 täytti sisäänottokriteerit. Potilaille (N = 2684) annettiin Ginkgo bilobaa 120 tai 240 mg vuorokaudessa (EGb 761) tai lumetta 22–26 viikon ajan. Tehon mittareina käytettiin validoituja testejä skaaloja kognition, päivittäistoimintojen ja yleisvaikutelman suhteen. Siedettävyyttä arvioitiin sivuoireitten ja tutkimuksen ennenaikaisesti keskeyttäneiden määrällä verrattuna kontrolliryhmään.

Ryhmien väliset erot olivat positiiviset kognition (-0,52; 95 % luottamusväli -0,98 – -0,05, p = 0,03), päivittäistoimintojen (-0,44; 95 % luottamusväli -0,68 – -0,19, p < 0,001), ja yleisvaikutelman (-0,52; 95 % luottamusväli -0,92 – -0,12, p = 0,12) suhteen.

Ginkgo biloba -ryhmässä ei ollut enempää haittavaikutuksia tai tutkimuksen kesken keskeyttäneitä kuin verrokkiryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Tutkimuksen kirjoittajat ja statistikko olivat saaneet palkkaa tai palkkioita Dr Willman Scwabe GmbH & Co:lta, joka tuottaa Gingko biloba -tuotteita myyntiin.

Hashiguchi ja kumppaneiden laatimassa tuoreessa meta-analyysissa «Hashiguchi M, Ohta Y, Shimizu M ym. Meta-analysis ...»8 koskien Ginkgo biloban tehoa ja turvallisuutta dementian hoidossa käytiin läpi yhteensä 298 tutkimusta, joista lopulta sisäänottokriteerit täyttivät 9 kaksoissokkoutettua, satunnaistettua, lumekontrolloitua tutkimusta, joissa potilaiden muistisairaus oli arvioitu kansainvälisten kriteerien (NINCDS-ARDRA, NINCDS-AIREN, DSM-III-R tai DSM-IV) perusteella ja päätemuuttujat, annostelu ja potilasaineistot olivat vertailukelpoiset. Tutkimukset ovat vuosilta 2002–2012. Ginkgo biloba -hoito kesti 12–52 viikkoa, päivittäinen annos oli 120–240 mg. Tutkimuksissa oli Alzheimerin tautia, sekamuotoista ja vaskulaarista muistisairautta sairastavia. Kaikki 9 tutkimusta arvioitiin laadultaan korkeatasoisiksi.

Tulokset ilmoitettiin keskimääräisenä ryhmien välisenä erona (Standardized Mean Difference, SMD) Syndrom Kurztest -muuttujalla (SKT), jolla arvioituna tulos 7:lla tutkimuksella koskien kaikkia potilaita osoitti tehoa Gingko biloba -ryhmässä verrattuna lumeeseen (SMD -0,90 (95 % luottamusväli -1,46 – -0,34). 2 tutkimuksessa, joissa päätemuuttujana käytettiin Adas-Cog-mittaria, tulokset eivät olleet merkitseviä (SMD -0,06 (95 % luottamusväli -0,41–0,30). Ginkgo biloba -annos 240 mg annos oli tehokkain verrattuna lumeeseen. Drop out -luvut eivät vaihdelleet eri ryhmien välillä, mutta niitä oli enemmän lumeryhmässä (OR 1,72; 95 % luottamusväli 1,06–2,8, p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yleiset kommentit:

Katsausartikkelissa vuodelta 2015 «Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of ...»9 on käyty läpi laajalti satunnaistettuja tutkimuksia, joilla on pyritty vaikuttamaan Alzheimerin taudin ehkäisyyn tai kognitiivisten toimintojen parantamiseen. Katsaus sisältää yhteensä 47 loppuunsaatettua ja 72 meneillään olevaa tutkimusta vuosilta 1998–2015. Gingko bilobaa käsitteli 2 laajaa tutkimusta, joissa toisessa «DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL ym. Gink...»5oli mukana 3 069 yli 75-vuotiasta kognitioltaan tervettä tai lievää kognitiivista heikentymää sairastavaa henkilöä, ja toisessa «Vellas B, Coley N, Ousset PJ ym. Long-term use of ...»10 2 854 yli 70-vuotiasta henkilöä, jotka spontaanisti toivat esiin muistihuolia.

Gingko biloballa ei voitu todeta kummassakaan tutkimuksessa 5–6 vuoden hoidon aikana mitään vaikutusta muistisairauksien tai Alzheimerin taudin esiintyvyyteen.

Kirjallisuutta

 1. Birks J, Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD003120 «PMID: 19160216»PubMed
 2. Ernst E, Pittler M. Ginkgo biloba for dementia. A systematic review of double-blind, placebo-controlled trials. Clin Drug Invest 1999;17:301-8
 3. Oken BS, Storzbach DM, Kaye JA. The efficacy of Ginkgo biloba on cognitive function in Alzheimer disease. Arch Neurol 1998;55:1409-15 «PMID: 9823823»PubMed
 4. Schneider LS, DeKosky ST, Farlow MR ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of two doses of Ginkgo biloba extract in dementia of the Alzheimer's type. Curr Alzheimer Res 2005;2:541-51 «PMID: 16375657»PubMed
 5. DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL ym. Ginkgo biloba for prevention of dementia: a randomized controlled trial. JAMA 2008;300:2253-62 «PMID: 19017911»PubMed
 6. Le Bars PL, Katz MM, Berman N ym. A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of an extract of Ginkgo biloba for dementia. North American EGb Study Group. JAMA 1997;278:1327-32 «PMID: 9343463»PubMed
 7. Gauthier S, Schlaefke S. Efficacy and tolerability of Ginkgo biloba extract EGb 761® in dementia: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Clin Interv Aging 2014;9:2065-77 «PMID: 25506211»PubMed
 8. Hashiguchi M, Ohta Y, Shimizu M ym. Meta-analysis of the efficacy and safety of Ginkgo biloba extract for the treatment of dementia. J Pharm Health Care Sci 2015;1:14 «PMID: 26819725»PubMed
 9. Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of sporadic Alzheimer's disease: lessons learned from clinical trials and future directions. Lancet Neurol 2015;14:926-44 «PMID: 26213339»PubMed
 10. Vellas B, Coley N, Ousset PJ ym. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2012;11:851-9 «PMID: 22959217»PubMed