Takaisin

E-vitamiini Alzheimerin taudin ilmaantumisen ehkäisyssä MCI-potilailla

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio
8.9.2016

Näytön aste: B

E-vitamiini ei ilmeisesti hidasta Alzheimerin taudin ilmaantumista MCI-potilailla.

Amerikkalaisessa kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E a...»1, joka on säilynyt ainoana tutkimuksena myös Cochrane-katsauksessa vuodelta 2012 «Farina N, Isaac MG, Clark AR ym. Vitamin E for Alz...»2, verrattiin donepetsiilia, E-vitamiinia ja lumetta keskenään 3 vuoden ajan MCI-potilaiden hoidossa. Tutkimusryhmään (N = 769) oli valittu amnestisen MCI-diagnoosin omaavia henkilöitä 69 amerikkalaisesta Alzheimer-tutkimuskeskuksesta. Tutkimuspotilaat olivat erikoisklinikoiden potilaita Yhdysvalloista ja Kanadasta. Psyykenlääkkeitä käyttävät potilaat oli suljettu pois.

E-vitamiinia (2 000 IU/ vrk) käytti 257 henkilöä. Tutkimusryhmien kesken ei ollut eroa iän, sukupuolen, ApoE4-kantajuuden, ADAS-cogin, MMSE:n, CDR:n, GDS:n eikä ADL:n suhteen. Naisia oli E-vitamiiniryhmässä 46 %, keski-ikä 72,8 vuotta, ApoE4-kantajia 55 %, MMSE keskimäärin 27,2.

Päätemuuttujana arvioitiin Alzheimerin taudin manifestoitumista NINCDS-ADRDA-kriteerien mukaisesti. Koko tutkimuksessa 214 potilaalle kehittyi seurantajakson aikana dementia, joista 212:sta diagnosoitiin Alzheimerin tauti, 1:llä sekamuotoinen dementia ja 1:llä primaari progressiivinen afasia.

E-vitamiinilla ei tässä tutkimuksessa ollut merkitystä 3 vuoden aikana Alzheimerin taudin manifestoitumiseen potilailla, joilla on amnestinen MCI (HR 1,02; 95 % luottamusväli 0,74–1,41, p = 0,91). Lumeryhmässä Alzheimerin tauti kehittyi 28,1 %:lle, E-vitamiiniryhmässä 29,5 %:lle tutkimuspotilaista 3 vuoden aikana. Haittavaikutuksia ei E-vitamiinilla ollut merkitsevästi enempää kuin lumeella.

Tutkimukset «Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E a...»1 ja «Farina N, Isaac MG, Clark AR ym. Vitamin E for Alz...»2:

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: E-vitamiinista on tehty lisäksi tutkimuksia siten, että E-vitamiini on ollut yhtenä antioksidanttina muiden antioksidanttien kanssa mukana, joten näistä ei voida päätellä puhtaasta E-vitamiinista mitään. Crichtonin ja kumppaneiden katsausartikkelissa «Crichton GE, Bryan J, Murphy KJ. Dietary antioxida...»3 päädyttiin myös negatiiviseen tulokseen antioksidanttien suhteen. Kyseisessä katsauksessa selvitettiin antioksidanttien (C- ja E-vitamiinit, flavonoidit, karotenoidit) merkitystä muistin heikkenemisen suhteen. Antioksidanttien on arveltu vaikuttavan suotuisasti kognitioon vähentämällä aivojen oksidatiivista stressiä. Katsaukseen valittiin 8 poikkileikkaus- ja 13 seurantatutkimusta. Näiden tutkimusten tulokset olivat keskenään ristiriitaisia, ja metodologiset eroavaisuudet tutkimusasetelmissa vaikuttivat tuloksiin.

Yhteenvetona he päätyivät esittämään, että tulokset eivät tukeneet oletusta siitä, että antioksidantit liittyisivät parempaan kognitioon ja vähentäisivät muistisairauden riskiä.

Katsausartikkelissa «Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of ...»4 vuodelta 2015 on käyty läpi systemaattisesti satunnaistettuja tutkimuksia, joilla on pyritty vaikuttamaan Alzheimerin taudin ehkäisyyn tai kognitiivisten toimintojen parantamiseen. Katsaus sisältää yhteensä 47 loppuunsaatettua ja 72 meneillään olevaa tutkimusta vuosilta 1998–2015. E-vitamiinin suhteen ainoana loppuunsaatettuna artikkelina oli Petersenin ym. työ «Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E a...»1 vuodelta 2005.

Tässä tuoreessa katsausartikkelissa kirjoittajien päätelmänä oli, että E-vitamiinilla ei ollut merkitsevää vaikutusta lievän kognitiivisen heikentymän etenemisessä Alzheimerin taudiksi. Kirjoittajat toteavat myös, että tällä hetkellä antioksidantteja, mukaan lukien E-vitamiini, koskevat meneillään olevat tutkimukset eivät todennäköisesti tule osoittamaan mitään vaikutusta Alzheimerin taudin ehkäisyn suhteen.

Kirjallisuutta

  1. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. N Engl J Med 2005;352:2379-88 «PMID: 15829527»PubMed
  2. Farina N, Isaac MG, Clark AR ym. Vitamin E for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD002854 «PMID: 23152215»PubMed
  3. Crichton GE, Bryan J, Murphy KJ. Dietary antioxidants, cognitive function and dementia--a systematic review. Plant Foods Hum Nutr 2013;68:279-92 «PMID: 23881465»PubMed
  4. Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of sporadic Alzheimer's disease: lessons learned from clinical trials and future directions. Lancet Neurol 2015;14:926-44 «PMID: 26213339»PubMed