Takaisin

E-vitamiinin vaikutus kognitioon MCI-potilailla

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio
8.9.2016

Näytön aste: B

E-vitamiinilla ei ilmeisesti ole vaikutusta kognitioon MCI-potilailla.

Amerikkalaisessa kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E a...»1, joka on säilynyt ainoana tutkimuksena myös Cochrane-katsauksessa vuodelta 2012 «Farina N, Isaac MG, Clark AR ym. Vitamin E for Alz...»2, verrattiin donepetsiilia, E-vitamiinia ja lumetta keskenään 3 vuoden ajan MCI-potilaiden hoidossa. Tutkimusryhmään (N = 769) oli valittu amnestisen MCI-diagnoosin omaavia henkilöitä 69 amerikkalaisesta Alzheimer-tutkimuskeskuksesta. Tutkimuspotilaat olivat erikoisklinikoiden potilaita Yhdysvalloista ja Kanadasta. Psyykenlääkkeitä käyttävät potilaat oli suljettu pois.

E-vitamiinia (2 000 IU/ vrk) käytti 257 henkilöä. Tutkimusryhmien kesken ei ollut eroa iän, sukupuolen, ApoE4-kantajuuden, ADAS-cogin, MMSE:n, CDR:n, GDS:n eikä ADL:n suhteen. Naisia oli E-vitamiiniryhmässä 46 %, keski-ikä 72,8 vuotta, ApoE4-kantajia 55 %, MMSE keskimäärin 27,2.

Päätemuuttujana arvioitiin Alzheimerin taudin manifestoitumista NINCDS-ADRDA-kriteerien mukaisesti. Koko tutkimuksessa 214 potilaalle kehittyi seurantajakson aikana dementia, joista 212:sta diagnosoitiin Alzheimerin tauti, 1:llä sekamuotoinen dementia ja 1:llä primaari progressiivinen afasia.

Toissijaisena päätemuuttujana arvioitiin kognitiota kokonaisuudessaan ja osa-alueittain muistin, eksekutiivisten toimintojen, kielellisen sujuvuuden ja visuospatiaalisen kyvyn suhteen. Kognitiota kokonaisuudessaan arvioiden E-vitamiinilla näytti olevan positiivinen vaikutus lumeeseen verrattuna 6 kuukauden aikana (score-muutos E-vitamiiniryhmällä 0,10, lumeella -0,12, p < 0,05). Kognition eri osa-alueiden suhteen positiivinen muutos käytetyssä scoressa E-vitamiinin hyväksi tuli esiin eksekutiivisten toimintojen suhteen 6 kuukauden aikana (muutos 0,11 E-vitamiiniryhmällä, 0,04 lumeryhmällä, p < 0,05) ja 18 kuukauden aikana kielellisen sujuvuuden osalta (muutos 0,02 E-vitamiiniryhmällä, -0,03 lumeella, p < 0,05). Kyseinen mittari oli standardoitu mittari, missä oli huomioitu MMSE, CDR, GDS, ADL ja Adas-Cog.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Katsausartikkelissa vuodelta 2015 «Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of ...»3 on käyty läpi systemaattisesti satunnaistettuja tutkimuksia, joilla on pyritty vaikuttamaan Alzheimerin taudin ehkäisyyn tai kognitiivisten toimintojen parantamiseen. Katsaus sisältää yhteensä 47 loppuunsaatettua ja 72 meneillään olevaa tutkimusta vuosilta 1998–2015. E-vitamiinin suhteen ainoana loppuunsaatettuna artikkelina oli yllä kuvattu Petersenin ym. työ «Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E a...»1 vuodelta 2005.

Tässä tuoreessa katsausartikkelissa kirjoittajien päätelmänä oli, että E-vitamiinilla ei ollut merkitsevää vaikutusta lievän kognitiivisen heikentymän etenemisessä Alzheimerin taudiksi. Kirjoittajat toteavat myös, että tällä hetkellä meneillään olevatkaan tutkimukset antioksidanteista, mukaan lukien E-vitamiini, eivät todennäköisesti tule osoittamaan mitään vaikutusta Alzheimerin taudin prevention suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: E-vitamiinista on tehty lisäksi tutkimuksia siten, että E-vitamiini on ollut yhtenä antioksidanttina muiden antioksidanttien kanssa mukana, joten näistä ei voida päätellä puhtaasta E-vitamiinista mitään. Crichtonin ja kumppaneiden katsausartikkelissa «Crichton GE, Bryan J, Murphy KJ. Dietary antioxida...»4päädyttiin myös negatiiviseen tulokseen antioksidanttien suhteen.

Crichton ja kumppanit «Crichton GE, Bryan J, Murphy KJ. Dietary antioxida...»4 selvittivät katsausartikkelissaan antioksidanttien (C- ja E-vitamiinit, flavonoidit, karotenoidit) merkitystä muistin heikkenemisen suhteen. Antioksidanttien on arveltu vaikuttavan suotuisasti kognitioon vähentämällä aivojen oksidatiivista stressiä. Katsaukseen valittiin 8 poikkileikkaus- ja 13 seurantatutkimusta. Näiden tutkimusten tulokset olivat keskenään ristiriitaisia, ja metodologiset eroavaisuudet tutkimusasetelmissa vaikuttivat tuloksiin.

Yhteenvetona he päätyivät esittämään, että tulokset eivät tukeneet oletusta siitä, että antioksidantit liittyisivät parempaan kognitioon ja vähentäisivät muistisairauden riskiä.

Kirjallisuutta

  1. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M ym. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. N Engl J Med 2005;352:2379-88 «PMID: 15829527»PubMed
  2. Farina N, Isaac MG, Clark AR ym. Vitamin E for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD002854 «PMID: 23152215»PubMed
  3. Andrieu S, Coley N, Lovestone S ym. Prevention of sporadic Alzheimer's disease: lessons learned from clinical trials and future directions. Lancet Neurol 2015;14:926-44 «PMID: 26213339»PubMed
  4. Crichton GE, Bryan J, Murphy KJ. Dietary antioxidants, cognitive function and dementia--a systematic review. Plant Foods Hum Nutr 2013;68:279-92 «PMID: 23881465»PubMed