Takaisin

Glaukooman vaikutus kuolleisuuteen

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
28.8.2014

Näytön aste: B

Glaukoomalla ei ilmeisesti ole vaikutusta kuolleisuuteen.

Glaukooman vaikutuksesta kuolleisuuteen ei ole Suomessa julkaistua tietoa. Väestöpohjaisissa tutkimuksissa yhteyttä lisääntyneeseen kuolleisuuteen ei ole todettu. Sen sijaan joissakin rekisteritietoihin perustuvissa ja retrospektiivisissä aineistoissa on osoitettu yhteys lisääntyneen kuolleisuuden ja glaukooman välillä «Egge K, Zahl PH. Survival of glaucoma patients. Ac...»1.

Ruotsissa seulottiin «Grødum K, Heijl A, Bengtsson B. Glaucoma and morta...»2 1992–97 vuosina 1918–1939 syntynyttä 32 918 henkilöä. Keskimääräinen kuolleisuuden seuranta-aika oli 7,7 vuotta. 5-vuotiskuolleisuus oli seulonnassa löytyneillä glaukoomapotilailla 9,2 %, ikävakioiduilla seulontanegatiivisilla henkilöillä 11,9 % ja terveydenhuoltojärjestelmään piiriin itse hakeutuneilla glaukoomapotilailla 8,5 %. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollannissa seulottiin «Borger PH, van Leeuwen R, Hulsman CA ym. Is there ...»3 6 339 yli 55-vuotiasta henkilöä. Kuolleisuuden seuranta-aika oli 7 vuotta. Glaukoomapotilaiden korjaamaton kuolintapausten määrä laskettuna henkilövuotta kohti (hazard ratio) ei eronnut väestöstä keskimäärin, kun data ikä- ja sukupuolivakioitiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Klein R, Klein BE, Moss SE. Age-related eye diseas...»4 seulottiin 4 926 henkilöä, joiden ikä vaihteli ikävuosien 43 ja 84 välillä. Glaukoomapotilaiden ikä- ja sukupuolivakioitu kuolleisuus ei eronnut väestöstä keskimäärin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Hiller R, Podgor MJ, Sperduto RD ym. High intraocu...»5 tutkittiin 1 764 potilasta vuosina 1973–75. Niiden potilaiden, jotka itse ilmoittivat käyttävänsä glaukoomahoitoa, kuolleisuutta verrattiin muuhun väestöön. Potilailla, joiden silmänpaine oli yli 25 mmHg, kuolleisuus oli 1,56 (95 % luottamusväli 1,11–2,19) verrattuna potilaisiin, joiden silmänpaine oli alle 20 mmHg.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Lee DJ, Gómez-Marín O, Lam BL ym. Glaucoma and sur...»6 tehtiin vuosittain haastattelututkimus, jossa pyrittiin saamaan kustannusvaikuttavuusarviointia varten käsitys ei-laitoshoidossa olevan väestön terveydentilasta. Tietoa kerätään vuosittain noin 120 000 kansalaisesta. 1 559 haastateltua ilmoitti sairastavansa glaukoomaa. Heidän kuolleisuutensa oli korkeampi kuin ei-glaukoomaa sairastavilla (hazard ratio 1,39, 95 % luottamusväli 1,14–1,71).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Grødum K, Heijl A, Bengtsson B. Glaucoma and morta...»2: Vertailuaineistoksi valittiin kaksi ikävakioitua, seulontanegatiivista henkilöä. Seuranta-aika oli kuolleisuutta ajatellen lyhyt. Seulonta tapahtui silmänpaineen ja näköhermon pään ulkonäön (ei näkökenttien perusteella).

«Borger PH, van Leeuwen R, Hulsman CA ym. Is there ...»3: Seuranta-aika kuolleisuutta ajatellen oli lyhyt.

«Klein R, Klein BE, Moss SE. Age-related eye diseas...»4: Tiedot perustuvat 4 vuoden kuolleisuuteen silmien perustutkimuksen jälkeen. Seuranta-aika kuolleisuutta ajatellen oli lyhyt.

«Hiller R, Podgor MJ, Sperduto RD ym. High intraocu...»5: Potilaiden glaukoomadiagnoosia ei varmistettu eikä rotujakaumaa ilmoitettu.

«Lee DJ, Gómez-Marín O, Lam BL ym. Glaucoma and sur...»6: Potilaiden glaukoomadiagnoosia ei varmistettu, vaan kuvattiin itse-raportoidun glaukooman vaikutusta kuolleisuuteen. Etinisiä tietoja ei eroteltu.

Kirjallisuutta

 1. Egge K, Zahl PH. Survival of glaucoma patients. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:397-401 «PMID: 10463408»PubMed
 2. Grødum K, Heijl A, Bengtsson B. Glaucoma and mortality. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004;242:397-401 «PMID: 15029499»PubMed
 3. Borger PH, van Leeuwen R, Hulsman CA ym. Is there a direct association between age-related eye diseases and mortality? The Rotterdam Study. Ophthalmology 2003;110:1292-6 «PMID: 12867381»PubMed
 4. Klein R, Klein BE, Moss SE. Age-related eye disease and survival. The Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol 1995;113:333-9 «PMID: 7887847»PubMed
 5. Hiller R, Podgor MJ, Sperduto RD ym. High intraocular pressure and survival: the Framingham Studies. Am J Ophthalmol 1999;128:440-5 «PMID: 10577585»PubMed
 6. Lee DJ, Gómez-Marín O, Lam BL ym. Glaucoma and survival: the National Health Interview Survey 1986-1994. Ophthalmology 2003;110:1476-83 «PMID: 12917160»PubMed