Takaisin

Tietokoneen käyttö rannekanavaoireyhtymän riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura
18.4.2013

Näytön aste: B

Tietokoneen käyttö ei ilmeisesti lisää rannekanavaoireyhtymän riskiä.

Systemoituun katsaukseen «van Rijn RM, Huisstede BM, Koes BW ym. Association...»1 sisällytettiin 44 alkuperäistutkimusta (vuodesta 1966 syyskuuhun 2007), joista 30 oli poikkileikkaustutkimuksia, 9 tapaus-verrokkitutkimuksia ja 5 eteneviä seurantatutkimuksia. Tutkimuksista 22 perustui työkuormituksen arvioinnin ammattinimikkeeseen ja 23 fyysisiin työkuormitustekijöihin. 7 työssä selvitettiin tietokoneella työskentelyn tai hiiren käytön keston yhteyttä rannekanavaoireyhtymään.

Kahdessa työssä itse arvioitu työskentelyaika tietokoneella tai hiiren käyttö oli yhteydessä rannekanavaoireyhtymään, kun taas viidessä työssä vastaavaa yhteyttä ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainittuun katsaukseen sisältymättömässä tutkimuksessa «Gerr F, Marcus M, Ensor C ym. A prospective study ...»2 seurattiin kolmen vuoden ajan kahdeksan suuren työnantajan palveluksessa olevia uusia työntekijöitä (N = 632), joiden työhön kuului tietokoneen käyttöä vähintään 15 tuntia päivässä. Oireiden ja hermonjohtonopeusmittausten perusteella tutkimuksen alussa rannekanavaoireyhtymän prevalenssi oli 0,5 %. Oireettomien (N = 582) seurannassa oireyhtymän ilmaantuvuus oli 0,9 tapausta 100 henkilötyövuotta kohden. Tapausten lukumäärä oli sekä alun poikkileikkaustilanteessa että seurannassa liian pieni riskitekijöiden tutkimiseen. Pieni vallitsevuus ja ilmaantuvuus viittaavat siihen, että tavanomainen tietokonetyö ei lisää kliinisesti diagnostisoitavan rannekanavaoireyhtymän riskiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Rijn RM, Huisstede BM, Koes BW ym. Associations between work-related factors and the carpal tunnel syndrome--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2009;35:19-36 «PMID: 19277433»PubMed
  2. Gerr F, Marcus M, Ensor C ym. A prospective study of computer users: I. Study design and incidence of musculoskeletal symptoms and disorders. Am J Ind Med 2002;41:221-35 «PMID: 11920966»PubMed