Takaisin

Rannekanavaoireyhtymän leikkaustekniikoista: pelkkä avaus vs avaus yhdistettynä lisätoimenpiteisiin

Näytönastekatsaukset
Eero Waris
22.4.2013

Näytön aste: B

Avoimen leikkauksen yhteydessä tehtävät lisätoimenpiteet, kuten avoin neurolyysi tai tenosynovektomia, eivät ilmeisesti paranna leikkauksen lopputulosta.

Eri kirurgisia leikkaustekniikoita vertailevassa laajassa Cochrane-katsauksessa «Scholten RJ, Mink van der Molen A, Uitdehaag BM ym...»1, «»1 verrattiin seuraavia leikkausteknisiä vaihtoehtoja toisiinsa: avoin tekniikka vs. endoskooppinen tekniikka, avoin tekniikka käyttäen erilaisia ihonavaustekniikoita, avoin tekniikka yhdistettynä lisätoimenpiteisiin, kuten interniin neurolyysiin, epineurotomiaan tai tenosynovektomiaan.

Kolmessa tutkimuksessa pelkkää avointa rannekanavan avausta verrattiin samaiseen toimenpiteeseen yhdistettynä keskihermon interniin neurolyysiin. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin vastaavasti epineurotomian yhdistämistä lisätoimenpiteenä avoimeen rannekanavan avaukseen. Neurolyysin tai epineurotomian tekeminen avoimen rannekanavan avauksen yhteydessä ei parantanut tuloksia.

Yhdessä tutkimuksessa idiopaattista rannekanavaoirehtymää sairastavilla potilailla verrattiin avointa rannekanavan avausta yhdistettynä vaihtoehtoisesti lisätoimenpiteenä tehtävään tenosynovektomiaan. Rannekanavan avauksen yhteydessä lisätoimenpiteenä tehdyllä tenosynovektomialla ei ollut vaikutusta tulokseen vuoden seurannan kohdalla.

Katsauksen perusteella voidaan todeta, että tavallisella rannekanavan avaustekniikalla saatua tulosta ei voida parantaa samassa yhteydessä tehdyillä lisätoimenpiteillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Scholten RJ, Mink van der Molen A, Uitdehaag BM ym. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003905 «PMID: 17943805»PubMed