Takaisin

Silmänpaineen vuorokausivaihtelu ja glaukooman puhkeaminen

Näytönastekatsaukset
Eva Forsman
28.8.2014

Näytön aste: C

Silmäpaineen vaihtelu ei ilmeisesti lisää glaukooman vaaraa okulaarisessa hypertensiossa.

Etelä-ruotsalaisessa prospektiivisessa seurantatutkimuksessa (Malmö Ocular Hypertension Study) «Bengtsson B, Heijl A. A long-term prospective stud...»1, «Bengtsson B, Heijl A. Diurnal IOP fluctuation: not...»2 analysoitiin glaukooman riskitekijöiden osuutta glaukooman kehittymiselle. 90 potilasta, joilla oli todettu koholla oleva silmänpaine, mutta ei glaukoomamuutoksia näköhermon päässä eikä näkökentissä, satunnaistettiin kahteen ryhmään: timololihoito ja kontrollina lumehoito. Keskimääräinen seuranta-aika oli 8,5 vuotta.

Pysyvä näkökenttämuutos (end point) kehittyi yhteensä 37 potilaalle, joista 18 oli saanut timololia ja 19 lumelääkettä. Monimuuttuja-analyysissa todettiin kolme selvää riskitekijää: näköhermon pään muutokset, jotka muistuttivat glaukoomamuutoksia (riskisuhde eli hazard ratio 2,97), korkea ikä (riskisuhde 1,05 yhtä vuotta kohden) ja kohonnut silmänpaine (riskisuhde 1,14 jokaista mmHg:ä kohden).

Silmänpaineen vaihtelua analysoitiin jakamalla seuranta-ajan paineet kahteen ryhmään: painevaihtelu alle 5 mmHg ja painevaihtelu ≥ 5 mmHg. Paineenvaihtelu ei lisännyt vaaraa glaukoomalle univariaattianalyysissä. Tulos testattiin vielä jatkossa Coxin regressio analyysilla, jolloin paineen vaihtelu oli lähes merkitsevästi riskiä lisäävä tekijä (95 % luottamusväli 0,98–1,93), mutta käytettäessä Coxin monimuuttujaregressio analyysia, silmänpaineen vaihtelu ei vaikuttanut vaaran suuruuteen (95 % luottamusväli 0,80–1,60).

Kommentit:

Hyvä prospektiivinen tutkimus glaukooman kehittymisen riskitekijöistä, mutta ei ole verrattavissa Asranin «Asrani S, Zeimer R, Wilensky J ym. Large diurnal f...»3 työhön, jossa tutkitaan paineen vaihtelun merkitystä glaukooman (jo todetun taudin) etenemiselle.

Kirjallisuutta

  1. Bengtsson B, Heijl A. A long-term prospective study of risk factors for glaucomatous visual field loss in patients with ocular hypertension. J Glaucoma 2005;14:135-8 «PMID: 15741815»PubMed
  2. Bengtsson B, Heijl A. Diurnal IOP fluctuation: not an independent risk factor for glaucomatous visual field loss in high-risk ocular hypertension. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005;243:513-8 «PMID: 15756577»PubMed
  3. Asrani S, Zeimer R, Wilensky J ym. Large diurnal fluctuations in intraocular pressure are an independent risk factor in patients with glaucoma. J Glaucoma 2000;9:134-42 «PMID: 10782622»PubMed