Takaisin

Epilepsialääkityksen kesto rolandisessa epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Kai Eriksson
28.6.2013

Näytön aste: D

Rolandisen epilepsian lääkehoidon kestoksi riittänee yksi vuosi, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Ruotsissa vuosina 1984–1990 tehdyssä tutkimuksessa «Braathen G, Andersson T, Gylje H ym. Comparison be...»1 satunnaistettiin 234 vasta sairastunutta 2–16-vuotiasta epilepsiapotilasta joko yhden tai kolmen vuoden kestoiselle lääkehoidolle, joka aloitettiin toisen provosoimattoman kohtauksen jälkeen. Tutkimuksesta suljettiin pois keskiasteisesti tai sitä vaikeammin kehitysvammaiset sekä liikuntavammaiset lapset ja kaikki sellaiset potilaat, joilla oli huonoennusteinen epilepsia, esim. infantiili spasmit tai Lennox-Gastaut’n oireyhtymä tai jotka olivat aiemmin saaneet epilepsialääkitystä. Vertailuryhmissä oli 107 lasta (ryhmä I: yhden vuoden lääkehoito) ja 100 lasta (ryhmä II: kolmen vuoden lääkehoito). Ryhmän I seuranta-aika oli lääkehoidon lopettamisen jälkeen 6,8 vuotta (4,1–10,7 vuotta) ja ryhmän II 4,8 vuotta (2,1–8,5 vuotta).

Tutkimuksen keskeytti 27 potilasta. Rolandista epilepsiaa sairastavia tutkimuksessa oli yhteensä 20, näistä 11 satunnaistui saamaan lääkehoitoa yhden vuoden ajan mutta vain 8 käytti lääkitystä vuoden ajan. Yhdeksän lasta satunnaistui kolmen vuoden lääkehoitoryhmään, ja kaikki käyttivät lääkettä tuon ajan oltuaan kohtauksettomia vähintään viimeisen kuuden kuukauden ajan. Yhden vuoden hoitoryhmästä kahdelle (2/8, 25 %) potilaalle tuli relapsi, kolmen vuoden hoitoryhmässä ei yhdellekään (0/9, 0 %), riskiero hoitoryhmien välillä oli 25 % (95 % luottamusväli -5–55 %) ja riskisuhde 1,33 (95 % luottamusväli 0,89–1,99).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen potilasmäärä pieni, yhden vuoden hoitoryhmässä hoidon keskeyttäneiden tiedot puuttuvat, näytönastekatsauksen laatija laskenut riskieron annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Braathen G, Andersson T, Gylje H ym. Comparison between one and three years of treatment in uncomplicated childhood epilepsy: a prospective study. I. Outcome in different seizure types. Epilepsia 1996;37:822-32 «PMID: 8814094»PubMed