Takaisin

Vigabatriinin tehokkuus lumelääkkeeseen verrattuna infantiilispasmioireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
27.3.2013

Näytön aste: C

Vigabatriini 50–150 mg/kg/vrk saattaa olla tehokkaampi kuin lumelääke vähentämään spasmien lukumäärää viiden vuorokauden kuluttua hoidon alusta.

Kansainvälisessä, vuonna 1999 julkaistussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Appleton RE, Peters AC, Mumford JP ym. Randomised,...»1 oli mukana 40 4–20 kuukauden ikäistä vastadiagnosoitua infantiilispasmioireyhtymään sairastunutta lasta, jotka satunnaistettiin joko vigabatriini- tai lumelääkeryhmään. Kryptogeenisen etiologian osuus oli kummassakin ryhmässä 30 %. Vigabatriiniannos vaihteli välillä 50–150 (keskiarvo 133) mg/kg/vrk. Hoitotulos arvioitiin viiden hoitopäivän jälkeen, jonka jälkeen vigabatriinihoito aloitettiin myös lumeryhmän potilaille (avoin vaihe). Viiden tutkimuspäivän aikana spasmit vähenivät merkitsevästi vigabatriiniryhmässä (p = 0,02). Kokonaan spasmittomia oli 5 hoitopäivän jälkeen 7/20 vigabatriinia ja 2/20 lumelääkettä saanutta lasta: RR 3,50 (95 % luottamusväli 0,83–14,83). Molemmille lumelääkkeelle reagoineille lapsille tuli spasmirelapsi. Tutkimuksen avoimessa vaiheessa spasmit loppuivat kokonaan vigabatriinimonoterapialla yhteensä 15/40:lla lapsella (38 %) keskimäärin 8 päivässä; heistä neljälle (27 %) tuli myöhemmin relapsi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Riskisuhde ja luottamusvälit laskettu annetuista luvuista. Tasokas asetelma, mutta laatua heikentää riittämätön otoskoko ja lyhyt tutkimusaika, joka saattoi johtaa vigabatriinin tehon aliarviointiin. Spasmien väheneminen ei ole kliinisesti merkittävä lopputulos, koska kehityksen kannalta vain spasmien kokonaan loppumisella on merkitystä.

Kirjallisuutta

  1. Appleton RE, Peters AC, Mumford JP ym. Randomised, placebo-controlled study of vigabatrin as first-line treatment of infantile spasms. Epilepsia 1999;40:1627-33 «PMID: 10565592»PubMed