Takaisin

Valproaatin teho nuoruusiän myokloonisessa epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
3.4.2013

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa vähentää kohtauksia nuoruusiän myokloonisessa epilepsiassa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Saudi-Arabiassa tehdyssä 5 vuoden prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Panayiotopoulos CP, Obeid T, Tahan AR. Juvenile my...»1 seurattiin 66 nuoruusiän myoklonus-epilepsiaa sairastavaa potilasta, joiden ikä oli 8–40 vuotta. Yhteensä 50 potilasta seurattiin yli 3 vuotta. Runsas puolet (29/50) potilaista sai yksinomaan valproaattia ja loput valproaattia yhdessä muun epilepsialääkkeen (pääasiassa klonatsepaamin) kanssa. Sisäänottokriteereinä olivat kliiniset yleistyneet kohtaukset, joihin liittyivät myokloniset nykäykset pääasiassa aamuisin, normaali neurologinen kehitys, tyypilliset EEG-muutokset ennen hoitoa sekä normaali aivojen tietokonetomografiatutkimus. Poissulkukriteereinä olivat aivovaurioista johtuvat myokloniat, muut epileptiset oireyhtymät, yleistyneet tai poissaolokohtaukset ilman myokloonisia nykäyksiä tai EEG-poikkeavuus ilman kliinisiä todisteita kohtauksista.

Potilaista 44/50 (88 %) tuli kohtausvapaiksi. Heistä seitsemän tuli kohtausvapaaksi klonatsepaamilisäyksen jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä 43 potilaan seurantatutkimuksessa «Delgado-Escueta AV, Enrile-Bacsal F. Juvenile myoc...»2 valproaattilääkitys aloitettiin nuoruusiän myoklonus-epilepsian diagnoosin jälkeen. Potilaat olivat tulleet hoitoon huonon kohtaustasapainon vuoksi. Kahdelle potilaalle ei voitu aloittaa valproaattia tai sitä ei voitu jatkaa hepatomegalian ja ihottuman vuoksi.

Potilaista 32/40 (80 %) tuli kokonaan kohtausvapaiksi myoklonisten, toonis-kloonisten ja poissaolokohtausten suhteen valproaattilisälääkkeen avulla. Kaikista potilaista 16/43 hoidettiin yksinomaan valproaatilla, kun muut lääkkeet voitiin lopettaa, ja 14 oli kohtausvapaita 2 vuoden ajan. Lisäksi muita lääkkeitä sai 24 potilasta, koska he kieltäytyivät niiden lopettamisesta tai kohtaustilanne vaikeutui lääkityksen vähentämisen myötä. Näistä tuli kohtausvapaiksi 18/24.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englantilaisessa työssä vuodelta 1982 Covanis ym. «Covanis A, Gupta AK, Jeavons PM. Sodium valproate:...»3 julkaisivat 336 potilaan aineiston, jossa 240 potilasta sai valproaattia monoterapiana. Näistä potilaista 100 ei ollut saanut muuta lääkettä, ja 140:ltä potilaalta oli lopetettu muiden lääkkeiden käyttö. Potilaista oli alle 16-vuotiaita 44 %, loput olivat aikuisia. Tuloksissa lapsia ja aikuisia ei ole eritelty.

Paras hoitovaste valproaatille oli yleistyneiden epilepsioiden hoidossa: 207/260 (79 %) oli kohtausvapaita, monoterapia onnistui 177/260 (68 %). Monoterapialla saatiin täydellinen kohtausvapaus 28/40 (70 %) myoklonus-epilepsiassa ja 33/45 (73 %) yleistyneissä toonis-kloonisissa kohtauksissa. Seuranta-aikaa ei ilmoiteta selkeästi eri epilepsiaryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Panayiotopoulos CP, Obeid T, Tahan AR. Juvenile my...»1: Huolelliset sisäänotto- ja poissulkukriteerit sekä seuranta, mutta kontrolloimaton tutkimus.

«Delgado-Escueta AV, Enrile-Bacsal F. Juvenile myoc...»2: Potilaat olivat varsin vanhoja. Nykyisin hoito alkaa aiemmin, mutta toisaalta tutkimus osoittaa, että valproaatti tehoaa myöhemminkin.

«Covanis A, Gupta AK, Jeavons PM. Sodium valproate:...»3: Kyseessä oli ilmeisesti retrospektiivinen kohortti, vaikkakin mukana olivat kaikki kirjoittajien hoitamat potilaat.

Kirjallisuutta

  1. Panayiotopoulos CP, Obeid T, Tahan AR. Juvenile myoclonic epilepsy: a 5-year prospective study. Epilepsia 1994;35:285-96 «PMID: 8156946»PubMed
  2. Delgado-Escueta AV, Enrile-Bacsal F. Juvenile myoclonic epilepsy of Janz. Neurology 1984;34:285-94 «PMID: 6422321»PubMed
  3. Covanis A, Gupta AK, Jeavons PM. Sodium valproate: monotherapy and polytherapy. Epilepsia 1982;23:693-720 «PMID: 6816580»PubMed