Takaisin

Jatkuva valproaattilääkitys kuumekouristusten estossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala
28.6.2013

Näytön aste: C

Valproaatti saattaa estää kuumekouristuksia.

Jatkuvasta valproaattihoidosta kuumekouristusten estossa on olemassa yksi lumekontrolloitu randomisoitu tutkimus «Mamelle N, Mamelle JC, Plasse JC ym. Prevention of...»1. Tutkimukseen otettiin Lyonin lastensairaalaan ensimmäisen kuumekouristuksen takia otetut potilaat, jotka satunnaistettiin saamaan joko fenobarbitaalia (N = 21), valproaattia (N = 22) (30–40 mg/kg/vrk) tai lumelääkettä (N = 26). Potilaita seurattiin keskimäärin 21 kuukautta.

Kuumekouristuksen sai valproaattiryhmässä 1/22 (5 %) ja lumeryhmässä 9/26 (35 %) lasta, riskiero 30 % (95 % luottamusväli 50–10 %), OR 0,09 (95 % luottamusväli 0,01–0,78), NNT 4 (95 % luottamusväli 2–11).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Riskiero luottamusväleineen laskettu annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Mamelle N, Mamelle JC, Plasse JC ym. Prevention of recurrent febrile convulsions--a randomized therapeutic assay: sodium valproate, phenobarbital and placebo. Neuropediatrics 1984;15:37-42 «PMID: 6424041»PubMed