Takaisin

Kuumeen aikana annettava diatsepaami kuumekouristusten estossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala
28.6.2013

Näytön aste: B

Kuumeen aikana annettu diatsepaami ei ilmeisesti estä kuumekouristuksia.

Meta-analyysiin «Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic revi...»1, johon MEDLINE-haulla etsittiin kaikki vuoden 1996 loppuun mennessä julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, löytyi kolme oikealla tavalla satunnaistettua tutkimusta, joissa oli käytetty kuumeen aikana diatsepaamia kuumekouristusten estoon. Kahteen näistä tutkimuksista (N = 346) otettiin potilaita ensimmäisen kuumekouristuksen jälkeen ja diatsepaamin ylläpitoannos oli 0,2 mg/kg 2–3 kertaa vuorokaudessa. Kolmannessa tutkimuksessa (N = 406) 54,5 %:lla oli ollut 2 tai useampia kuumekouristuksia ennen estolääkityksen aloitusta ja tässä tutkimuksessa diatsepaamiannos oli selvästi suurempi 0,33 mg/kg 3 kertaa vuorokaudessa.

Yhdessäkään näistä tutkimuksista diatsepaami ei ollut lumelääkettä parempi ja myöskään meta-analyysissä tilastollista eroa ei tullut. Kuumekouristukset uusiutuivat diatsepaamiryhmässä 73/376 (19 %) ja lumeryhmässä 88/376 (23 %) lapsella, riskiero 4 % (95 % luottamusväli -10 – +2 %), OR 0,81 (95 % luottamusväli 0,54–1,22), NNT 26. Ainoastaan viimeksi mainitussa tutkimuksessa diatsepaami vähensi kuumekouristusten uusiutumista, RR 0,61 (95 % luottamusväli 0,39–0,94), kun Coxin regressioanalyysiin otettiin lapsen ikä, kuumekouristusten lukumäärä ennen tutkimuksen alkua, aika viimeisestä kuumekouristuksesta tutkimuksen alkuun, perinataali anamneesi, neurologinen anamneesi ja neurologinen kehitys.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr 1997;131:922-5 «PMID: 9427902»PubMed