Takaisin

Felbamaatti Lennox-Gastaut'n oireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Elina Liukkonen
26.3.2013

Näytön aste: C

Felbamaatti saattaa vähentää atoonisia ja tooniskloonisia kohtauksia Lennox-Gastaut'n oireyhtymässä kahden kuukauden seurannassa.

Felbamaattia tutkittiin 7 keskuksen satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «The Felbamate Study Group in Lennox-Gastaut Syndro...»1 73:lla LGS-potilaalla, joiden ikä oli 4–36 vuotta. Tutkimukseen mukaanottokriteereinä oli aiemmat usean tyyppiset kohtaukset, EEG:ssä esiintyvät < 2,5 j/s piikkihidasaaltocompleksit ja vähintään 90 kaatumiseen johtavaa atoonista tai epätyypillistä poissaolokohtausta kuukaudessa 8 viikon alkuseurannan aikana ja enintään 2 epilepsialääkettä käytössä. Titraatiovaihe oli 14 vuorokautta ja ylläpito 56 vuorokautta. Satunnaistaminen suoritettiin tietokoneohjelman avulla. 4 tunnin video-EEG tehtiin alkuseurannan aikana kahdesti, kerran titraatiovaiheen lopussa ja kolmesti ylläpitojakson aikana. Felbamaattiannos oli enintään 45 mg/kg/vrk tai 3 600 mg/vrk. Ryhmät olivat muuten homogeeniset, mutta felbamaattiryhmässä oli enemmän kohtauksia lähtötilanteessa. Ensisijaisia vastemuuttujia olivat kohtausten väheneminen video-EEG-tutkimuksissa, vanhempien arvio elämänlaadusta ja vanhempien raportoima atoonisten kohtausten määrä. Molemmista ryhmistä jäi yksi potilas pois haittavaikutusten vuoksi.

Video-EEG-seurannassa kohtauksettomia ylläpitohoidon aikana oli felbamaattiryhmässä 6/37 (16 %) ja lumeryhmässä 1/36 (3 %), riskiero 13 % (95 %:n luottamusväli 0–26 %) ja NNT 7 (95 %:n luottamusväli 4–247), mutta kohtausten vähenemässä ei havaittu merkitseviä eroja. Atooniset kohtaukset vähenivät 44 % felbamaattiryhmässä ja 7 % lumeryhmässä ylläpitovaiheen aikana (p < 0,001). Ylläpitohoidon aikana oli kaikkien kohtausten suhteen kohtauksettomia felbamaattiryhmässä 4/37 (11 %) ja lumeryhmässä 1/36 (3 %), riskiero 8 % (95 % luottamusväli -3 – +19 %). Atoonisten kohtausten suhteen kohtauksettomia oli felbamaattiryhmässä 5/28 (18 %) ja lumeryhmässä 0/22 (0 %), riskiero 18 % (95 % luottamusväli 4–32 %) ja NNT 6 (3–28). Yleistyneitten toonis-kloonisten kohtausten suhteen kohtauksettomia oli felbamaattiryhmässä 7/16 (44 %) ja lumeryhmässä 1/13 (8 %), riskiero 36 % (95 % luottamusväli 8–64 %) ja NNT 3 (95 % luottamusväli 2–13). Selvä annosvaikutussuhde todettiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ei tietoa muista lääkkeistä. Tehoa atyyppisiin poissaolokohtauksiin ei arvioitu. Riskierot ja NNT:t luottamusväleineen laskettu annettujen lukujen perusteella, luottamusvälit laajat.

Kirjallisuutta

  1. The Felbamate Study Group in Lennox-Gastaut Syndrome. Efficacy of felbamate in childhood epileptic encephalopathy (Lennox-Gastaut syndrome). N Engl J Med 1993;328:29-33