Takaisin

MRI-tutkimus ja epilepsia

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala
28.3.2013

Näytön aste: C

MRI:llä löytyy etiologian ja hoidon kannalta tärkeitä poikkeavuuksia.

Amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Berg AT, Testa FM, Levy SR ym. Neuroimaging in chi...»1 vuosilta 1993–97 kerättiin tiedot kaikista uusista lapsiepileptikoista, joille oli tehty aivojen kuvantamistutkimus epilepsian alkuselvittelyissä. Kuvantamistutkimus tehtiin hoitavan lääkärin harkinnan perusteella ilman edeltävää tutkimussuunnitelmaa 488:lle lapselle 613 epilepsiaan sairastuneesta. MRI tehtiin 388 lapselle, CT 197:lle ja 97:lle oli tehty molemmat tutkimukset. Etiologisesti merkittäviä löydöksiä ei ollut kenelläkään idiopaattiseen epilepsiaan sairastuneella. 62 lapsella (12,7 %) oli etiologisesti merkittäviä löydöksiä. Logistisessa monimuuttuja regressioanalyysissa poikkeava motorinen neurologinen tutkimus oli vahvin ennusteellinen tekijä kuvantamistutkimuksen poikkeavuuden suhteen (OR 18,9; 95 % luottamusväli 9,9–36,3). Fokaalinen hidastuma EEG:ssä oli neurologisesta statuspoikkeavuudesta riippumaton riskitekijä (OR 2,7; 95 % luottamusväli 1,2–6,0). Lapsilla, joiden neurologinen tutkimus oli normaali, fokaalinen hidastuma EEG:ssä (OR 4,4; 95 % luottamusväli 1,4– 4,3) ja fokaaliset kohtaukset (OR 7,8; 95 % luottamusväli 1,0–61,1) olivat riippumattomia riskitekijöitä kuvantamistutkimuksen poikkeavuuden suhteen. Niistä 62 lapsesta, joilla oli merkityksellisiä muutoksia, 18:lle oli tehty sekä CT että MRI. Näistä 15 tapauksessa CT:ssä todettu poikkeavuus varmistettiin MRI:lla ja 3 tapauksessa CT oli ollut normaali, mutta MRI:lla löytyi 1 atrofia, 1 vähäinen skitsenkefalia ja 1 periventrikulaarinen, valkoisen aineen signaalipoikkeama.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Koska kuvantamistutkimus tehtiin kliinikon harkinnan perusteella, eivät annetut riskiluvut ole yleistettävissä koko epilepsiapopulaatioon.

Kirjallisuutta

  1. Berg AT, Testa FM, Levy SR ym. Neuroimaging in children with newly diagnosed epilepsy: A community-based study. Pediatrics 2000;106:527-32 «PMID: 10969098»PubMed