Takaisin

Laskimoperäisen alaraajahaavan koon vaikutus paranemiseen

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti
7.1.2014

Näytön aste: A

Laskimoperäisen alaraajahaavan koko on merkittävä haavan täydellistä paranemista ennustava tekijä.

Retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Margolis DJ, Berlin JA, Strom BL. Which venous leg...»1 analysoitiin yhdessä yhdysvaltalaisessa haavakeskuksessa hoidettujen 260 perättäisen potilaan aineisto sekä toinen 219 potilaan aineisto. Nämä potilaat olivat osallistuneet aiemmin kontrolliryhmänä kahteen satunnaistettuun monikeskushoitotutkimukseen (20 keskusta). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ne ennustekijät, jotka vaikuttivat laskimoperäisen haavan paranemiseen turvotuksenestohoidolla (4-kerrossidos) käyttäen monimuuttuja-regressioanalyysiä (multivariate logistic regression).

93 % alle 5 cm2 kokoisista ja alle 6 kuukautta avoinna olleista laskimohaavoista parani 24 viikossa kompressiohoidolla. Alle 15 % yli 5 cm2 kokoisista ja yli 6 kuukautta avoinna olleista laskimohaavoista parani 24 viikossa kompressiohoidolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Marston WA, Carlin RE, Passman MA ym. Healing rate...»2 seurattiin 252 laskimoperäisen haavan paranemista 217 potilaan aineistossa vuosina 1995–98. 36,1 % haavoista oli kooltaan alle 5 cm2, 37,3 % 5–20 cm2 ja 26,6 % yli 20 cm2. Potilaat, joilla oli ainoastaan laskimovajaatoiminta, hoidettiin 40 mmHg kompressiositeillä (Unna boot, 4-kerrossidos) ja potilaat, joilla oli lisäksi valtimokierron vajaus (ABI 0,5–0,8), 3-kerrossiteillä (25–30 mmHg).

57 % haavoista parani 10 viikossa, 75 % 16 viikossa ja 96 % vuoden kuluessa. Monimuuttuja-analyysin avulla todettiin, että haavan koko (p < 0,001) oli riskitekijä haavan paranemiselle. Kooltaan yli 20 cm2 haavoista vain 22 % parani 10 viikossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa serbialaisessa tutkimuksessa «Milic DJ, Zivic SS, Bogdanovic DC ym. Risk factors...»3 selvitettiin riskitekijöitä, jotka liittyvät laskimoperäisen alaraajahaavan paranemiseen kompressiohoitoa käyttävillä potilailla. Haavan tuli olla kooltaan > 5 cm2 ja kestoltaan > 3 kuukautta ja nilkka-olkavarsipainesuhteen tuli olla > 0,8. Poissulkukriteereitä olivat vaikea sydämen vajaatoiminta, diabetes ja reuma. Tutkimukseen hyväksyttiin 200 yhdessä keskuksessa tutkittua potilasta. Kaikille potilaille tehtiin kliininen tutkimus sekä väriduplex-tutkimus. Haavat olivat kooltaan keskimäärin 29,3 cm2 ja olleet auki keskimäärin 6,2 vuotta. Potilaat käyttivät tutkimuksen ajan (52 viikkoa) monikerrossidosta (30–40 mmHg). Potilastiedot (parantunut/ei-parantunut) 26 ja 52 viikon kuluttua analysoitiin tilastollisesti käyttäen yksimuuttuja-regressioanalyysiä (single variable logistic regression).

50,26 % haavoista parani 26 viikossa ja 87,3 % 52 viikossa. Haavan kesto > 12 kuukautta (p < 0,001) ja koko > 20 cm2 (p < 0,001) ennustivat haavan hidasta paranemista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Margolis DJ, Berlin JA, Strom BL. Which venous leg ulcers will heal with limb compression bandages? Am J Med 2000;109:15-9 «PMID: 10936473»PubMed
  2. Marston WA, Carlin RE, Passman MA ym. Healing rates and cost efficacy of outpatient compression treatment for leg ulcers associated with venous insufficiency. J Vasc Surg 1999;30:491-8 «PMID: 10477642»PubMed
  3. Milic DJ, Zivic SS, Bogdanovic DC ym. Risk factors related to the failure of venous leg ulcers to heal with compression treatment. J Vasc Surg 2009;49:1242-7 «PMID: 19233601»PubMed