Takaisin

Pentoksifylliini ja laskimohaavan paraneminen

Näytönastekatsaukset
Jaakko Viljamaa
14.1.2014

Näytön aste: C

Pentoksifylliini saattaa edistää laskimohaavan paranemista.

Loppuvuoteen 2010 ulottuva Cochrane-katsaus «Jull AB, Arroll B, Parag V ym. Pentoxifylline for ...»1 tarkasteli pentoksifylliinin vaikutusta laskimohaavan paranemiseen. Kirjallisuushaun perusteella katsaukseen hyväksyttiin 12 satunnaistettua tutkimusta, joista suurimmassa osassa pentoksifylliiniä oli verrattu lumelääkkeeseen (10 tutkimusta). Yhdessä tutkimuksessa vertailuryhmän potilaat eivät saaneet mitään lääkehoitoa ja yhdessä tutkimuksessa pentoksifylliiniä oli verrattu antikoagulanttiin (defibrotidi).

Koska defibrotidi ei ole markkinoilla Suomessa ja koska katsauksen tulokset on raportoitu erikseen katsaukseen hyväksytyn muiden 11 alkuperäistutkimuksen osalta, tämä näytönastekatsaus perustuu näiden 11 tutkimuksen meta-analyysiin.

Tulokset:

Pentoksifylliini lisäsi haavan (täydellisen tai merkittävän osittaisen) paranemisen todennäköisyyttä (RR 1,70; 95 % luottamusväli 1,30–2,24) verrattuna lumelääkkeeseen tai siihen, että potilaat eivät saaneet mitään lääkehoitoa. Tulos perustui 11 tutkimukseen (n = 841), joiden välinen heterogeenisyys oli merkittävä 60 %, mutta väheni 0,3 prosenttiin, kun tuloksesta suljettiin pois ne tutkimukset, jotka olivat spesifisti rekrytoineet potilaita, joiden haava oli huonosti paraneva.

Pentoksifylliini lisäsi haavan paranemisen todennäköisyyttä lumelääkkeeseen verrattuna (RR 1,56; 95 % luottamusväli 1,14–1,23) kompressiohoidon yhteydessä käytettynä; tulos perustui seitsemään tutkimukseen (n = 659), mutta näidenkin tutkimusten välillä oli merkittävästi heterogeenisyyttä ( = 64 %). Pentoksifylliini lisäsi haavan paranemisen todennäköisyyttä myös niissä tutkimuksissa, joissa ei käytetty kompressiohoitoa (RR 2,25; 95 % luottamusväli 1,49–3,39). Tulos perustui neljään tutkimukseen (n = 182), joiden välillä oli erittäin vähän heterogeenisyyttä ( = 0,0 %).

Kompressiohoidon yhteydessä käytettynä pentoksifylliini lisäsi haavojen paranemista absoluuttisesti 21 %:lla (95 % luottamusväli 8–34 %). Niissä kolmessa tutkimuksessa (n = 264), jotka olivat spesifisti rekrytoineet potilaita, joiden haava oli huonosti paraneva, pentoksifylliini lisäsi (kompressiohoidon yhteydessä käytettynä) haavojen paranemista absoluuttisesti 37 %:lla (95 % luottamusväli 26–48 %). Ilman kompressiohoitoa käytettynä pentoksifylliini lisäsi haavojen paranemista absoluuttisesti 23 %:lla (95 % luottamusväli 4–43 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsauksen referoimissa tutkimuksissa oli menetelmällisiä puutteita sokkouttamisessa, allokaation naamioinnissa ja laskimovajaatoiminnan diagnostiikassa. Vain yhdessä katsauksen referoimista alkuperäistutkimuksista laskimovajaatoiminnan diagnostiikka perustui varmuudella (laskimoiden toiminnalliseen) DDUÄ-tutkimukseen, joka on kliinisessä työssä laskimovajaatoiminnan ensisijainen tutkimusmenetelmä «Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC ym. The care ...»2 ja jota nykyisin suositellaan käytettäväksi myös kaikissa laskimovajaatoimintaa koskevissa kliinisissä tutkimuksissa «De Maeseneer M, Pichot O, Cavezzi A ym. Duplex ult...»3.

Katsauksen alaryhmäanalyysejä tulee pitää luonteeltaan eksploratiivisina pikemminkin kuin konklusiivisina, mikä katsauksessa todetaankin.

Siitä, kuinka pitkään hoitoa tulisi jatkaa, jotta pentoksifylliinin mahdollinen hyöty tai hyödyttömyys tulisivat todennettua, ei ole mahdollista antaa täsmällistä ohjetta. Cochrane-katsauksessa referoitujen alkuperäistutkimusten keston huomioon ottaen 3–6 kuukauden mittainen hoitokokeilu vaikuttaa kohtuulliselta arviolta.

Siitä ei ole näyttöä, että pentoksifylliini estäisi laskimohaavaa uusiutumasta «Gloviczki P, Gloviczki ML. Evidence on efficacy of...»4, joten hoidon jatkamiselle haavan parannuttua ei ole perusteita.

Kirjallisuutta

  1. Jull AB, Arroll B, Parag V ym. Pentoxifylline for treating venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD001733 «PMID: 23235582»PubMed
  2. Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC ym. The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011;53:2S-48S «PMID: 21536172»PubMed
  3. De Maeseneer M, Pichot O, Cavezzi A ym. Duplex ultrasound investigation of the veins of the lower limbs after treatment for varicose veins - UIP consensus document. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;42:89-102 «PMID: 21530331»PubMed
  4. Gloviczki P, Gloviczki ML. Evidence on efficacy of treatments of venous ulcers and on prevention of ulcer recurrence. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2009;21:259-68 «PMID: 20628101»PubMed