Takaisin

Antibioottiprofylaksi kroonisen alaraajahaavan ihonsiirreoperaation yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Matti Karppelin
8.1.2014

Näytön aste: D

Antibioottiprofylaksin rutiinimaisesta käytöstä kroonisen alaraajahaavan ihonsiirteen irtoamisen estämisessä ei ole tutkimusnäyttöä.

Yhdysvalloissa vuosien 1984–90 välillä tehty satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus «Bizer LS, Ramos S, Weiss PR. A prospective randomi...»1 antibioottiprofylaksin vaikutuksesta ihonsiirteen irtoamiseen. Interventioryhmässä annettiin 3 annosta I-polven kefalosporiinia: 2 g tunnin sisällä ihonsiirrosta ja seuraavat annokset 6 ja 12 tuntia leikkauksesta.

Tutkimus oli varsin pieni: 44 potilasta kontrolliryhmässä, 46 potilasta interventioryhmässä. Tutkimuksesta putosi 4 potilasta huonon ko-operaation takia, mutta julkaisussa ei kerrota, kumpaan ryhmään pudonneet kuuluivat.

Diabeetikoiden sijoittumista ryhmiin ei kerrota. Valtimoperäisiä haavoja oli kummassakin ryhmässä enemmistö (35/44 ja 40/46). Useimmille näistä potilaista oli tehty yksi tai useampi revaskularisaatiotoimenpide ennen ihonsiirtoa, mutta julkaisusta ei käy ilmi, mikä oli potilaiden valtimoverenkierron tila ennen toimenpidettä. Kuusi valtimoperäisten haavojen ihonsiirrettä irtosi osittain tai kokonaan huonosta verenkierrosta johtuen (3 interventio- ja 3 kontrolliryhmässä). Bakteeriviljelynäytteitä ei otettu preoperatiivisesti eikä kerrota haavojen kokoa tai haavan kestoa.

Infektiosta johtuvia ihonsiirteen osittaisia (50 % tai enemmän) tai täydellisiä irtoamisia esiintyi 6/44 (13,7 %) kontrolliryhmässä ja 11/46 (23,9 %) interventioryhmässä. Tilastollista eroa ryhmien välille ei syntynyt.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tanskassa vuosina 2005–2006 tehdyssä retrospektiivisessa tutkimuksessa «Høgsberg T, Bjarnsholt T, Thomsen JS ym. Success r...»2 selvitettiin kroonisen laskimoperäisen alaraajahaavan paranemiseen 12 viikossa vapaan ihonsiirron jälkeen 82 potilaalla (91 alaraajassa). Monimuuttujamallissa tarkasteltiin seuraavia riskitekijöitä: ikä, sukupuoli, tupakointi, alkoholinkäyttö, haavan koko ja sen arvioitu kesto ennen ihonsiirtoa sekä taustasairaudet (diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, munuaisten vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti, syöpätaudit ja reumasairaudet). Haavoista otettiin pinnalliset sivelynäytteet bakteeriviljelyyn 12 viikkoa ennen ihonsiirtoa sekä perioperatiivisesti sivelynäyte ja biopsia.

Tilastollisesti merkitseväksi riskitekijäksi osoittautui vain haavan Pseudomonas aeruginosa -kolonisaatio. Vain 33 % niistä haavoista, joista löytyi P. aeruginosa ainakin yhdessä viljelynäytteessä, parani 12 viikossa, kun taas niistä haavoista, joista ei pseudomonasta löytynyt, parani 12 viikossa 73 %.

Potilaat saivat rutiinimaisen kefuroksiimiprofylaksian ihonsiirto-operaation yhteydessä, mutta myös vaihtelevan pituisia antibioottihoitoja eri antibiooteilla bakteeriviljelytulosten ohjaamana. Näiden vaikutusta haavan paranemiseen ei voitu analysoida. Tutkimuksen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä pseudomonaskolonisaation syy-yhteydestä haavan huonoon paranemiseen tai pseudomonakseen kohdistetun antibioottihoidon hyödyllisyydestä. Pseudomonaskolonisaatio näytti olevan sitä todennäköisempää, mitä pidempi oli haavan arvioitu ikä ennen ihonsiirtoa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Bizer LS, Ramos S, Weiss PR. A prospective randomi...»1: Tutkimuksessa on useita puutteita: Pieni tutkimus, jolloin tyyppi II harha on mahdollinen. Haavojen kokoa ja kestoa ei ilmoiteta. Valtimoperäiset haavat ovat yliedustettuina. Diabeetikoiden sijoittumista ryhmiin ei ilmoiteta. Tieto preoperatiivisesta bakteerifloorasta ja infektion ilmaannuttua infektion aiheuttajasta puuttuu. Antibioottiprofylaksin haittavaikutuksia ei arvioitu.

«Høgsberg T, Bjarnsholt T, Thomsen JS ym. Success r...»2: I-polven kefalosporiini tehoaa vain gram-positiivisiin kokkeihin (Staphylococcus aureus ja streptokokit). Kuitenkin ihonsiirron jälkeen erityisesti Pseudomonaksen aiheuttaman infektion on epäilty aiheuttavan ihonsiirron epäonnistumista. Tämän tutkimuksen perusteella ei ole bakteeritietojen puuttuessa mahdollista arvioida Pseudomonaksen osuutta tapahtuneissa ihonsiirteen irtoamisissa.

Pseudomonaskolonisaatio näyttää liittyvän huonoon hoitotulokseen alaraajahaavan hoidossa ihonsiirrolla. Ei ole kuitenkaan tutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että pseudomonakseen kohdistetulla antibioottihoidolla voitaisiin vaikuttaa tähän.

Kirjallisuutta

  1. Bizer LS, Ramos S, Weiss PR. A prospective randomized double blind study of perioperative antibiotic use in the grafting of ulcers of the lower extremity. Surg Gynecol Obstet 1992;175:113-4 «PMID: 1636133»PubMed
  2. Høgsberg T, Bjarnsholt T, Thomsen JS ym. Success rate of split-thickness skin grafting of chronic venous leg ulcers depends on the presence of Pseudomonas aeruginosa: a retrospective study. PLoS One 2011;6:e20492 «PMID: 21655269»PubMed