Takaisin

Kroonisen alaraajahaavan kesto ja todettujen allergioiden määrä

Näytönastekatsaukset
Elina Heikkilä
8.1.2014

Näytön aste: D

Kroonisen alaraajahaavan kesto saattaa korreloida todettujen allergioiden määrään, mutta tutkimusnäyttö tästä on niukkaa.

Barbaudin ja kumppaneiden vuonna 2009 julkaisemassa monikeskustutkimuksessa «Barbaud A, Collet E, Le Coz CJ ym. Contact allergy...»1 selvitettiin kontaktiallergioiden yleisyyttä 423:lla kroonista alaraajahaavaa sairastavalla potilaalla, jotka oli lähetetty dermatologiseen konsultaatioon pitkittyneen alaraajahaavan takia. Potilasaineisto kerättiin neljästä ranskalaisesta klinikasta 58 kuukauden aikana. Mukaanottokriteerinä oli haavan lisäksi se, että potilas tuli konsultaatioon ensimmäistä kertaa. Potilaista oli naisia 301 (71 %), keski-ikä oli 74,2 vuotta. Valtaosa (55 %) haavoista oli laskimoperäisiä, 11 (26 %) oli sekahaavoja (laskimo-valtimohaavoja). Haavan kesto oli alle yhden vuoden 240:lla (57 %), 1–10 vuotta 118:lla (28 %) ja yli 10 vuotta 65:lla (15 %). Kaikille potilaille tehtiin epikutaanitestit ns. eurooppalaisella perussarjalla ja tämän lisäksi yksittäisillä haavanhoitoon liittyvillä yhdisteillä ja kaupallisilla haavanhoitomateriaaleilla.

Testatuista 73 %:lla (n = 308) oli ainakin yksi todettu kontaktiallergia, ja näillä positiivisen testituloksen saaneilla todettiin keskimäärin 3,65 eri kontaktiallergiaa (vaihtelu välillä 1–19). Kontaktiallergioiden yleisyys korreloi haavaongelman kestoon: niistä, joilla haavaongelma oli kestänyt alle vuoden, oli allergisia 67,5 %. Haavan oireiltua 1–10 vuotta oli allergisia 79 % ja yli 10 vuotta 81,5 % (X2 = 8, P = 0,02). Tulos ei kuitenkaan ollut merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kroatiassa 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessa «Marasovic D, Vuksic I. Allergic contact dermatitis...»2 selvittiin sadan kroonisen alaraajahaavapotilaan kontaktiallergiat. Ei ole tietoa, miten potilaat valittiin tutkimukseen. Tutkimusjoukko jaettiin haavan keston perusteella alaryhmiin (A alle 5 vuotta, B 5–10 vuotta, C 10–15 vuotta, D 15–20 vuotta ja E yli 20 vuotta). Nämä ryhmät vaihtelivat kooltaan (välillä 8–40 potilasta). Positiivisten testitulosten keskiarvo potilasta kohti kussakin alaryhmässä kasvoi haavan keston myötä: A 0,77 ± 1,1, B 1,56 ± 1,1, C 2,21 ± 2,7, D 3,75 ± 2,3 ja E 4,18 ± 2,6.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: «Marasovic D, Vuksic I. Allergic contact dermatitis...»2 Kaikilla tutkituilla oli varsin pitkä oireiluaika. Luottamusvälit olivat suuret.

Kirjallisuutta

  1. Barbaud A, Collet E, Le Coz CJ ym. Contact allergy in chronic leg ulcers: results of a multicentre study carried out in 423 patients and proposal for an updated series of patch tests. Contact Dermatitis 2009;60:279-87 «PMID: 19397620»PubMed
  2. Marasovic D, Vuksic I. Allergic contact dermatitis in patients with leg ulcers. Contact Dermatitis 1999;41:107-9 «PMID: 10445698»PubMed