Takaisin

Yleisimmät kontaktiallergiat kroonisilla alaraajahaavapotilailla

Näytönastekatsaukset
Elina Heikkilä
8.1.2014

Näytön aste: B

Allergiat hajusteille ja lanoliinille sekä paikallishoitoaineissa käytetyille aminoglykosidiantibiooteille ja antisepteille ovat alaraajahaavapotilailla yleisiä.

Barbaudin ja kumppaneiden vuonna 2009 julkaisemassa monikeskustutkimuksessa «Barbaud A, Collet E, Le Coz CJ ym. Contact allergy...»1 selvitettiin kontaktiallergioiden yleisyyttä 423:lla kroonista alaraajahaavaa sairastavalla potilaalla, jotka oli lähetetty dermatologiseen konsultaatioon pitkittyneen alaraajahaavan takia. Potilasaineisto kerättiin neljässä ranskalaisessa klinikassa 58 kuukauden aikana, mukaanottokriteerinä haavan lisäksi se, että potilas tuli konsultaatioon ensimmäistä kertaa. Potilaista oli naisia 301 (71 %), keski-ikä oli 74,2 vuotta. Valtaosa (55 %) haavoista oli laskimoperäisiä, 11 (26 %) oli sekahaavoja (laskimo-valtimohaavoja). Haavan kesto oli alle yhden vuoden 240:lla (57 %), 1–10 vuotta 118:lla (28 %) ja yli 10 vuotta 65:lla (15 %). Kaikille potilaille tehtiin epikutaanitestit ns. eurooppalaisella perussarjalla ja tämän lisäksi yksittäisillä haavanhoitoon liittyvillä yhdisteillä ja kaupallisilla haavanhoitomateriaaleilla.

Testatuista 73 %:lla (n = 308) oli ainakin yksi todettu kontaktiallergia, ja näillä positiivisen testituloksen saaneilla todettiin keskimäärin 3,65 eri kontaktiallergiaa (vaihtelu välillä 1–19). Yleisimmin allergiaa todettiin Perun balsamille (41 %), hajustemiksille (26,5 %), lanoliinille ja sen johdannaiselle Amerchol L101:lle (17,7 % vs. 19,6 %), paikallisantisepteille (20,1 %) ja aminoglukosidiantibiooteille (neomysiinille 9,2 % ja gentamysiinille 2,6 %). Lisäksi 7,6 % oli allergisia kolofonille ja 8 % kortikosteroidille, pääosin budesonidille (7,1 %). Allergiat kumikemikaaleille olivat myös melko yleisiä (thiuram-mix 4,25 %, mercapto-mix 1,4 % ja mercaptobenzothiatsole 0,7 %). Kontaktiallergioiden yleisyys korreloi haavaongelman kestoon: niistä, joilla haavaongelma oli kestänyt alle vuoden, oli allergisia 67,5 %, haavan oireiltua 1–10 vuotta oli allergisia 79 % ja yli 10 vuotta 81,5 % (X2 = 8, P = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa tutkimuksessa «Smart V, Alavi A, Coutts P ym. Contact allergens i...»2 selvitettiin 100 potilaan aineistossa kontaktiallergioiden yleisyyttä kahdessa eri klinikassa, joissa molemmissa yksi artikkelin tekijöistä työskenteli. Mukaanottokriteereistä mainitaan vain "vaikea haava" (frank ulcer) tai laskimohaava. Poissulkukriteerinä oli selän alueen ihottuma tai immunosuppressiivinen lääkitys. Haavojen kesto vaihteli välillä 2–240 kuukautta (keskimäärin 80 kuukautta). Epikutaanitestit tehtiin yhteensä 38:lla ”relevantilla” allergeenilla. 46 %:lla tutkituista oli ainakin yksi positiivinen löydös. Yleisimmät allergiat olivat hajusteille (wood tar mix) 21 %, lanoliinille (11 %), Perun balsamille (10 %), kolofonille (9 %), aminoglykosideille (basitrasiini 8 % ja neomysiini 4 %) ja kumikemikaaleille (carba-mix 6 %). Lisäksi 8 % oli allergisia PPD:lle.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalen...»3 kaikista tekijöiden löytämistä alaaraajahaavapotilaiden kontaktiallergioiden yleisyyttä selvittäneistä artikkeleista vuosilta 1975–2003. Julkaisuja oli yhteensä 25 sekä lisäksi julkaisun tekijöiden oma aineisto. Hakustrategiaa ei kuvattu tarkemmin. Alkuperäistutkimusten tyyppi ei ole tiedossa (potilassarjoja, kohorttitutkimuksia tms.). Alkuperäistöiden laatua ei arvioitu. Tuloksia yhdistettäessä ne jaettiin alkuperäistöiden julkaisuvuoden mukaan kahteen ryhmään: vuosina 1975–90 julkaistut (ryhmä A, jossa 14 julkaisua ja tiedot meta-analyysin tekijöiden omasta aineistosta, yhteensä 1 858 potilasta) ja vuosina 1991–2003 julkaistut (ryhmä B, jossa 11 julkaisua ja tiedot meta-analyysin tekijöiden omasta aineistosta, yhteensä 1 185 potilasta). Kustakin alkuperäistyöstä ilmoitettiin tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden lukumäärä, vähintään yhdelle tutkitulle aineelle herkistyneiden lukumäärä sekä erikseen niiden lukumäärä, jotka olivat herkistyneet joko hajuste-mixille, Perun balsamille, lanoliinille aminoglykosidiantibiooteille tai tiuram-mixille (n ja %). Allergisoituneiden määristä laskettiin painotetut keskiarvot edellä mainituille kahdelle ryhmälle.

Vuosina 1991–2003 julkaistuissa tutkimuksissa allergia hajuste-mixille esiintyi keskimäärin 18,8 %:lla (95 % luottamusväli 16,9–21,5 %), Perun balsamille 25,4 %:lla (95 % luottamusväli 23,0–28,1 %), lanoliinille 17,5 %:lla (95 % luottamusväli 14,8–19,3 %), aminoglykosideille 13,9 % (95 % luottamusväli 11,9–16,0 %) ja tiuram-mixille 5,5 % (95 % luottamusväli 3,9–6,5 %). Allergioita muille kuin nyt mainituille yhdisteille ei mainittu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

«Barbaud A, Collet E, Le Coz CJ ym. Contact allergy...»1: Aineisto koostui todennäköisesti keskimääräistä vaikeammista haavoista (sairaalapotilaat). Luottamusvälejä ei ilmoitettu. Hoitokäytännöt Ranskassa saattavat poiketa suomalaisista paikallishoitoaineiden käytön osalta.

«Smart V, Alavi A, Coutts P ym. Contact allergens i...»2: Mukaanottokriteerit olivat epämääräiset. Pienehkö aineisto. Luottamusvälejä ei ilmoitettu.

«Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalen...»3: Meta-analyysissa ilmoitetut tulokset eivät ole sellaisenaan sovellettavissa Suomen oloihin, koska käytetyt paikallishoitoaineet vaihtelevat huomattavasti maittain ja alueittain.

Kirjallisuutta

  1. Barbaud A, Collet E, Le Coz CJ ym. Contact allergy in chronic leg ulcers: results of a multicentre study carried out in 423 patients and proposal for an updated series of patch tests. Contact Dermatitis 2009;60:279-87 «PMID: 19397620»PubMed
  2. Smart V, Alavi A, Coutts P ym. Contact allergens in persons with leg ulcers: a Canadian study in contact sensitization. Int J Low Extrem Wounds 2008;7:120-5 «PMID: 18757387»PubMed
  3. Machet L, Couhé C, Perrinaud A ym. A high prevalence of sensitization still persists in leg ulcer patients: a retrospective series of 106 patients tested between 2001 and 2002 and a meta-analysis of 1975-2003 data. Br J Dermatol 2004;150:929-35 «PMID: 15149505»PubMed