Takaisin

Tupakointi vs tupakoimattomuus ja postoperatiiviset hengitysongelmat

Näytönastekatsaukset
Jouko Jalonen
25.5.2014

Näytön aste: A

Runsas tupakointi lisää postoperatiivisia hengitysongelmia.

Amerikkalainen katsaus «Moores LK. Smoking and postoperative pulmonary com...»1. Aikaisempi kirjallisuus on osin ristiriitaista, useimmat tutkimukset ovat retrospektiviisia. Kirjoittajan mielestä tuoreet tason III ja IV tutkimukset viittaavat siihen, että tupakointi voi lisätä itsenäisenä tekijänä postoperatiivisia hengitystieongelmia. Parhaat näistä ovat prospektiivisia ja tapausmäärä on kohtalainen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Kirjallisuuden hakustrategiaa ei ilmoitettu, kriteerejä tutkimuksen hyväksymiselle katsaukseen ei ollut.

Tapaus-verrokkitutkimus «Myles PS, Iacono GA, Hunt JO ym. Risk of respirato...»2 satunnaisesti valituilla 489 päiväkirurgisella potilaalla. Voima 0,90 (alfa 0,05): riski 20 % vs 10 %. Respiratoristen komplikaatioiden riski (SpO2 < 92 % > 1 minuutti, vaikea yskä, laryngo- tai bronkospasmi, toistuva apnea > 60 sekunttia, naloksonin tarve, sairaalaanotto respiratorisesta syystä) oli suurempi nykyisin tupakoivilla kuin koskaan tupakoimattomilla (adjusted OR 1,71; 95 % luottamusväli 1,03–2,84; P = 0,038).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Veterans Administration -tutkimus «Bluman LG, Mosca L, Newman N ym. Preoperative smok...»3 1990–92 potilailla (n = 410), joille tehtiin yleis- tai spinaalianestesiassa yleiskirurginen, ortopedinen, urologinen tai kardiovaskulaarinen toimenpide. Multivariaattianalyysin mukaan tupakoivilla oli suurempi riski saada postoperatiivisia keuhkokomplikaatioaita kuin tupakoimattomilla, muiden riskitekijöiden suhteen vakioitu OR 4,2 (95 % luottamusväli 1,2–14,8). Edeltävän 1 kuukauden aikana tupakointia vähentäneillä oli suurempi riski saada komplikaatioita kuin niillä, jotka olivat jatkaneet tupakointia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Vakavia komplikaatioita (reintubaatio, todennettu keuhkokuume, keuhkoperäinen kuolema jne.) oli vähän eikä niiden esiintyvyydessä ollut eroa. Ero tuli esiin lievissä komplikaatioissa (atelektaasi, aerosolihoidon tarve). Komplikaatioiden esiintyvyys saatiin potilaiden sairaskertomuksista retrospektiivisesti. Ei raportoitu sitä, tiesikö sairaskertomuksista tietoa hakenut potilaiden tupakointianamneesista.

Kanadalainen yhden keskuksen kohorttitutkimus «McAlister FA, Bertsch K, Man J ym. Incidence of an...»4. Aiheena preoperatiiviset riskitekijät postoperatiivisten keuhkokomplikaatioiden ennustajana (tutkimuksessa haettiin myös leikkauksenaikaisia riskitekijöitä, ja ne liitettiin monimuuttuja-analyysiin). Kohteena 1 055 perättäistä preoperatiiviselle klinikalle lähetettyä potilasta, joille suoritettiin rintaontelon ulkopuolelle kohdistuva leikkaus. Tässä kohortissa keuhkokomplikaatioita (respiraattorihoidon tarve, keuhkokuume, atelektaasi, keuhkothorax) sairaalahoidon tai 7 postoperatiivisen päivän aikana) esiintyi 2,7 %:lla. Merkittäviä preoperatiivisia riskitekijöitä univariaattianalyysissä olivat: ikä > 65 vuotta (OR 2,5–13,2), tupakointi > 40 pakkausvuotta (1,2–7,4), COPD-historia (1,1–9,7), FEV1 < 1 l/min (1,4–30,1), BMI > 30 (1,6–10,4), positiivinen yskätesti (1,5–9,8), uloshengitysaika > 9 sek (1,2–15,0), päivittäinen ysköstuotanto (1,1–6,8).

Niillä potilailla, joille ilmaantui postoperatiivinen keuhkokomplikaatio, FEV1:n keskiarvo oli 1,98 l/min (luottamusväli 1,72–2), kun taas potilailla ilman keuhkokomplikaatiota FEV1:n keskiarvo oli 2,70 l/min (2,65–2,75). Vastaavat luvut FEV1/FVC-arvolle olivat 65,5 % (61,2–69,7) ja 77,4 % (76,8–77,9). Multivariaattianalyysissä näistä itsenäisiksi preoperatiiviseksi riskitekijäksi osoittautui vain ikä. Spirometria-arvot eivät olleet itsenäisiä riskin ennustajia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattinen katsaus «Mills E, Eyawo O, Lockhart I ym. Smoking cessation...»5, johon seulottu mukaan kuusi satunnaistettua, viisi prospektiivista havainnoivaa ja kymmenen retrospektiivista havainnoivaa tutkimusta, joista suurin osa oli amerikkalaisia. Tutkimusten aikajakso ulottui syyskuuhun 2009. Ensisijaismuuttujana olivat yhteenlasketut komplikaatiot, toissijaismuuttujana yksittäiset komplikaatiot, kuten haava, keuhkot, mortaliteetti, sairalassaoloaika. Yli neljä viikkoa ennen leikkausta tupakoinnin lopettaneilla komplikaatioita oli vähemmän (RR 0,45; 95 % luottamusväli 0,30–0,68). Tupakointia jatkaneilla oli enemmän hengityskomplikaatioita kuin tupakoinnin keskeyttäneillä (RR 0,81; 95 % luottamusväli 0,70–0,93).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalainen retrospektiivinen analyysi «Hawn MT, Houston TK, Campagna EJ ym. The attributa...»6 Veterans Affairs Surgical Quality Improvement Program -tietokannasta, mukana 393 794 potilasta. Tupakointi luokiteltiin nykyinen, entinen, ei koskaan tupakoinut tietokannan nykytiedon (±) ja askivuosien (0 tai > 0) perusteella. Aineistossa oli ryhmien välillä eroja: nykyiset tupakoijat olivat nuorempia, heillä oli vähemmän diabetesta, mutta enemmän COPD:tä sekä enemmän thorax- ja verisuonileikkauksia. Tupakoimattomiin verrattuna sekä aikaisemmin tupakoineilla (OR 1,22; 95 % luottamusväli 1,13–1,31) että nykyisin tupakoivilla (OR 1,77; 95 % luottamusväli 1,66–1,90) oli suurempi riski saada postoperatiivinen keuhkokuume ja joutua uudelleen intuboiduiksi kardiorespiratoristen ongelmien vuoksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen analyysi «Turan A, Mascha EJ, Roberman D ym. Smoking and per...»7 American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement tietokannasta. Ekskluusion jälkeen 391 006 potilasta, joista 103 795 (26,5 %) oli nykyisin tupakoivia ja 287 211 (73,5 %) ei koskaan tupakoineita. Tehtiin sekä raakavertailu (kaikki) että propensity-matched-analyysi (82 304 vs. 82 304). Propensity matchingissä oli otettu huomioon 14 potentiaalisesti sekoittavaa tekijää. Ensisijaismuuttujana oli vakavien (n = 13) ja lievien (n = 6) komplikaatioiden esiintyvyys.

Vakavien komplikaatioiden riski oli tupakoivilla suurempi (unadjusted OR 1,72; 95 % luottamusväli 1,67–1,78). Myös propensity-adjusted-komplikaatioiden (infektioiden, kardiovaskulaari- ja hengityskomplikaatioiden) OR oli tupakoivilla suurempi, samoin 30 päivän kuolleisuus (1,55; 95 % luottamusväli 1,29–1,87).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Irlantilais-kuwaitilainen tietokanta-analyysi «Al-Sarraf N, Thalib L, Hughes A ym. Effect of smok...»8 (Patient Analysis and Tracking System, Dendrite Clinical, UK) sepelvaltimoiden ohitusleikkauksista. Tupakointistatus jaettiin kolmeen ryhmään: tupakoi edelleen (tupakoi < 4 vk preoperatiivisesti, 473), tupakoi aiemmin (ei tupakoinut < 4 vk, 1 346) ja ei koskaan tupakoineet (748). Keuhkokomplikaatioita esiintyi näillä ryhmillä seuraavasti: 143 (30,1 %) – 318 (23,3 %) – 149 (19,9 %); p 0,001 (X2 -testi).

Monimuuttuja-analyysissä otettiin huomioon ikä, sukupuoli, BMI, diabetes, hypertensio, COPD, LVEF, sepelvaltimotaudin aste, sairastetut sydäninfarktit ja sairastamisaika, rintakivun aste, hengenahdistuksen aste, sydämen vajaatoiminta, sydämen tukihoito, perifeerinen verisuonisairaus, hyperkolesterolemia, vasemman sepelvaltimopäärungon ahtauma, perfuusioaika ja aortansulkuaika. Näiden suhteen sovitettu OR: keuhkokomplikaatioiden suhteen oli 1,59 (95 % luottamusväli 1,21–2,10) nykyisillä tupakoitsijoilla ja 1,17 (0,94–1,47)

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: «Al-Sarraf N, Thalib L, Hughes A ym. Effect of smok...»8 Kohtalaisen suuri aineisto, ei kuitenkaan riitä mortaliteetin analyysiin. Retrospektiivinen observaatiotutkimus.

Kirjallisuutta

 1. Moores LK. Smoking and postoperative pulmonary complications. An evidence-based review of the recent literature. Clin Chest Med 2000;21:139-46, ix-x «PMID: 10763095»PubMed
 2. Myles PS, Iacono GA, Hunt JO ym. Risk of respiratory complications and wound infection in patients undergoing ambulatory surgery: smokers versus nonsmokers. Anesthesiology 2002;97:842-7 «PMID: 12357149»PubMed
 3. Bluman LG, Mosca L, Newman N ym. Preoperative smoking habits and postoperative pulmonary complications. Chest 1998;113:883-9 «PMID: 9554620»PubMed
 4. McAlister FA, Bertsch K, Man J ym. Incidence of and risk factors for pulmonary complications after nonthoracic surgery. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:514-7 «PMID: 15563632»PubMed
 5. Mills E, Eyawo O, Lockhart I ym. Smoking cessation reduces postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 2011;124:144-154.e8 «PMID: 21295194»PubMed
 6. Hawn MT, Houston TK, Campagna EJ ym. The attributable risk of smoking on surgical complications. Ann Surg 2011;254:914-20 «PMID: 21869677»PubMed
 7. Turan A, Mascha EJ, Roberman D ym. Smoking and perioperative outcomes. Anesthesiology 2011;114:837-46 «PMID: 21372682»PubMed
 8. Al-Sarraf N, Thalib L, Hughes A ym. Effect of smoking on short-term outcome of patients undergoing coronary artery bypass surgery. Ann Thorac Surg 2008;86:517-23 «PMID: 18640326»PubMed