Takaisin

Korkean iän vaikutus leikkauspotilaiden sydän- ja verenkiertokomplikaatioiden sekä aivoverenkiertokomplikaatioiden riskiin

Näytönastekatsaukset
Harri Tohmo
28.5.2014

Näytön aste: A

Korkea ikä lisää leikkauspotilaiden sydän- ja verenkiertokomplikaatioiden sekä aivoverenkiertokomplikaatioiden riskiä.

Prospektiivisessa espanjalaisessa monikeskuskohorttitutkimuksessa «Sabaté S, Mases A, Guilera N ym. Incidence and pre...»1 selvitettiin ei-sydänkirurgisten potilaiden merkittävien sydän- ja aivoverenkiertotapahtumien riskitekijöitä. Aineisto kerättiin 10/2007–6/2008. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki ≥ 40-vuotiaat potilaat, joille tehtiin vähintään keskisuuren riskin kirurginen toimenpide, jonka odotettu sairaalahoitoaika oli yli 24 tuntia. Tutkimukseen kertyi 3 519 potilasta, joista 132 menetettiin puutteellisen seurannan vuoksi. Päätetapahtumina olivat sairaalahoidon aikainen sydänkuolema, aivoverenkiertohäiriöön liittyvä kuolema, ei-fataali sydänpysähdys, akuutti sydäninfarkti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, uusi sydämen rytmihäiriö, sydänperäinen rintakipu tai aivoverenkiertotapahtuma (stroke).

Vähintään yksi komplikaatio oli 4,3 %:lla (N = 146) potilaista ja näistä 13,7 % (N = 20) kuoli. Koko aineiston sairaalakuolleisuus oli 1,9 %. Kaksimuuttuja-analyysissä komplikaatioita oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän > 70-vuotiailla potilailla verrattuna nuorempiin potilaisiin (p = 0,00001) (6,2 vs 3,0 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major c...»2 selvitettiin iän vaikutusta syöpäkirurgisten potilaiden lyhytaikaiseen ennusteeseen. Aineisto kerättiin American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program aineistosta vuosilta 2005–2007 (N = 8 781, laaja rinta- tai vatsaontelon taikka lantion alueen syöpäkirurgia). Potilaat jaettiin iän mukaan neljään ryhmään: 40–54 vuotta, 55–65 vuotta, 66–74 vuotta ja vähintään 75 vuotta.

Näissä neljässä ikäryhmässä 30 päivän kuolleisuus oli 1,1 %, 1,8 %, 3,5 % ja 4,8 % (p < 0,0001). Merkittävien postoperatiivisten komplikaatioiden esiintyvyys oli 21,2 %, 24,9 %, 27,4 % ja 30,7 % (p < 0,0001). Vanhimmassa ikäryhmässä odds ratio (OR) 30 päivän kuolleisuudelle oli 4,1 ja merkittäville komplikaatioille 1,4 (verrattuna nuorimpaan ikäryhmään). ASA-luokan 3–4 odds ratio 30 päivän kuolleisuudelle oli 1,7 ja merkittäville komplikaatioille 1,2.

Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että ikääntyminen on itsenäinen kuolleisuuden ja komplikaatioiden riskitekijä syöpäkirurgisilla potilailla, mutta myös muu terveydentila vaikuttaa potilaan riskiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Mortazavi SM, Kakli H, Bican O ym. Perioperative s...»3 selvitettiin aivoverisuonitapahtuman (stroke) riskitekijöitä lonkan tai polven tekonivelleikkauspotilailla (primaari tai revisio). Aineisto kerättiin 1/2000–12/2007. Kaikkiaan 18 745 potilaan joukosta 36 potilaalle kehittyi aivoverenkiertotapahtuma (stroke) sairaalahoidon aikana tai 30 vuorokauden kuluessa leikkauksesta. Näille potilaille kerättiin verrokkiaineisto 3:1 (matching: sama leikkauspäivä, sama kirurgi).

Yksimuuttuja-analyysissä potilaaseen liittyviä riskitekijöitä olivat ikä, aikaisempi sydäninfarkti, aikaisempi sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, aikaisempi aivoverenkiertotapahtuma, eteisvärinä tai sydämen rytmihäiriö, sydämen vasemman puolen toimintahäiriö ja sydämen läppävika. Monimuuttuja-analyysin perusteella (vakioitu iän sekä aivoverisuonisairauden tai sepelvaltimosairauden olemassaolon suhteen) riskitekijöitä olivat ei-sepelvaltimoperäinen sydänvika (odds ratio OR 4,1, 95 % luottamusväli 1,7–10,3), kirurgian tyyppi (päivystys vs. elektiivinen 5,9, 95 % luottamusväli 1,3–26,8), leikkauksen aikainen eteisvärinä tai muutokset sykkeessä (1,1, 95 % luottamusväli 1,0–1,1) ja yleisanestesia (3,5, 95 % luottamusväli 1,0–12,4).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti «Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major c...»2: Merkittävillä komplikaatioilla (major complications) tarkoitettiin tässä tutkimuksessa syvää haavainfektiota, elimen infektiota, haavarepeämää, keuhkokuumetta, reintubaatiotarvetta, keuhkoemboliaa, progressiivista munuaisten vajaatoimintaa, akuuttia munuaisten vajaatoimintaa, aivoverenkiertotapahtumaa, tajuttomuutta, perifeerisen hermon vammaa, sydänpysähdystä, sydäninfarktia, graftin tai siirteen toimimattomuutta, tajuttomuutta, sepsistä, reoperaatiotarvetta ja yli 48 tunnin ventilaattorihoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Sabaté S, Mases A, Guilera N ym. Incidence and predictors of major perioperative adverse cardiac and cerebrovascular events in non-cardiac surgery. Br J Anaesth 2011;107:879-90 «PMID: 21890661»PubMed
  2. Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major cancer surgery in the elderly: results from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. Ann Surg 2010;251:311-8 «PMID: 19838107»PubMed
  3. Mortazavi SM, Kakli H, Bican O ym. Perioperative stroke after total joint arthroplasty: prevalence, predictors, and outcome. J Bone Joint Surg Am 2010;92:2095-101 «PMID: 20810859»PubMed