Takaisin

ASA-luokitus kuolleisuuden ja komplikaatioiden ennustamisessa (ei sydänkirurgia)

Näytönastekatsaukset
Tuula Kurki ja Markku Hynynen
25.5.2014

Näytön aste: C

ASA-luokitus kuvaa potilaan sairastavuutta. Sitä voitaneen käyttää myös kuolleisuus- ja komplikaatiovaaran ennustamiseen ei-sydänkirurgiassa.

ASA-luokitus on kuvaileva luokitus, jota ei ole alun perin validoitu mortaliteetin tai morbiditeetin suhteen. Asiantuntijatyöryhmä määritteli ASA-kriteerit, jotka ovat olleet käytössä vuodesta 1963 lähtien. Kriteerien käyttö on yleistä kaikkialla maailmassa. Luokituksessa lääkäri arvioi laboratoriotulosten ja EKG:n sekä kliinisen statuksen perusteella potilaan fysiologisen statuksen sillä hetkellä.

ASA-luokitus on helppokäyttöinen myös ”bedside”. Julkaisuja on paljon, joissa todetaan ASA-luokituksen helppokäyttöisyys ja sen korrelaatiot kuolleisuuteen. Sen on todettu korreloivan myös postoperatiiviseen morbiditeettiin. ASA-luokitus on yleisimmin käytössä oleva luokitus fyysisen statuksen luokittelemiseksi preoperatiivisesti. Sen ennusteosuvuus on vaihdellut tutkimuksista riippuen. ASA-luokitusta on käytetty myös yksilön tai ryhmien riskien arviointiin.

ASA-luokitus ei ota huomioon kirurgisen toimenpiteen vaikeusastetta. Sen takia onkin kehitetty muita riskiluokituksia, kuten POSSUM.

Tutkimuksessa «Prause G, Ratzenhofer-Comenda B, Pierer G ym. Can ...»1 tutkittiin perioperatiivisen mortaliteetin korrelaatiota ASA-luokitukseen ja Goldmanin riski-indeksiin 16 227 potilaalla. ASA-luokitus korreloi paremmin (X2 184,2, p < 0,0001) mortaliteettiin kuin Goldmanin riski-indeksi.

Yhteenvetona todettiin, että ASA-luokituksella voitiin ennustaa perioperatiivista mortaliteettia luotettavasti. Yhdistämällä nämä kaksi luokitusta saatiin vielä parempi korrelaatio perioperatiiviseen kuolemaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksessa «Leung JM, Dzankic S. Relative importance of preope...»2 selvitettiin 544 yli 70-vuotiaan potilaan riskitekijöitä preoperatiivisesti ja noiden suhdetta postoperatiivisiin komplikaatioihin ja kuolemaan.

Korkea ASA-luokka, päivystyskirurgia ja intraoperatiivinen takykardia lisäsivät postoperatiivisten komplikaatioiden määrää.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksessa «Ranta S, Hynynen M, Tammisto T. A survey of the AS...»3 lähetettiin 249 anestesiologille kysely, jossa oli 10 potilastapausta. Pyydettiin arvioimaan potilaiden ASA-luokitus. Vastaus saatiin 108:lta.

Vastauksissa oli ASA-luokituksissa merkittävää variaatiota.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Prause G, Ratzenhofer-Comenda B, Pierer G ym. Can ASA grade or Goldman's cardiac risk index predict peri-operative mortality? A study of 16,227 patients. Anaesthesia 1997;52:203-6 «PMID: 9124658»PubMed
  2. Leung JM, Dzankic S. Relative importance of preoperative health status versus intraoperative factors in predicting postoperative adverse outcomes in geriatric surgical patients. J Am Geriatr Soc 2001;49:1080-5 «PMID: 11555070»PubMed
  3. Ranta S, Hynynen M, Tammisto T. A survey of the ASA physical status classification: significant variation in allocation among Finnish anaesthesiologists. Acta Anaesthesiol Scand 1997;41:629-32 «PMID: 9181166»PubMed