Takaisin

Akuutti ylähengitystieinfektio peri- ja postoperatiivisten komplikaatioiden ennustekijänä lapsilla

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: B

Akuutti ylähengitysinfektio lisännee peri- ja postoperatiivisten haittatapahtumien ilmaantuvuutta lapsilla.

Australialaisessa lastensairaalassa tehty prospektiivinen kohorttitutkimus «von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Chambers NA ym. R...»1 9 297 lapsipotilaalla (keski-ikä 6,21 vuotta, SD 4–8). Tutkimukseen otettiin kaikki helmikuun 2007 ja tammikuun 2008 välillä anestesiaa vaatineeseen toimenpiteeseen joutuneet lapsipotilaat. Toimenpiteistä 65 % oli elektiivisiä ja 35 % päivystyksiä. Potilaista 34 %:lla oli hengitystieinfektio joko toimenpiteeseen tullessa (13 %), sitä edeltäneen kahden viikon aikana (9 %) tai 2–4 viikkoa aikaisemmin (11 %). Hengitystieinfektio-oireet (kirkas tai vihertävä nuha, kuiva tai erittävä yskä, yli 38 C kuume) ja niiden kesto (parhaillaan, edeltäneen kahden viikon tai edeltäneen 2–4 viikon aikana) kirjattiin preoperatiivisen haastattelun yhteydessä. Anestesian ja heräämövalvonnan aikana kirjattiin hengitystiehaittatapahtumat (bronkospasmi, laryngospasmi, happisaturaation lasku < 95 %, yskä, hengityksen pidättäminen ja stridor).

Kaikista potilaista 15 %:lla todettiin hengitykseen liittyvä haittatapahtuma (haittatapahtumien esiintyvyys: bronkospasmi 2 %, laryngospasmi 4 %, ilmatien muu tukkeutuminen 4 %, happisaturaation lasku 10 %, yskä 7 % ja stridor 1 %).

Hengitystieinfektio lisäsi perioperatiivisen haittatapahtuman riskiä, jos lapsella oli toimenpidehetkellä infektio (RR = 2,05; 95 % luottamusväli 1,82–2,31; p < 0,0001) tai infektio oli sairastettu anestesiaa edeltäneen kahden viikon aikana (RR = 2,34; 95 % luottamusväli 2,07–2,66; p < 0,0001). Haittatapahtuman riski ei ollut enää merkittävä, jos infektio oli sairastettu 2–4 viikkoa ennen anestesiaa (RR = 0,66; 95 % luottamusväli 0,53–0,81; p < 0,0001).

Hengitystieinfektion aikana nukutetuista lapsipotilaista 25 % (RR = 2,05, 95 % luottamusväli 1,82–2,31) ja kahden viikon kuluessa infektioon sairastumisesta 29 % (RR = 2,34; 95 % luottamusväli 2,07–2,66) sai jonkin haittatapahtuman.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös lapsen aikaisempaa muuta hengitystieoireilua sekä perheen astma-, allergia- ja tupakointitietoja. Aikaisemmat hengitystieoireet (yöllinen kuiva yskä, astmaoireilu rasituksessa tai muuten) lisäsivät haittatapahtumien riskiä erittäin merkittävästi riippumatta samanaikaisesta infektiosta (RR = 8,46; 95 % luottamusväli 6,18–11,59; p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suuri aineisto. Kliinisen työn kannalta merkittävin löydös oli se, että yli kaksi viikkoa ennen anestesiaa sairastettu hengitystieinfektio ei enää lisää haittatapahtuman riskiä.

Prospektiivinen tutkimus «von Ungern-Sternberg BS, Habre W, Erb TO ym. Salbu...»2 Australiasta, jossa päämuuttujana oli salbutamolin vaikutus hengitysinfektion sairastaneiden lapsipotilaiden anestesian aikaisten hengityshaittatapahtumien ilmaantuvuuteen. Tutkimukseen otettiin 400 lasta, joilla oli ollut hengitystieinfektio edeltäneen kahden viikon kuluessa, mutta jotka olivat toimenpidehetkellä oireettomia. Näistä puolet sai preoperatiivisesti sabutamolia. Kontrolliryhmänä toimi 200 lapsipotilasta, joilla ei ollut infektiota 4 viikon aikana ennen anestesiaa. Anestesian hoitanut ja haittatapahtumat kirjannut anestesialääkäri oli sokkoutettu salbutamolin annon suhteen. Tutkimukseen otettiin vain potilaat, joiden hengitystie vaati invasiivista tukea (kurkunpäämaski tai intubaatioputki) anestesian aikana.

Lapsilla, jotka eivät olleet sairastaneet hengitystieinfektiota edeltävän 4 viikon aikana, oli merkittävästi vähemmän bronkospasmia (1,5 % vs 11 %) tai yskimistä (4,5 % vs 11,5 %) verrattuna niihin lapsiin, jotka olivat sairastaneet edeltävän kahden viikon aikana hengitystieinfektion.

Hengitystieinfektion äskettäin sairastaneilla preoperatiivisesti annettu salbutamoli (2,5 mg alle 20-kiloiselle, 5 mg yli 20-kiloiselle inhalaationa 10–30 minuuttia ennen anestesian alkua) vähensi perioperatiivisen bronkospasmin esiintyvyyttä (5,5 % vs 11 %, p < 0,027) ja merkittävää yskimistä (5,5 % vs 11,5 %, p < 0,0314).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusta ei ollut suunniteltu perioperatiivisten haittatapahtumien arviointiin. Tukee edellistä tulosta oirevapaan jakson pituudesta.

Kirjallisuutta

  1. von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Chambers NA ym. Risk assessment for respiratory complications in paediatric anaesthesia: a prospective cohort study. Lancet 2010;376:773-83 «PMID: 20816545»PubMed
  2. von Ungern-Sternberg BS, Habre W, Erb TO ym. Salbutamol premedication in children with a recent respiratory tract infection. Paediatr Anaesth 2009;19:1064-9 «PMID: 19694973»PubMed