Takaisin

Lasten aspiraatioriski kiinteän ruuan nauttimisen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: B

Kiinteän ruuan nauttiminen 2–4 tuntia ennen anestesian aloitusta saattaa lisätä regurgitaation ja aspiraation riskiä lapsipotilailla.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1, «»1 vuodelta 2010 käsittelee lasten preoperatiivisia paasto-ohjeita; kyseessä on vuoden 2005 katsauksen päivitys. Katsauksen lähteenä olivat MEDLINE 1950 – kesäkuu 2009, CINAHL 1982 – kesäkuu 2009, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Iso-Britannian kansallinen tutkimusrekisteri sekä aihetta koskevat kongressi-esitykset ja artikkeleiden referenssilistat. Katsaukseen otettiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset alle 18-vuotiailla, elektiiviseen toimenpiteeseen tulevilla lapsipotilailla, joiden aspiraatioriski ei ollut normaalia suurempi (poissulkien obeesit, päivystystoimenpiteet ja ylävatsan sairaudesta kärsivät lapset). Aspiraatioriskiä kuvaavina muuttujina seurattiin mahanesteen tilavuutta ja sen happamuutta anestesian induktion jälkeen.

Cochrane-katsaukseen «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1 sisältyy kiinteän ruuan osalta kontrolloituja, satunnaistettuja tutkimuksia vain kaksi. 32 potilaalle tarjottiin 2 keksiä appelsiinituoremehun (10 ml/kg ad 200 ml) kera 120 minuuttia ennen anestesian aloitusta. Regurgitaatiota tai aspiraatiota ei todettu, mutta mahanesteen tilavuus oli 0,25 ml/kg suurempi (95 % luottamusväli 0,07–0,43) kuin kontrollipotilailla (n = 20). Ruokapartikkeleita todettiin mahanesteen aspiraatissa 40 %:lla kiinteää ruokaa saaneista. Mahanesteen pH:ssa ei ollut eroa ryhmien välillä.

240 minuuttia saman aterian jälkeen (14 potilasta) mahanesteen tilavuudessa ei ollut eroa kontrolliin (n = 20) nähden (MD 0,09 ml/kg, 95 % luottamusväli -0,12–0,30). Kolmella (14 koehenkilöstä) oli vielä 240 minuutin kuluttua ruokapartikkeleita maha-aspiraatissa.

5 tuntia ennen anestesian alkua annetun riisipuuroannoksen jälkeen mahanesteen tilavuus ei eronnut kirkasta nestettä saaneiden ryhmästä (n = 10 kummassakin ryhmässä) eikä aspiraatissa todettu partikkeleita – tosin tulosten merkittävyyttä heikentää pieni otoskoko.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kattava katsaus, jossa useiden, laadullisesti vaihtelevien tutkimusten sekava aineisto on saatu yhdistettyä. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa aspiraatiota ennustavien muuttujien huono validiteetti. Katsauksen rajoittuminen pelkästään elektiivistä preoperatiivista paastoa käsitteleviin tutkimuksiin jättää monta tärkeää osa-aluetta puutteellisen näytön varaan.

Edellä olevaan katsaukseen yhtyen ja samoihin tutkimuksiin viitaten Euroopan Anestesiologiyhdistyksen asiantuntijaryhmä antoi suosituksensa «Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»2 preoperatiivisesta paastosta kiinteän ruuan osalta: kiinteää ruokaa ei tule nauttia 6 tuntia ennen anestesian aloitusta.

Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) tuore suositus «American Society of Anesthesiologists Committee. P...»3 myötäilee edellä esitettyjä linjauksia eli suosittaa 6 tunnin preoperatiivista paastoa kiinteän ruuan (kevyt ateria) osalta. Huolimatta puuttuvasta tutkimusnäytöstä, ASA:n asiantuntijaryhmä suosittaa 8 tunnin preoperatiivista paastoa paistetun ja rasvaisen ruuan jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting for preventing perioperative complications in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005285 «PMID: 19821343»PubMed
  2. Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011;28:556-69 «PMID: 21712716»PubMed
  3. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011;114:495-511 «PMID: 21307770»PubMed