Takaisin

Suun kautta nautitun nesteen määrän vaikutus aspiraatioriskiin lapsipotilailla

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: C

Preoperatiivisesti nautitun nesteen määrällä ei liene merkitystä regurgitaation ja aspiraation riskin kannalta.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1, «»1 vuodelta 2010 käsittelee lasten preoperatiivisia paasto-ohjeita; kyseessä on vuoden 2005 katsauksen päivitys. Katsauksen lähteenä olivat MEDLINE 1950 – kesäkuu 2009, CINAHL 1982 – kesäkuu 2009, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Iso-Britannian kansallinen tutkimusrekisteri sekä aihetta koskevat kongressi-esitykset ja artikkeleiden referenssilistat. Katsaukseen otettiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset alle 18-vuotiailla, elektiiviseen toimenpiteeseen tulevilla lapsipotilailla, joiden aspiraatioriski ei ollut normaalia suurempi (poissulkien obeesit, päivystystoimenpiteet ja ylävatsan sairaudesta kärsivät lapset). Aspiraatioriskiä kuvaavina muuttujina seurattiin mahanesteen tilavuutta ja sen happamuutta anestesian induktion jälkeen. Katsaukseen sisältyy 23 tutkimusta, jossa selvitettiin preoperatiivisesti annetun nesteen määrän ja aspiraatioriskin suhdetta lapsipotilailla.

Cochrane-katsauksen 23 tutkimusta jaettiin ryhmiin annetun nesteen mukaan. 7 tutkimuksessa nestemäärä oli pieni (< 5 ml/kg), 11 tutkimuksessa yli 5 ml/kg ja 5 tutkimuksessa rajoittamaton; paastoajat ja nesteen laatu vaihtelivat ryhmien sisällä. Missään ryhmässä keskimääräinen mahanesteen tilavuus ei eronnut kontrolliryhmästä eli pitkään paastonneista. Tulosten merkittävyyttä heikentää paastoajan pituuden huomioimatta jättäminen. 6 tutkimuksessa mitattiin lapsipotilaiden subjektiivisia tuntemuksia paastoon liittyen. Preoperatiivisesti annettu neste vähensi janoa ja ärtyisyyttä – nälän tunteessa ja oksentelussa ei todettu eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kattava katsaus, jossa useiden, laadullisesti vaihtelevien tutkimusten sekava aineisto on saatu yhdistettyä. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa aspiraatiota ennustavien muuttujien huono validiteetti. Katsauksen rajoittuminen pelkästään elektiivistä preoperatiivista paastoa käsitteleviin tutkimuksiin jättää monta tärkeää osa-aluetta puutteellisen näytön varaan.

Sekä Euroopan Anestesiologiyhdistyksen asiantuntijaryhmän että Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) suositukset «Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»2, «American Society of Anesthesiologists Committee. P...»3 myötäilevät edellä esitettyä näkemystä.

Kirjallisuutta

  1. Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting for preventing perioperative complications in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005285 «PMID: 19821343»PubMed
  2. Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011;28:556-69 «PMID: 21712716»PubMed
  3. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011;114:495-511 «PMID: 21307770»PubMed