Takaisin

Obstruktiivista uniapneaa sairastavan potilaan soveltuvuus päiväkirurgiaan

Näytönastekatsaukset
Kristiina Mattila
25.5.2014

Näytön aste: D

Obstruktiivinen uniapnea ei liene este päiväkirurgiaan soveltuvien toimenpiteiden jälkeen leikkauspäivänä kotiutumiselle, jos potilaan hoitotasapaino on hyvä ja hän on sitoutunut CPAP-hoitoon, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu.

Amerikan anestesiologiyhdistys (ASA) julkaisi vuonna 2012 systemaattiseen katsaukseen perustuvan suosituksen (consensus statement) «Joshi GP, Ankichetty SP, Gan TJ ym. Society for Am...»1 obstruktiivista uniapneaa sairastavien potilaiden soveltuvuudesta päiväkirurgisesti suoritettavaan toimenpiteeseen. Katsausta varten arvioitiin alkuvuoteen 2011 mennessä julkaistut englanninkieliset tutkimukset, joissa käsiteltiin preoperatiivista potilasvalintaa päiväkirurgiseen toimenpiteeseen suunnitelluilla aikuispotilailla, jotka sairastivat tai joiden epäiltiin sairastavan obstruktiivista uniapneaa. Tutkimuksissa tuli olla raportoituna vähintään yksi seuraavista muuttujista: leikkauksen aikaiset haittatapahtumat, leikkauksen jälkeiset komplikaatiot, suunnittelematon osastohoito tai anestesiaan liittyvä mortaliteetti. Suositus päivittää vuonna 2006 julkaistun uniapneapotilaiden perioperatiivisen hoitosuosituksen «Gross JB, Bachenberg KL, Benumof JL ym. Practice g...»2 päiväkirurgisia toimenpiteitä edeltävän arvioinnin osalta.

Kirjallisuuskatsauksen kriteerit täyttyivät vain 2 prospektiivisessa ja 5 retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa. Suosituksen perustana oleva aineisto koostui 1 491 obstruktiivista uniapneaa sairastavasta potilaasta, 2 036 uniapnean suhteen matalan riskin potilaasta ja 2 095 verrokkipotilaasta. Kirurgiset toimenpiteet olivat useilta erikoisaloilta mukaan lukien laparoskooppinen lihavuuskirurgia.

Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla potilailla todettiin verrokkeja korkeampi BMI ja enemmän liitännäissairauksia (P < 0,05). Postoperatiivisen hypoksemian insidenssi oli lisääntynyt obstruktiivista uniapneaa sairastavilla potilailla, mutta lisännyttä tarvetta hengityksen tukemiselle tai intubaatiolle ei todettu. Anestesiaan liittyvää mortaliteettia ei todettu.

Kirjallisuuskatsaukseen perustuen asiantuntijaryhmä esitti seuraavat suositukset:

  1. Obstruktiivista uniapneaa sairastavan potilaan, joka on sitoutunut käyttämään CPAP-hoitoa ja jolla mahdolliset liitännäissairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa, voidaan harkita kotiutuvan leikkauspäivänä edellyttäen, että CPAP-hoito on toteutettavissa leikkauksen jälkeen.
  2. Potilaat, joiden epäillään sairastavan obstruktiivista uniapneaa, voivat soveltua kotiutumaan leikkauspäivänä, jos leikkauksen jälkeinen kivunhoito on toteutettavissa pääsääntöisesti ilman opioideja.
  3. Obstruktiivista uniapneaa sairastavat potilaat, joiden liitännäissairaudet eivät ole hyvässä hoitotasapainossa, eivät soveltune päiväkirurgiaan.
  4. Obstruktiivisen uniapnean seulontaan suositellaan STOP-Bang-kyselyä «Chung F, Subramanyam R, Liao P ym. High STOP-Bang ...»3.
  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Aiheesta ei ole julkaistu satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Kelvollisten kohorttitutkimusten määrä oli vähäinen ja laatu vaihteleva. Obstruktiivisen uniapnean seulontamenetelmät ja hypoksian määritelmät vaihtelivat tutkimusten välillä. Kolmessa tutkimuksessa ei ollut verrokkipotilaita eikä verrokkipotilaita tutkittu obstruktiivisen uniapnean poissulkemiseksi. Rajallisesta tutkimusnäytöstä huolimatta asiantuntijaryhmä korosti katsauksesta saatujen tietojen hyödyllisyyttä arvioitaessa potilaiden soveltuvuutta päiväkirurgisesti suoritettavaan toimenpiteeseen.

Kirjallisuutta

  1. Joshi GP, Ankichetty SP, Gan TJ ym. Society for Ambulatory Anesthesia consensus statement on preoperative selection of adult patients with obstructive sleep apnea scheduled for ambulatory surgery. Anesth Analg 2012;115:1060-8 «PMID: 22886843»PubMed
  2. Gross JB, Bachenberg KL, Benumof JL ym. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. Anesthesiology 2006;104:1081-93; quiz 1117-8 «PMID: 16645462»PubMed
  3. Chung F, Subramanyam R, Liao P ym. High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth 2012;108:768-75 «PMID: 22401881»PubMed