Takaisin

Preoperatiivinen keuhkokuntoutus ja leikkauksen jälkeisten keuhkokomplikaatioiden esiintyminen

Näytönastekatsaukset
Markku Salmenperä
25.5.2014

Näytön aste: B

Preoperatiivinen hengityslihasten voimaa ja hengityksen dynamiikkaa parantava kannustava fysioterapia (incentive spirometry) ilmeisesti vaikuttaa keuhkokomplikaatioiden esiintyvyyteen kirurgian jälkeen.

Kirjallisuushaettu Ovid-hakukoneella MEDLINElla nykyhetkestä vuoteen 1966 hakusanoilla preoperative spirometry, preoperative physiotherapy, postoperative pulmonary complications.

COPD-tautiin liittyy häiriöitä ravitsemustilassa, elektrolyyttihäiriöitä ja endokriinisia muutoksia, joista lopputulemana on krooninen hengityslihasheikkous. On ilmeistä, että tämä tulisi mahdollisuuksien mukaan korjata ennen kirurgiaa. Kokemus keuhkojen voluumireduktiokirurgiasta loppuvaiheen emfyseemapotilailla osoittaa, että hengitysfunktiota ja hapenottokykyä voidaan merkittävästi parantaa preoperatiivisella kuntoutuksella, joka koostuu ravitsemuksesta ja fysioterapiasta. Rinta- ja mahaontelon alueelle kohdistuvissa leikkauksissa keuhkojen puolesta terveilläkin potilailla on osoitettu keuhkomekaniikan ohimenevä heikkeneminen, joka on liittynyt anestesian jälkitilaan ja haavakipuun.

Kannustavan spirometrian merkitystä keuhkokomplikaatioiden ehkäisyssä ylävatsakirurgian jälkeisessä kirurgiassa on arvioitu systemaattisessa katsauksessa «Guimarães MM, El Dib R, Smith AF ym. Incentive spi...»1 vuodelta 2009. Tässä katsauksessa päädyttiin siihen, että hyöty näillä potilailla on toteen näyttämättä. Toisaalta tulos kertoo kuitenkin enemmän siitä, että kunnollisia riittävän voiman omaavia tutkimuksia ei ole kuin siitä, että hyötyä ei olisi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Preoperatiivisen kannustavan spirometrian merkitystä keuhkojen funktioon on selvitelty 50 potilaan RCT:ssa «Kundra P, Vitheeswaran M, Nagappa M ym. Effect of ...»2 potilailla, joilta on sappirakko poistettu. Yhden viikon preoperatiivinen omatoiminen spirometriaharjoite paransi keuhkojen spirometrisesti mitattua toimintaa koko postoperatiivisen sairaalajakson ajan verrattuna potilaisiin, jotka käyttivät kannustavaa spirometriaa vain postoperatiivisesti.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Preoperatiivisen kannustavan spirometrian ja siihen liitetyn fysioterapeutin antaman ”hengitysopetuksen” ja uloshengityksen tehostamisen merkitystä keuhkokomplikaatioille on tutkittu 279 potilaan RCT-tutkimuksessa «Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ ym. Preoperative...»3 sepelvaltimo-ohituspotilailla. Tutkimukseen otettiin mukaan ne potilaat, joilla keuhkoimplikaatioiden riskin arvioitiin olevan kohonnut (muun muassa tupakointi, COPD-diagnoosi, korkea BMI, alentunut spirometria). Interventioryhmässä todettiin merkitsevä keuhkokomplikaatioiden alenema (OR 0,52, luottamusväli 0,30–0,92). Keuhkokuumeen insidenssi aleni vielä selkeämmin. Komplikaatioiden vähenemän merkittävyydestä kertoi myös se, että mediaani sairaalassaoloaika lyheni yhdellä vuorokaudella (P = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen vaikuttavuusarviota vaikeuttaa se, että kannustava spirometrin keuhkokomplikaatiota estävä teho on todettu vain yhdessä tutkimuksessa ja yhdessä leikkaustyypissä. Tässäkin interventiossa oli mukana muita keuhkojen fysioterapian keinoja. Preoperatiivisen fysioterapian vaikuttavuudesta eri potilasryhmissä tarvittaisiin lisää tutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Guimarães MM, El Dib R, Smith AF ym. Incentive spirometry for prevention of postoperative pulmonary complications in upper abdominal surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD006058 «PMID: 19588380»PubMed
  2. Kundra P, Vitheeswaran M, Nagappa M ym. Effect of preoperative and postoperative incentive spirometry on lung functions after laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010;20:170-2 «PMID: 20551816»PubMed
  3. Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ ym. Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. JAMA 2006;296:1851-7 «PMID: 17047215»PubMed