Takaisin

ASA 3 -luokan vaikutus päiväkirurgisen potilaan leikkausriskiin

Näytönastekatsaukset
Kristiina Mattila
25.5.2014

Näytön aste: B

Päiväkirurgiaan valittujen ASA 3 -luokan potilaiden postoperatiivisten komplikaatioiden riski vaikuttaa olevan sama kuin ASA-luokkien 1 ja 2.

Pohjois-Amerikassa vuosina 1988–90 tehdyssä prospektiivisessä seurantatutkimuksessa «Warner MA, Shields SE, Chute CG. Major morbidity a...»1 selvitettiin vakavien komplikaatioiden (sydäninfarkti, keskushermosto-oireisto, keuhkoembolia tai hengitysvajaus) ja kuolleisuuden ilmaantuvuutta päiväkirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Yhden päiväkirurgisen keskuksen 38 598 aikuispotilaalle (ikä 57,8 ± 10,3 vuotta) suoritettiin yhteensä 45 090 peräkkäistä, kirurgian eri erikoisaloihin kuuluvaa toimenpidettä. Anestesiamuotona oli yleisanestesia (68 %), regionaalinen anestesia (9 %) tai sedaatio (23 %).

ASA 3 -luokkaan kuului 24 %. Potilaista tavoitettiin 72 tunnin kuluessa 99,4 % ja 1 kuukauden kuluttua 95,9 %. Vakava komplikaatio todettiin 31 potilaalla (1:1 455), näistä 2 potilasta kuoli.

Vakavien komplikaatioiden insidenssissä ei todettu eroa ASA 1–3 -luokkiin kuuluvien potilaiden välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Potilasaineisto oli ennalta valittu päiväkirurgiaan sopivaksi, poissulkukriteereitä ei kerrottu.

Isossa Britanniassa vuosina 1998–2002 puhelinhaastatteluun perustuvaan, retrospektiiviseen tapaus-verrokkitutkimukseen «Ansell GL, Montgomery JE. Outcome of ASA III patie...»2 otettiin mukaan kaikki yhden päiväkirurgisen yksikön ASA 3 -luokan potilaat (n = 896). Kontrollipotilaat (ASA 1 = 444 ja ASA 2 = 453) vakioitiin leikkausvuoden, toimenpiteen, iän, sukupuolen ja anestesiamuodon suhteen. Yleisimmät toimenpiteet olivat urologisia (35 %), silmäkirurgisia (21 %) ja yleiskirurgisia (10 %). Anestesiamuotona oli yleisanestesia (57 %), paikallispuudutus ja sedaatio (43 %).

ASA 3 -luokkaan kuuluvien ja ASA 1- ja 2 -luokkaan kuuluvien potilaiden välillä ei todettu eroa kotiutuksen jälkeisen 24 tunnin aikana, kun verrattiin ennalta suunnittelemattomia yhteydenottoja terveydenhoitoon (< 1 % molemmissa ryhmissä), sairaalahoidon tarvetta (2,9 % (n = 26) vs 1,9 % (n = 17), p = 0,16) ja potilaiden ilmoittamia postoperatiivisia oireita. Potilaista tavoitettiin noin 73 %. Päiväkirurgisessa yksikössä hoidettiin tutkimusajankohtana yhteensä 28 921 potilasta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seuranta-aikana hoidetuista potilaista vain 3,1 % kuului ASA 3 -luokkaan. Potilasaineisto oli ennalta valittu päiväkirurgiaan sopivaksi, poissulkukriteereitä ei kerrottu. Lapsipotilaiden osuutta ei ilmoitettu. Tutkimuksen seuranta-aika oli lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Warner MA, Shields SE, Chute CG. Major morbidity and mortality within 1 month of ambulatory surgery and anesthesia. JAMA 1993;270:1437-41 «PMID: 8371443»PubMed
  2. Ansell GL, Montgomery JE. Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery. Br J Anaesth 2004;92:71-4 «PMID: 14665556»PubMed