Takaisin

Obesiteetti riskitekijänä päiväkirurgisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jaana Vironen
28.5.2014

Näytön aste: C

Obesiteetti yksin ei liene este päiväkirurgiselle toimenpiteelle.

Englannissa tehty 22 kuukauden ajanjakson käsittävä retrospektiivinen kohorttitutkimus «Davies KE, Houghton K, Montgomery JE. Obesity and ...»1 tietyn väestöalueen päiväkirurgisesti hoidetuista potilaista selvitti, esiintyikö niillä, joiden BMI oli yli 35 (n = 258, 2,4 %), enemmän suunnittelematonta sairaalahoitoa, kotiutumisen jälkeisiä suunnittelemattomia yhteydenottoja terveydenhuoltoon tai komplikaatioita kuin niillä, joiden BMI oli alle 35 (n = 10 522). Tehdyt toimenpiteet olivat gynekologian, yleiskirurgian, ortopedian, kasvokirurgian, korva-nenä-kurkkutautien, urologian, oftalmologian, plastiikkakirurgian ja kivunhoidon aloilta. Toimenpiteistä 85 % tehtiin yleisanestesiassa.

Ennalta suunnittelemattoman sairaalahoidon määrässä (3 % vs 2,7 %, p = 0,98) tai yhteydenottojen määrässä terveydenhuoltoon (1,1 % vs 1,6 %, p = 0,59) ei todettu eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus «Hofer RE, Kai T, Decker PA ym. Obesity as a risk f...»2 Yhdysvalloista Mayon klinikalta vuosilta 2002–2003 selvitti, onko obesiteetti itsenäinen riskitekijä takaisin sairaalaan paluulle päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.

Leikatuista päiväkirurgisista potilaista 235 potilaan BMI oli > 40 (mean ± SD 44 ± 4). Heille etsittiin iän, sukupuolen, toimenpiteen, anestesiamuodon ja ajankohdan suhteen vakioidut normaalipainoiset (BMI < 25) verrokit.

Suunnittelemattoman sairaalahoidon määrä ei eronnut ryhmien välillä: 61 potilasta (26,0 %) vs 52 potilasta (22,1 %), OR 1,3; 95 % luottamusväli 0,8–2,0; P = 0,3. Johtopäätöksenä todettiin, ettei obesiteetin yksinään tulisi olla este päiväkirurgialle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Prospektiivinen potilassarja «Norman J, Aronson K. Outpatient parathyroid surger...»3, paratyreoideakirurgia päiväkirurgisena toimenpiteenä. Maaliskuun 2003 ja kesäkuun 2004 välisenä aikana Tampassa, Yhdysvalloissa päiväkirurgisen lisäkilpirauhasleikkauksen läpikäyvää 842 primaaria hyperparatyreoosia sairastavaa potilasta seurattiin 6 viikon ajan sen selvittämiseksi, oliko normaalipainoisten tai sairaalloisesti lihavien toipumisessa eroja. Sairaalloisen lihavuuden raja oli BMI 39. Anestesia toteutettiin kaikilla samalla tavalla käyttäen larynxmaskia.

Potilaista 51 (6,1 %) oli sairaalloisen lihavia (keskimääräinen BMI 45,9 ± 3,1, vaihteluväli 39–53) ja 791 normaalipainoisia (28,3 ± 5,0, P < 0,001). Lihavilla potilaille tarvittiin useammin konversio larynxmaskista intubaatioon (P < 0,05). Leikkaushaavan pituus, leikkaus- ja heräämöaika olivat normaalipainoisia pidempiä lihavilla potilailla (P < 0,05 kaikissa). Kaikista 842 potilaasta vain 4 normaalipainoista joutui jäämään ennakoimattomasti sairaalaan. Yksikään potilas kummassakaan ryhmässä ei joutunut palaamaan kotoa takaisin sairaalaan tai käymään ensiavussa ongelmien vuoksi. Postoperatiivisia komplikaatioita ei esiintynyt kummassakaan ryhmässä.

Päiväkirurginen paratyreoidealeikkaus todettiin turvalliseksi sekä normaalipainoisilla että sairaalloisen lihavilla potilailla, vaikka lihavilla leikkausten kesto oli pidempi, intubaatio vaikeampi ja heräämövaihe pidempi kuin normaalipainoisilla hyperparatyreoosipotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti «Davies KE, Houghton K, Montgomery JE. Obesity and ...»1: Potilasaineisto oli jo ennalta valikoitu päiväkirurgiaan soveltuvaksi, poissulkukriteereitä ei kerrottu. BMI:n suhteen ei ollut ylärajaa, mutta leikkauspöytien enimmäispainoraja oli 125 kg.

Kirjallisuutta

  1. Davies KE, Houghton K, Montgomery JE. Obesity and day-case surgery. Anaesthesia 2001;56:1112-5 «PMID: 11703247»PubMed
  2. Hofer RE, Kai T, Decker PA ym. Obesity as a risk factor for unanticipated admissions after ambulatory surgery. Mayo Clin Proc 2008;83:908-16 «PMID: 18674475»PubMed
  3. Norman J, Aronson K. Outpatient parathyroid surgery and the differences seen in the morbidly obese. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;136:282-6 «PMID: 17275555»PubMed