Takaisin

Siklosporiini (CSA) nivelpsoriaasin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Riitta Luosujärvi
6.6.2012

Näytön aste: C

Siklosporiini saattaa olla sulfasalatsiinia ja tulehduskipulääkkeitä (NSAID) tehokkaampi nivelpsoriaasin hoidossa.

Siklosporiinin (CSA) tehoa nivelpsoriaasin hoidossa sulfasalatsiiniin (SSZ) ja oirelääkkeisiin verrattuna tutkittiin prospektiivisessa, satunnaistetussa, avoimessa, kontrolloidussa 24 viikon monikeskustutkimuksessa «Salvarani C, Macchioni P, Olivieri I ym. A compari...»1. Tutkimukseen hyväksyttiin mukaan 99 iältään 16–65-vuotiasta psoriaasi-ihottumaa sairastavaa potilasta, joilla oli vähintään yksi seuraavista löydöksistä: DIP-nivelen affisio, asymmetrinen perifeerinen artriitti tai symmetrinen polyartriitti (± sakroiliitti tai spondyliitti). Tutkimuksen alkaessa potilailla tuli olla vähintään 3 turvonnutta ja arkaa niveltä, aktiivi tauti vähintään 6 viikon ajan eikä vastetta tulehduskipulääkkeille. Aktiiviksi taudiksi katsottiin aamujäykkyys vähintään 30 minuuttia, kipu VAS-janalla vähintään 20 mm ja potilaan oma kokonaisarvio tilanteen vaikeudesta vähintään 2/5. Stenbrockerin asteikolla funktionaalinen ja anatominen gradus oli alle IV. Aiempi systeemilääkkeiden (kulta, etretinaatti, metotreksaatti) käyttö sallittiin. Poissulkukriteereitä olivat positiivinen RF, PsaA vain DIP-nivelissä, aiempi siklosporiinin tai sulfasalatsiinin käyttö, oraalinen kortikosteroidi (prednisoloni yli 5 mg/vrk), intra-artikularisia steroidi-injektioita edeltävän 3 viikon aikana, retinoidihoito edeltävän 3 kuukauden aikana, hoitamaton kohonnut verenpaine, maligniteetti, aktiivinen infektio, trombosytopenia, leukopenia, neutropenia ym. (ks. alkuperäinen työ).

Potilaat satunnaistettiin saamaan joko siklosporiinia alkuannoksena 3 mg/kg/vrk (36 potilasta), sulfasalatsiinia (SSZ) 500 mg x 2 (32 potilasta) tai tulehduskipu/kortikosteroidi/analgeettilääkettä (31 potilasta). Siklosporiini- ja sulfasalatsiiniryhmän potilaat saivat myös käyttää tulehduskipu/kortiskosteroidi/analgeettilääkitystä sovitulla vakioannoksella. Siklosporiiniannosta nostettiin 5/36 potilaalla vasteen mukaan ad 5 mg/kg/vrk viikoilla 4, 8 tai 12 ja laskettiin pysyvästi tai lopetettiin ennen tutkimusjakson loppua tarvittaessa. Sulfasalatsiini nostettiin tasolle 2 000 mg/vrk 25/32:sta, laskettiin tämän jälkeen 3:lla ja tarvittaessa ad 3 000 mg/vrk (7/32). Sulfasalatsiini lopetettiin huonon hoitovasteen takia kesken kokeen 3:lta. Systeemisteroidia tutkimuksen aikana sai 5 siklosporiiniryhmästä, 8 sulfasalatsiiniryhmästä ja 17 tulehduskipulääkeryhmästä.

Hoitovaste arvioitiin viikoilla 2, 4, 8, 12, 16, 20 ja 24. Oma arvio käsitti

 • 1) kivun VAS-janalla,
 • 2) aamujäykkyyden/minuutti
 • 3) yleisarvio asteikolla 0–5
 • 4) validoidun AIMS-testin ja
 • 5) spondylitis functional -indexin.

Kliiniseen arvioon sisältyi

 • 1) tulehtuneiden ja turvonneiden nivelten määrä
 • 2) nivelten kivun ja arkuuden arviointi asteikolla 0–3 (0 = ei mitään, 1 = positiivinen vaste tiedusteltaessa, 2 = positiivinen vaste spontaanisti ilmaistuna ja 3 = tutkimuksesta vetäytyminen)
 • 3) daktyliittisormien lukumäärä
 • 4) liikkuvuuden väheneminen ilmaistuna rintakehän laajentumisena, modifioituna Schoberin testinä, sormet lattiaan -testinä ja kaularangan fleksio/ekstensio -laajuuksin ilmaistuna ja
 • 5) tutkijan yleisarvio (1–5).

Hoitovaste luokiteltiin ACR-kriteerein, muutoksina laskossa ja CRP-arvoissa ja ASAS-kriteerein.

20 potilasta (6 siklosporiini, 3 sulfasalatsiini, 11 tulehduskipulääke) keskeytti tutkimuksen haittavaikutuksen tai muun sairauden takia 5 (3 siklosporiini, 2 sulfasalatsiini), tehottomuuden vuoksi 7 (kaikki tulehduskipulääke) tai muiden syiden vuoksi 8 (3 siklosporiini, 1 sulfasalatsiini, 4 tulehduskipulääke).

Tutkimusjakson lopussa ITT-analyysillä arvioituna siklosporiini oli sulfasalatsiinia ja tulehduskipulääkettä tehokkaampi kivun hoidossa (p < 0,05). Siklosporiini- ja tulehduskipulääkeryhmät eivät eronneet toisistaan. Tilastollisesti merkittävä ero siklosporiini- ja tulehduskipulääkeryhmien välillä saavutettiin myös seuraavien muuttujien suhteen: turvonneiden nivelten määrä (p = 0,05), arkojen nivelten määrä (p = 0,01), joint paint / tenderness score (p = 0,002), spondylitis functional index (p = 0,002), kokonais-AIMS (p = 0,007), potilaan oma arvio ainakin yhdellä pisteellä (p = 0,04), tutkijan kokonaisarvio ainakin yhdellä pisteellä (p = 0,005). 4 potilaalla ilmeni uusia daktyliittioireita tutkimuksen aikana (2 siklosporiini, 1 sulfasalatsiini, 1 tulehduskipulääke). Laskon lasku oli merkittävä vain sulfasalatsiini- vs tulehduskipulääkeryhmien välillä ja CRP:n lasku siklosporiini- vs NSAID-ryhmien välillä. ACR50 % ja 70 % erosivat merkittävästi siklosporiini- vs tulehduskipulääkeryhmien välillä siklosporiinin eduksi. Siklosporiiniryhmä erosi merkittävästi sulfasalatsiiniryhmästä ACR70 %:n suhteen, mutta sulfasalatsiini- ja tulehduskipulääkeryhmien välillä ei eroja ollut. ASAS-kriteerein ei eroja ollut.

Vähintään yksi haittavaikutus ilmeni 21/36 siklosporiiniryhmässä, 14/32 sulfasalatsiiniryhmässä ja 10/31 tulehduskipulääkeryhmässä. 3 potilaan haittavaikutukset siklosporiiniryhmässä johtivat lääkityksen lopettamiseen (1 kohtalainen verenpaineen nousu, 1 GI-oireilu ja 1 muu sairaus) ja 2 sulfasalatsiiniryhmässä (1 GI-oire ja 1 maksa-arvojen nousu). Verenpaineen nousua havaittiin kaikkiaan 5:llä siklosporiiniryhmässä ja maksa-arvojen nousua tilapäisesti 4:llä sulfasalatsiiniryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Salvarani C, Macchioni P, Olivieri I ym. A comparison of cyclosporine, sulfasalazine, and symptomatic therapy in the treatment of psoriatic arthritis. J Rheumatol 2001;28:2274-82 «PMID: 11669169»PubMed