Takaisin

Aikuispotilaan spondylolyyttisen spondylolisteesin (nikamankaaren höltymästä aiheutuva nikamasiirtymä) leikkaushoito

Näytönastekatsaukset
Janek Frantzén ja Heikki Österman
30.6.2014

Näytön aste: B

Posterolateraalinen luudutusleikkaus tuottaa spondylolyyttisen nikamasiirtymän (spondylolisteesin) aiheuttamassa kroonisessa alaselkäkivussa aikuispotilaalla ilmeisesti paremman tuloksen kuin konservatiivinen hoito kahden vuoden seurannassa. Pidemmän aikavälin seurannassa ero ei enää ole tilastollisesti tai kliinisesti merkitsevä.

Spondylolyyttisen spondylolisteesin leikkaushoidosta on tehty vain yksi metodologisesti hyvätasoinen satunnaistettu tutkimus. Ruotsalaisessa aineistossa (n = 111) «Möller H, Hedlund R. Surgery versus conservative m...»1 aikuiset (18–55-vuotiaat) spondylolisteesipotilaat (kaikki siirtymäluokat), joilla oli vähintään vuoden kestänyt selkäkipu, satunnaistettiin konservatiiviseen ja kirurgiseen hoitoryhmään. Vuoden kestoinen konservatiivinen hoito piti sisällään 12 kohdan lihasharjoitusohjelman keskittyen selkä- ja vatsalihasten vahvistamiseen. Leikkauksessa tehtiin posterolateraalinen luudutus joko ilman transpedikulaarista kiinnitystä tai sen kanssa.

Kahden vuoden seurannan jälkeen kirurgisessa hoitoryhmässä kipu VAS-janalla (0–100) arvioituna oli vähentynyt keskimäärin leikkausta edeltävästä tilanteesta 63 (vaihteluväli, 10–98) leikkauksen jälkeiseen 37 (vaihteluväli 0–96). Subjektiivista toimintakykyä mittaava Disablity Rating Index, DRI (0–100) oli kohentunut vastaavasti 48 (vaihteluväli 7–83) leikkaukseen jälkeiseen 29 (vaihteluväli 0–79).

Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,01) konservatiiviseen hoitoryhmään verrattuna. Leikkausmenetelmien välillä ei ollut eroa.

Pitkäaikaisseurannassa (seuranta-aika keskimäärin yhdeksän vuotta) leikattujen potilaiden subjektiivinen yleisarvio (global assessment) oli edelleen parempi. Kuitenkaan muiden lopputulosmuuttujien osalta ryhmien välillä ei enää ollut tilastollista merkitsevyyttä «Ekman P, Möller H, Hedlund R. The long-term effect...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen «Wood KB, Fritzell P, Dettori JR ym. Effectiveness ...»3 ei löytynyt uusia tutkimuksia spondylolyyttisen nikamasiirtymän leikkaushoidosta. Katsauksessa todettiin, että spondylolyyttiset nikamasiirtymäpotilaat todennäköisesti hyötyvät luudutusleikkauksesta enemmän kuin jos nikamasiirtymä johtuu välilevyrappeumasta.

Katsauksen mukaan luudutusleikkausta suositellaan harkittavaksi spondylolyyttisille nikamasiirtymäpotilaille, jotka eivät ole hyötyneet konservatiivisesta hoidosta, vaikka näytön aste jää heikoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Möller H, Hedlund R. Surgery versus conservative management in adult isthmic spondylolisthesis--a prospective randomized study: part 1. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1711-5 «PMID: 10870148»PubMed
  2. Ekman P, Möller H, Hedlund R. The long-term effect of posterolateral fusion in adult isthmic spondylolisthesis: a randomized controlled study. Spine J 2005;5:36-44 «PMID: 15653083»PubMed
  3. Wood KB, Fritzell P, Dettori JR ym. Effectiveness of spinal fusion versus structured rehabilitation in chronic low back pain patients with and without isthmic spondylolisthesis: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2011;36:S110-9 «PMID: 21952183»PubMed