Takaisin

Dekompressiivinen leikkaushoito lannerangan keskivaikeassa spinaalistenoosissa

Näytönastekatsaukset
Jyrki Salmenkivi ja Janek Frantzén
30.6.2014

Näytön aste: B

Dekompressiivinen kirurgia lievittää keskivaikeaan spinaalistenoosiin liittyvää kipua ja haittaa sekä parantaa elämänlaatua neljän vuoden seurannassa. Kävelykykyyn leikkauksella ei näytä olevan vaikutusta.

Suomalaisessa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Malmivaara A, Slätis P, Heliövaara M ym. Surgical ...»1 keskivaikean spinaalistenoosin leikkaushoidon vaikuttavuudesta oli 94 potilasta, joista 44 hoidettiin konservatiivisesti. 50:lle tehtiin dekompressio (kymmenelle potilaalle myös luudutus leikkaavan lääkärin harkinnan mukaisesti).

Kirurgisesti hoidetut potilaat hyötyivät kahden vuoden seurannassa tilastollisesti merkitsevästi enemmän selkä- ja alaraajakivun sekä selkäkipuun liittyvän toiminnallisen haitan osalta. Kummassakin ryhmässä tapahtui paranemista kävelykyvyssä, eroa tässä suhteessa ryhmien välillä ei ollut. Paranemista kivun ja haitan osalta tapahtui kuitenkin myös konservatiivisessa ryhmässä, joten tutkijoiden mukaan hoidon aloitus keskivaikeassa spinaalistenoosissa on konservatiivinen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman kotimaisen tutkimusaineiston 6-vuotisseurannassa «Slätis P, Malmivaara A, Heliövaara M ym. Long-term...»2 todettiin tilastollisesti merkittävä ero Oswestry haittaindeksin osalta (ero 9,5, 95 % luottamusväli 0,9–18, p = 0,006) leikkausryhmässä konservatiivisen hoidon ryhmään verrattuna. Selkä- tai raajakivun osalta eroa ei enää ollut.

Tutkijat suosittavat, että keskivaikean spinaalistenoosin kulkua tulee seurata ennen leikkausratkaisua ja että potilasinformaatiossa tuodaan esiin taudin luonnollinen kulku ja satunnaistettujen tutkimusten tulokset.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa (SPORT) «Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD ym. Surgical v...»3 satunnaistettiin 304 spinaalistenoosipotilasta, joilla oli myös degeneratiivinen spondylolisteesi, kirurgiseen tai konservatiiviseen hoitoon. Kirurgiaan satunnaistetusta 159 potilaasta 57 % leikattiin vuoden kuluessa ja 64 % kahden vuoden kuluessa. Konservatiiviseen hoitoon satunnaistetuista potilaista 44 % leikattiin ensimmäisen vuoden kuluessa ja toisen seurantavuoden loppuun mennessä 49 %. Johtuen kahden satunnaistetun ryhmän pienestä erosta leikkaukseen päätymisessä, ei hoitoaikeen mukaisessa analyysissa ollut ryhmien välillä eroja.

Kun verrattiin leikattuja ja ei-leikattuja potilaita alkutilanteen erot tilastollisesti kontrolloiden, oli kahden vuoden seurannassa kirurgisesti hoidetuilla vähemmän kipua ja parempi toimintakyky kuin konservatiivisesti hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa (SPORT) «Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD ym. Surgical v...»4 satunnaistettiin 289 spinaalistenoosipotilasta kirurgiseen (= dekompressiivinen laminektomia) tai konservatiiviseen hoitoon. Kirurgiaan satunnaistetuista potilaista 68 % leikattiin neljän vuoden kuluessa. Konservatiiviseen hoitoon satunnaistetuista potilaista 49 % leikattiin neljännen seurantavuoden loppuun mennessä. Vaikka kahden satunnaistetun ryhmän välillä oli varsin pieni ero leikkaukseen päätymisessä, oli neljän vuoden seurannassa kirurgisesti hoidetuilla vähemmän kipua, matalampi haittaindeksi, parempi toimintakyky ja potilastyytyväisyys. Molemmissa hoitoryhmissä tulokset pysyivät vakaana toisen ja neljän vuoden seurannan välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Laajassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Kovacs FM, Urrútia G, Alarcón JD. Surgery versus c...»5 analysoitiin viisi satunnaistettua tutkimusta, jotka vertailivat kirurgista ja konservatiivista hoitoa oireisessa spinaalistenoosissa. 739 viitteestä 11 julkaisua edustaen viittä satunnaistettua tutkimusta otettiin mukaan analyysiin. Kaikki viisi tutkimusta luokiteltiin korkealaatuisiksi. Näissä oli yhteensä 918 potilasta, joilla 3–6 kuukauden ajan toteutettu konservatiivinen hoito ei tuottanut tulosta.

Kaikissa tutkimuksissa kirurgia tuotti paremmat tulokset kivun, toimintakyvyn ja elämänlaadun osalta oireisen spinaalistenoosin hoidossa. Kävelykyvyn osalta hoidoissa ei ollut eroja. Kirurgian tulos ei eronnut, oli potilailla lieväasteinen degeneratiivinen spondylolisteesi tai ei. Potilaat, joiden oireena oli neurogeeninen klaudikaatio, hyötyivät kirurgiasta jonkin verran enemmän. Kirurgian vaikutus oli erityisen huomattava kolmen ja kuuden kuukauden kohdalla ja kesti aina kahdesta neljään vuoteen saakka vaikutuksen kuitenkin vähentyessä seuranta-ajan loppupuolella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Malmivaara A, Slätis P, Heliövaara M ym. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? A randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) 2007;32:1-8 «PMID: 17202885»PubMed
 2. Slätis P, Malmivaara A, Heliövaara M ym. Long-term results of surgery for lumbar spinal stenosis: a randomised controlled trial. Eur Spine J 2011;20:1174-81 «PMID: 21240530»PubMed
 3. Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD ym. Surgical versus nonsurgical treatment for lumbar degenerative spondylolisthesis. N Engl J Med 2007;356:2257-70 «PMID: 17538085»PubMed
 4. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD ym. Surgical versus nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis four-year results of the Spine Patient Outcomes Research Trial. Spine (Phila Pa 1976) 2010;35:1329-38 «PMID: 20453723»PubMed
 5. Kovacs FM, Urrútia G, Alarcón JD. Surgery versus conservative treatment for symptomatic lumbar spinal stenosis: a systematic review of randomized controlled trials. Spine (Phila Pa 1976) 2011;36:E1335-51 «PMID: 21311394»PubMed