Takaisin

Kroonisen epäspesifisen alaselkäkivun lievittyminen liikunnalla

Näytönastekatsaukset
Urho Kujala ja Jari Arokoski
16.10.2015

Näytön aste: A

Liikuntahoito vähentää koettua kipua epäspesifistä kroonista alaselkäkipua potevilla potilailla.

Haydenin johtaman työryhmän Cochrane-katsaus «Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercis...»1 «»1 sisälsi 8 RCT:tä (370 tutkittavaa), joissa verrattiin liikuntahoitoa ei-hoitoon ja jotka voitiin ottaa mukaan meta-analyysiin. Haku oli tehty lokakuuhun 2004 mennessä julkaistuista tutkimuksista.

Näiden mukaan, kun eri kipumittarit (kuten erimittaiset VAS-janat ja numeeriset asteikolla 1–10 tehdyt kipuarviot) oli muunnettu asteikolle 1–100, ensimmäisessä seurannassa liikuntahoito vähensi kipua 10,2 yksikköä (95 % CI 1,31–19,09) (pooled weighted mean improvement) verrattuna ei-hoitoon. Vaikutukset olivat yleensä samansuuntaisia myöhemmissä seurannoissa, vaikka tulosten luottamusvälit olivat leveämpiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Macedon työryhmän systemaattinen katsaus «Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity...»2 sisälsi 7 RCT:tä (920 tutkittavaa), joissa verrattiin asteittain lisääntyvää liikuntahoitoa minimaaliseen interventioon. Haku oli tehty helmikuuhun 2009 mennessä julkaistuista tutkimuksista. Eri kipumittarit oli muunnettu asteikolle 1–100. Lyhytaikaisessa seurannassa (< 3 kk) kipu lieveni 6,2 yksikköä (95 % CI -9,4 – -3,0).ja keskipitkässä seurannassa (> 3 kk ja < 12 kk) 5,5 yksikköä (95 % CI -9,9 – -1,0). Pitempiaikaisessa seurannassa ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Katsausten «Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercis...»1, «Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity...»2 laatu on tasokas ja ne perustuvat laadultaan kelvollisiin alkuperäistutkimuksiin. Cochrane-katsaus [R1] päivitettiin vuonna 2011, ilman että johtopäätöksiin tuli muutoksia. Katsauksiin otettujen tutkimusten liikuntahoitotavat olivat erilaisia eikä harjoittelun sisällöstä voida tutkimusten perusteella antaa suosituksia. Vaikka tutkimuksissa ryhmien ero oli tilastollisesti merkittävä tietyissä aikapisteissä, ero oli käytetyllä arviointiasteikolla pieni.

Kirjallisuutta

  1. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD000335 «PMID: 16034851»PubMed
  2. Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity and graded exposure for persistent nonspecific low back pain: a systematic review. Phys Ther 2010;90:860-79 «PMID: 20395306»PubMed