Takaisin

Liikuntaan perustuva kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jari Laukkanen ja Timo Lakka
23.10.2015

Näytön aste: A

Liikuntaan perustuva kuntoutus vähentää kuolleisuutta sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla.

Cochrane-katsauksessa «Heran BS, Chen JM, Ebrahim S ym. Exercise-based ca...»1 tutkittiin liikuntaan perustuvan sydänkuntoutuksen vaikutuksia sepelvaltimotaudista johtuvaan kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen sepelvaltimotautipotilailla, joilla ei ollut sydämen vajaatoimintaa tai joille ei ollut tehty sydänläppäleikkausta tai sydämen siirtoa eikä heillä ollut käytössä rytmihäiriö- tai vajaatoimintatahdistinta. Tähän tuoreimpaan katsaukseen otettiin 47 satunnaistettua vuoteen 2009 mennessä raportoitua tutkimusta, joissa oli interventiona joko yksinomaan liikunta tai liikunta yhdistettynä muihin kuntoutukseen liittyviin elintapaohjeisiin. Tutkittavina oli 10 794 potilasta (46–84 vuotta), joista useimmat olivat sairastaneet sydäninfarktin tai joilla oli oireita aiheuttava tai varjoainekuvauksella todettu sepelvaltimotauti tai joille oli tehty sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Liikuntaan perustuva sydänkuntoutus vähensi merkitsevästi sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaa kuolleisuutta (26 %) ja kokonaiskuolleisuutta (13 %) verrattuna tavanomaiseen hoitoon tutkimuksissa, joiden seuranta-aika oli vähintään vuoden verran «Heran BS, Chen JM, Ebrahim S ym. Exercise-based ca...»1. Tämän lisäksi liikunnallinen kuntoutus vähensi uusien sairaalahoitojen tarvetta (31 %) vuoden aikavälillä.

Johtopäätöksenä Cohrane-katsauksessa oli, että liikuntaan perustuva kuntoutus vähentää ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Liikunnan itsenäistä vaikutusta verrattuna samanaikaisesti tehtyihin elintapamuutoksiin ei ole voi selkeästi erottaa. Liikuntaa perustuva sydänkuntoutus vähennä yksinomaan sydäntoimenpiteiden (PCI tai CABG) tarvetta tai ei-fataalin akuutin sydäninfarktin riskiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen katsaus vuodelta 2004 «Taylor RS, Brown A, Ebrahim S ym. Exercise-based r...»2 sisälsi 8 940 sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta osoittaen tuolloin sen, että liikuntaan perustuva sydänkuntoutus vähensi merkitsevästi sydänperäistä kuolleisuutta (26 %) ja kokonaiskuolleisuutta (20 %) tavalliseen hoitoon verrattuna. Liikuntaan perustuva sydänkuntoutus ei sen sijaan estänyt äkkikuolemia tai uusien sepelvaltimoiden toimenpiteiden tarvetta verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksissa oli mukana pääasiassa miehiä sekä ja ns. matalamman riskin sydänpotilaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimukset osoittavat liikuntaan pohjautuvan kuntouksen edut sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla – kuolleisuus pienenee ja sairaalahoidon tarve vähenee. Liikuntaharjoittelun itsenäistä vaikutusta on ollut vaikea osoittaa, koska kuntoutukseen liittyy hyvin usein muitakin elämäntapaohjeita (esimerkiksi ruokavaliosta ja tupakoinnista) sekä ohjeita oikeasta lääkehoidon toteuttamisesta. Tämä käytäntö toisaalta vastaa hyvin käytännön potilastyötä ja potilaille annettavia ohjeita. Katsauksissa ei ole osoitettu erikseen aerobisen kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia. Valtaosa tutkimusten potilaista oli nuorempia sepelvaltimotautipotilaita, jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin tai heille oli tehty sydämeen kohdistunut toimenpide. Naisten ja iäkkäämpien monisairaiden potilaiden osuudet ovat olleet toistaiseksi aliedustettuja. Katsauksissa ei otettu järjestelmällisesti kantaa samanaikaisen muun hoidon merkitykseen.

Kirjallisuutta

  1. Heran BS, Chen JM, Ebrahim S ym. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD001800 «PMID: 21735386»PubMed
  2. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S ym. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004;116:682-92 «PMID: 15121495»PubMed