Takaisin

Ennenaikainen synnytys ja raskaudenaikainen liikunta

Näytönastekatsaukset
Hannele Hohtari ja Ilkka Rauramo
23.10.2015

Näytön aste: A

Vähäinen, kohtalainen tai raskas liikunta raskauden aikana ei lisää synnytyksiä ennen 36. raskausviikon täyttymistä (= ennenaikaisia synnytyksiä).

Tämä katsaus käsittää kuusi seuranta/kohorttitutkimusta, joissa oli yhteensä 93 392 naista. Tutkittavat rekrytoitiin tutkimuksiin raskauden aikana 10.–29. raskausviikoilla. Liikuntatiedot perustuivat kyselyihin ja prospektiivisiin kirjaamisiin. Ennenaikaiseksi synnytykseksi katsottiin ennen 37 raskausviikkoa tapahtunut synnytys.

Suurin tutkimus (n = 87 232) on tanskalaisen syntymäkohortti vuosilta 1996–2002. Raskaudet olivat 1-sikiöisiä ja ennen 22 viikkoa keskeytyneet raskaudet oli suljettu pois. Liikunnan määrän ja laadun arviointi perustui kahteen puhelinhaastatteluun keskimäärin 16,3 ja 31,1 raskausviikoilla. Liikunnan määrä ryhmiteltiin viikoittaisen liikunta-ajan mukaan ja raskain kategoria oli > 5h/vko. Analyysit suoritettiin vertaamalla liikuntaa harrastavat liikkumattomiin ja vertaamalla eniten liikuntaa harrastaneita muihin liikkujiin «Juhl M, Andersen PK, Olsen J ym. Physical exercise...»5.

Toisessa (n = 1 699) tutkimuksessa liikunta oli raskasta ja erilliset analyysit tehtiin sen mukaan oliko liikunta raskasta ennen raskautta, 1. raskauskolmanneksen tai 2. raskauskolmanneksen aikana. Kriteerit täyttäviä (≥ 6 MET) naisia oli vastaavasti 22 %, 14 % ja 8 %. Raskas liikunta ei lisännyt ennenaikaisuutta «Evenson KR, Siega-Riz AM, Savitz DA ym. Vigorous l...»2. Kolmannessa tutkimuksessa oli 750 naista. Äidit jaettiin 4 ryhmään 1) rasituksen määrän ja 2) kuinka pitkälle raskautta liikuntaa jatkettiin. Ryhmien välillä ei ollut eroja ennenaikaisen synnytyksen suhteen «Magann EF, Evans SF, Weitz B ym. Antepartum, intra...»3.

Neljännessä kohorttitutkimuksessa (n = 557) tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään 1) liikuntaa harrastamattomat, 2) vähän liikkuvat (vapaa-ajan liikunnan energiankulutus ≤ 1 000 kcal/vko) ja paljon liikkuvat (> 1 000 kcal/vko). Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä Kaplan-Meierin eloonjäämiskäyrää ja Coxin monimuuttujaeloonjäämismallia. Vähäinen ja raskas liikunta eivät kumpikaan suurentaneet ennenaikaisen synnytyksen riskiä «Hatch M, Levin B, Shu XO ym. Maternal leisure-time...»1.

Viidennessä tutkimuksessa 148 tutkittava rekrytoitiin alkuraskaudessa. He pitivät liikuntapäiväkirjaa viikon kerrallaan raskausviikkojen 16–23, 24–31 ja 32–38 välisenä aikana. Tutkittavilla oli sykemittari, jonka perusteella arvioitiin liikunnan rasittavuus. Raskasta liikuntaa oli ≥ 3x/vko: 1) ≥ 30min/kerta aerobista liikuntaa ≥ 50 % ikävakioidusta syketasosta tai 2) ≥15 min syketasolla ≥140. Tilastollisesti merkittäviä eroja ei saatu liikunnan intensiteetin tai määrän suhteen. Eniten ≥ 5x/vko runsaasti liikkuvat synnyttivät keskimäärin raskausviikolla 39,5 ja liikuntaa harrastamattomat raskausviikolla 39,0 «Duncombe D, Skouteris H, Wertheim EH ym. Vigorous ...»4.

Kuudennessa kyselytutkimuksessa liikuntaryhmät (n = 3 006) muodostuivat rasituksen keston mukaan, liikuntaa < 60 minuuttia, 60–149 minuuttia ja > 150 minuuttia viikossa, puhelinhaastattelut tehtiin 34 raskausviikolla ja kuukausi synnytyksen jälkeen. Liikunta ei lisännyt ennenaikaisuutta «Tinloy J, Chuang CH, Zhu J ym. Exercise during pre...»6 .

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimukset on tehty pääasiallisesti valkoisen rodun edustajilla. Yksikään tutkimuksista ei ole suomalainen, mutta siitä huolimatta tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen väestöön.

Kirjallisuutta

  1. Hatch M, Levin B, Shu XO ym. Maternal leisure-time exercise and timely delivery. Am J Public Health 1998;88:1528-33 «PMID: 9772857»PubMed
  2. Evenson KR, Siega-Riz AM, Savitz DA ym. Vigorous leisure activity and pregnancy outcome. Epidemiology 2002;13:653-9 «PMID: 12410006»PubMed
  3. Magann EF, Evans SF, Weitz B ym. Antepartum, intrapartum, and neonatal significance of exercise on healthy low-risk pregnant working women. Obstet Gynecol 2002;99:466-72 «PMID: 11864675»PubMed
  4. Duncombe D, Skouteris H, Wertheim EH ym. Vigorous exercise and birth outcomes in a sample of recreational exercisers: a prospective study across pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2006;46:288-92 «PMID: 16866788»PubMed
  5. Juhl M, Andersen PK, Olsen J ym. Physical exercise during pregnancy and the risk of preterm birth: a study within the Danish National Birth Cohort. Am J Epidemiol 2008;167:859-66 «PMID: 18303008»PubMed
  6. Tinloy J, Chuang CH, Zhu J ym. Exercise during pregnancy and risk of late preterm birth, cesarean delivery, and hospitalizations. Womens Health Issues 2014;24:e99-e104 «PMID: 24439953»PubMed