Takaisin

Okskarbatsepiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maniavaiheen hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.5.2013

Näytön aste: C

Okskarbatsepiini saattaa olla hieman lumetta tehokkaampi kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien nuorten akuutin manian hoidossa.

116 kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania- tai sekamuotoisessa vaiheessa olevaa 7–18 vuoden ikäistä avohoidossa olevaa potilasta satunnaistettiin «Wagner KD, Kowatch RA, Emslie GJ ym. A double-blin...»1 käyttämään joko okskarbatsepiinia (N = 59) tai lumetta (N = 57) 7 viikon ajan (josta kaksi ensimmäistä viikkoa käytettiin annoksen titraamiseen painon mukaiseen maksimiannokseen 900–2 400 mg/vrk ja viimeinen viikko lääkehoidon lopettamiseen). Muina lääkkeinä sallittiin ennen tutkimusjaksoa mahdollisesti käytössä ollut psykostimulantti samanaikaisen ADHD:n hoitoon sekä difenhydramiini aggressio-oireiden hoitoon tarvittaessa. Tutkimuksen voima oli laskettu. 62 % potilaista jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Tutkimuksen keskeyttäneillä (okskarbatsepiiniryhmässä (O) 20/34 %; lumeryhmässä (P) 24/42 %) keskeytyksen tärkeimmät syyt olivat haittavaikutus (O: 11/19 %; P: 2/4 %) ja riittämätön hoitoteho (O: 6/10 %; P: 14/25 %). 13–18-vuotiaiden potilaiden joukossa keskimääräinen okskarbatsepiinin käyttöaika oli 49 vuorokautta ja keskimääräinen annos 2 040 mg/vrk.

Niistä potilaista, joilta saatiin tehoarvio vähintään yhdestä mittauksesta, 42 %:lla okskarbatsepiinia käyttävistä ja 26 %:lla lumetta käyttävistä saatiin hyväksi arvioitu vaste maniaoireisiin (YMRS-mittarilla, Young Mania Rating Scale, vähintään 50 % lasku); ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. YMRS-pistemäärien muutos lähtötilanteeseen nähden (O: -10,90; P: -9,79) ei eronnut ryhmien välillä; myöskään depressio- ja toimintakykymittareilla (CDRS = Child Depression Rating Scale; modifioitu CGI, Clinical Global Impressions; CHQ, Child Health Questionnaire / Health & Behavior Scores) arvioituna ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja hoitoryhmien välille. Nuorista potilaista (13–18 vuotta) 43 %:lla oli hyvä vaste okskarbatsepiinille, mutta myös lumeelle (40 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Wagner KD, Kowatch RA, Emslie GJ ym. A double-blin...»1: 50 % lasku YMRS-mittarilla ei vielä tarkoita oireettomuutta. Lumevaikutus oli nuorilla suurempi kuin lapsipotilailla.

Kirjallisuutta

  1. Wagner KD, Kowatch RA, Emslie GJ ym. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of oxcarbazepine in the treatment of bipolar disorder in children and adolescents. Am J Psychiatry 2006;163:1179-86 «PMID: 16816222»PubMed