Takaisin

Sosiaalisten rytmien vakiinnuttamisen vaikutus kaksisuuntaisen mielialajakson relapseihin

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
16.5.2013

Näytön aste: C

Sosiaalisten rytmien vakiinnuttaminen akuuttivaiheessa saattaa lykätä kaksisuuntaisen mielialajakson uusiutumista.

Kyseisen terapiamuodon kehittäneen ryhmän tutkimuksessa «Frank E, Kupfer DJ, Thase ME ym. Two-year outcomes...»1 verrattiin interpersoonallista sosiaalisten rytmien terapiaa (IPSRT), joka perustuu depression hoitoon suunniteltuun interpersoonalliseen terapiaan ja aikaan sidottujen toistuvien päivittäistoimintojen vakiinnuttamiseen sekä yhtä intensiivistä psykoedukaatiota ja supportiota, mutta ei CBT:n elementtejä sisältänyttä yksilöhoitoa.

Tutkimuksessa 175 akuutissa episodissa olevaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I potilasta satunnaistettiin saamaan akuuttivaiheessa jompaakumpaa hoitoa, kunnes masennus- tai maniaoireet olivat väistyneet. Ryhmät eivät eronneet toisistaan tähän tarvitun ajan pituuden suhteen. Tämän jälkeen kummankin ryhmän potilaat satunnaistettiin uudelleen jompaankumpaan hoitoon kahden vuoden seuranta-ajaksi.

Akuuttivaiheessa IPSRT-ryhmässä olleet potilaat eivät tilastollisesti eronneet siten, että he olisivat selviytyneet pitempään ilman mielialahäiriön relapsia (P = 0,1, hazard ratio 3,11). IPSRT-hoitoa akuuttivaiheessa saaneet potilaat olivat kyenneet parantamaan päivärytminsä säännöllisyyttä, ja relapsin todennäköisyys ylläpitovaiheessa oli heillä vähentynyt (P = 0,05). Toisaalta verrattaessa keskenään ylläpitohoitoa varten joko IPSRT:hen tai vertailuhoitoon satunnaistettuja joukkoja, ei selviytymisajassa ilman relapsia ollut merkitsevää eroa, kuten ei myöskään mielialaoireissa seuranta-aikana.

Kaikkiaan seuranta-aikana mielialahäiriö uusiutui 41 %:lla IPSRT/IPSRT, 41 %:lla IPSRT/psykoedukaatio, 28 %:lla psykoedukaatio/psykoedukaatio ja 63 %:lla psykoedukaatio/IPSRT-ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Frank E, Kupfer DJ, Thase ME ym. Two-year outcomes...»1: Tutkimusasetelman monimutkaisuus vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Ei ole uskottavaa, että vain akuuttivaiheessa saatu rytmien säännöllistämisohjaus olisi ylläpitovaiheessa vaikuttavaa, mikäli se yleensä on. Vertailuinterventio oli parempi ahdistuneille ja somaattisesti sairaille. Tutkimus on teknisesti tasokas, mutta sen tulokset ovat ristiriitaiset eivätkä tuo vahvaa näyttöä IPSRT:n vaikuttavuudesta. Kirjallisuudessa tämän tutkimuksen tuloksia on tulkittu niin, että se osoittaa, ettei aloitettua hoitomuotoa kannata vaihtaa toiseen.

Kirjallisuutta

  1. Frank E, Kupfer DJ, Thase ME ym. Two-year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62:996-1004 «PMID: 16143731»PubMed