Takaisin

Mielialahäiriöjakson varomerkkioireiden tunnistus

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
16.5.2013

Näytön aste: A

Mielialahäiriöjakson varhaisoireiden tunnistaminen pidentää aikaa ennen kaksisuuntaisen mielialahäiriön relapsia eutyymisillä potilailla.

Cochrane-katsauksessa «Morriss RK, Faizal MA, Jones AP ym. Interventions ...»1, Cochrane «»1 identifioitiin 11 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa verrattiin mielialahäiriön varhaisoireiden tunnistamista opetelleita kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita verrokkeihin, jotka saivat tavanomaista lääke- ja tukea antavaa hoitoa. Tutkimuksista kuudessa seurattiin mielialahäiriön tutkitun intervention jälkeen seuraavaan uusiutumiseen kulunutta aikaa (N = yhteensä 690). Kuudesta tutkimuksesta viidessä varhaisoireiden tunnistamisen opettaminen oli intervention keskeisenä sisältönä. Opetus oli viidessä tutkimuksessa yksilöllistä ja yhdessä ryhmämuotoista. Verrokkien saama hoito saattoi sisältää lääkehoidon ja sen seurannan lisäksi tukea antavia ryhmähoitokertoja.

Varhaisoireiden tunnistaminen pidensi merkitsevästi ensimmäiseen mielialahäiriön uusiutumiseen kulunutta aikaa verrokkeihin verrattuna (HR 0,57, 95 % luottamusväli 0,39–0,82). Tulokset olivat heterogeenisiä, mikä saatettiin poistaa rajoittamalla tarkastelu vain niihin tutkimuksiin, joiden potilailla oli kulunut vähintään kuukausi akuutin episodin päättymisestä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Morriss RK, Faizal MA, Jones AP ym. Interventions for helping people recognise early signs of recurrence in bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD004854 «PMID: 17253526»PubMed