Takaisin

Aste I ei-pienisoluisen keuhkosyövän adjuvanttisolunsalpaajahoito

Näytönastekatsaukset
Aija Knuuttila
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: B

Aste I taudissa adjuvanttisolunsalpaajahoidon hyötyä ei ole osoitettu.

Aste IA. Tässä ryhmässä elossaololuvut ovat parhaita eikä rutiinisti adjuvanttisolunsalpaajaa suositella. Vahvaa tutkimusnäyttöä adjuvanttisolunsalpaajan hyödystä varhaisimman vaiheen taudissa ei ole.

Aste IB. Neljässä randomoidussa tutkimuksessa (ALPI, IALT, JBR.10, ANITA) (yhteensä 4621 potilasta), joissa on ollut mukana 890 aste IB potilasta ja yhdessä 423 aste I (A tai B) (ALPI) potilasta ei ole osoitettu radikaali-leikkauksen jälkeen annetun sisplatiinin ja toisen solunsalpaajan yhdistelmähoidon (3–4 hoitosykliä) parantavan aste IB potilaiden viisivuotiselossaoloa «Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized s...»1, «Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-bas...»2, «Winton T, Livingston R, Johnson D ym. Vinorelbine ...»3, «Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vin...»4.

Strauss ym. ovat raportoineet American Society of Clincal Oncologyn kokouksessa 2006 tulokset 344 aste IB potilaasta, joiden keuhkosyöpä oli radikaalisti leikattu ja randomoitiin joko seuranta tai adjuvanttisolunsalpaaja-ryhmään «Strauss GM, Herndon J, Maddaus MA ym. Adjuvant che...»5. Solunsalpaajina käytettiin edeltävistä tutkimuksista poiketen paklitakseli-karboplatiinin yhdistelmää 4 sykliä. Adjuvanttihoito oli hyvin siedetty, hoitoon liittyviä kuolemia ei todettu ja 85 %:lla hoito toteutui suunnitellusti. Viiden vuoden elossaolon välillä ei todettu merkitsevää eroa ryhmien välillä, seurantaryhmässä 57 % ja adjuvanttiryhmässä 59 % (p = 0,375). Keskimääräinen elossaoloaika oli seurantaryhmässä 78 kk ja adjuvanttiryhmässä 95 kk (HR 90 % CI 0,89; 0,60–1,07 ja p = 0,10) mahdollisesti viitaten adjuvanttihoidon hyötyyn.

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten laatu ja sovellettavuus:

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Neljässä tutkimuksessa käytettiin toksisiteettiprofiililtaan erilaista solunsalpaajayhdistelmää perustuen sisplatiiniin kun taas jälkimmäisessä karboplatiini-paklitakseli oli hyvin siedetty ja hoito toteutui 85 %:lla, paremmin kuin muissa tutkimuksissa. Kolmessa tutkimuksessa (ALPI, IALT, ANITA) oli sallittua antaa myös postoperatiivista sädehoitoa, mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin.

Kirjallisuutta

  1. Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA non-small-cell Lung cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1453-61 «PMID: 14519751»PubMed
  2. Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-60 «PMID: 14736927»PubMed
  3. Winton T, Livingston R, Johnson D ym. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2005;352:2589-97 «PMID: 15972865»PubMed
  4. Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-27 «PMID: 16945766»PubMed
  5. Strauss GM, Herndon J, Maddaus MA ym. Adjuvant chemotherapy in stage IB non-small cell lung cancer (NSCLC): Update of Cancer and Leukemia Group B (CALGB) protocol 9633. [abstract] ASCO Annual Meeting Proceedings 2006;24