Takaisin

Aste IIIA ei-pienisoluisen keuhkosyövän adjuvanttisolunsalpaajahoito

Näytönastekatsaukset
Aija Knuuttila
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: A

Adjuvattisolunsalpaajahoito on perusteltu potilaille, joilla radikaalileikkauksen leikkausnäytteissä todetaan N2-imusolmukkeiden metastasointi eli IIIA tauti.

IIIAN2-taudin viisivuotiselossaolo on vain n. 23 % pelkän leikkauksen jälkeen. Kolmessa suuressa randomoidussa tutkimuksessa (ALPI, IALT, ANITA), joissa oli yhteensä 3795 potilasta, tutkittiin aste I–IIIA radikaalileikatuille potilaille annetun sisplatiinin yhdistettynä toiseen solunsalpaajaan hyötyä verrattuna pelkkään leikkaukseen «Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized s...»1, «Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-bas...»2, «Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vin...»3. ALPI-tutkimuksessa ei todettu elossaoloeroa hoitoryhmien välillä. IALT-tutkimuksessa koko ryhmän elossaoloero oli 4,1 % viiden vuoden kohdalla adjuvanttihoidon eduksi ja hoidon hyöty painottui aste IIIA ryhmään (tässä ryhmässä 734 potilasta), vaikka tutkimuksen sekoittavana tekijänä saattaa olla postoperatiivisesti annettu sädehoito n. neljäsosalle potilaista. ANITA-tutkimuksen 840 potilaasta oli aste IIIA:ta 325. Tutkimuksessa adjuvanttihoitona käytettiin sisplatiini-vinorelbiinin yhdistelmää ja 50 % potilaista sai täydet suunnitellut 4 hoitosykliä. Adjuvanttihoidon hyöty aste IIIA taudissa oli selvä; viisivuotiselossaolo oli 42 % verrattuna pelkän leikkauksen ryhmän 26 %:iin. Myös tässä tutkimuksessa postoperatiivinen sädehoito oli sallittua ja sitä sai kaikista potilaista 33 % pelkän leikkauksen ryhmässä ja 22 % adjuvanttiryhmässä.

LACE meta-analyysissä on osoitettu radikaalileikatuilla saatavan adjuvanttisolunsalpaajahoidolla (sisplatiini ja toisen solunsalpaajan yhdistelmä) 5 % elossaolohyöty viiden vuoden kohdalla, mikä vastaa 1995 tehdyn meta-analyysin tulosta «Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti GV ym. Lung Adju...»4, «Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta...»5. Alaryhmäanalyysissa aste IA ja IB eivät hyötyneet, mutta aste II ja IIIA hyötyivät ja näissä molemmissa ryhmissä HR oli 0,83 (0,73–0,95).

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten laatu ja sovellettavuus:

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

N2 on hyvin heterogeeninen tautiryhmä, jossa imusolmukestatuksen tarkka selvittäminen aina ongelmallista, millä voi olla vaikutusta tutkimustuloksiin.

Kirjallisuutta

  1. Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA non-small-cell Lung cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1453-61 «PMID: 14519751»PubMed
  2. Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-60 «PMID: 14736927»PubMed
  3. Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-27 «PMID: 16945766»PubMed
  4. Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti GV ym. Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation (LACE): a pooled analysis of 5 randomized trials including 4584 patients. ASCO Annual Meeting Proceedings 2006;24:18S
  5. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ 1995;311:899-909 «PMID: 7580546»PubMed