Takaisin

Sisplatiinin ja karboplatiinin teho levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoidossa

Näytönastekatsaukset
Henni Ruokolainen ja Maria Tengström
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: B

Yhdistelmähoidossa uusien solunsalpaajien kanssa sisplatiini saattaa olla hieman karboplatiinia tehokkaampi, mutta siihen liittyy enemmän haittavaikutuksia.

Vuonna 2004 julkaistussa meta-analyysissä «Hotta K, Matsuo K, Ueoka H ym. Meta-analysis of ra...»1 vertailtiin sisplatiini ja karboplatiini pohjaisen solunsalpaajahoidon tehokkuutta ja haittavaikutuksia. Asetetut kriteerit täytti 8 tutkimusta, joissa yhteensä oli 2 948 potilasta. Tutkimuksissa viidessä oli tutkittu joko sisplatiinin tai karboplatiinin ja uudemman lääkkeen yhdistelmää (paklitakseli, gemsitabiini, doketakseli). Meta-analyysissä todettiin, että sisplatiinipohjaista hoitoa saaneilla potilailla hoitovasteita saatiin enemmän kuin karboplatiinipohjaista hoitoa saaneilla potilailla (OR 1,36, 95 % CI 1,15–1,61, p < 0,001). Tämä tulos oli havaittavissa sekä uudempien että myös vanhempien lääkkeiden (etoposidi, vindesiini, vinblastiini, mitomyciini C) kombinaatiossa yhdessä sisplatiinin kanssa. Kun ryhmiä tarkasteltiin kokonaiselossaolon suhteen, ei tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä havaittu (HR = 1,050, 95 % CI 0,907–1,216, p = 0,515). Alaryhmäanalyysissä todettiin, että sisplatiini yhdistettynä ns. uudempiin solunsalpaajiin pidentäisi elossaoloa 11 %:lla verrattuna vastaavaan hoitoon karboplatiinin kanssa. (HR = 1,106, 95 % CI 1,005–1,218, p = 0,039. Haittavaikutusten osalta todettiin, että sisplatiinipohjaista hoitoa saaneet potilaat saivat useammin gr. 3 tai 4 asteista pahoinvointia ja oksentelua (OR = 2,51, 95 % CI 1,76–3,56). Sen sijaan karboplatiinipohjaista hoitoa saaneilla potilailla gr. 3–4 trombosytopeniaa oli enemmän. Gr. 3–4 neutropenian ja munuaistoksisuuden osalta ei ryhmien välillä ollut selkeitä eroja. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu hoitoon liittyvän kuolleisuuden osalta ryhmien välillä. Sisplatiinipohjaista hoitoa saavilla potilaille hoitoon liittyviä kuolemia oli 54 (3,9 %), kun vastaava luku karboplatiinipohjaista hoitoa saaneilla potilailla oli 40 (2,9 %). Tämä tarkoittaa 1.4 kertaa suurempaa hoitoon liittyvää kuolleisuutta, luku ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (OR 1,36, 95 % CI 0,89–2,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hotta K, Matsuo K, Ueoka H ym. Meta-analysis of randomized clinical trials comparing Cisplatin to Carboplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2004;22:3852-9 «PMID: 15326195»PubMed