Takaisin

Optimaalinen solunsalpaajakuurien määrä levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla ensi-linjan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Henni Ruokolainen ja Maria Tengström
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: B

Neljää hoitokuuria pidetään riittävänä eikä pidempi ylläpitohoito paranna ennustetta.

Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoito ei ole kuratiivista hoitoa, joten olisi tärkeää tiedostaa niiden hoitokuurien määrä, jonka katsotaan antavan suuriman hyödyn. Turhaa lisähoitoa on vältettävä lähinnä hoitoon liittyvien haittavaikutusten vuoksi. Vuonna 2003 on ilmestynyt asiaa käsittelevä meta-analyysi. Tässä tarkasteltiin kolmea satunnaistettua tutkimusta, jossa vertailtiin lyhyttä hoitoa (yhdessä tutkimuksessa kolme hoitokuuria, kahdessa tutkimuksessa neljä hoitokuuria) ja pidempää hoitoa (kuusi hoitokuuria ja ylläpitohoito). Pidemmästä hoidosta tai ylläpitohoidosta ei näissä tutkimuksissa havaittu olevan mitään hyötyä, kun asiaa tarkasteltiin hoitovasteiden, oireiden lieventymisen, elämänlaadun tai elossaolon osalta. Lisäksi kumulatiivisen toksisuuden todettiin lisääntyvän potilailla, jotka saivat pidempikestoista hoitoa. Kolmannessa tutkimuksessa neljän hoitokuurin jälkeen potilaat satunnaistettiin joko seurantaryhmään tai saamaan kuuden kuukauden mittaista vinorelbiinihoitoa. Tässä työssä ei voitu havaita elossaoloetua vinorelbiiniä saaneen hoitoryhmän eduksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Socinski MA, Baggstrom MQ, Hensing TA. Duration of therapy in advanced, metastatic non-small-cell lung cancer. Clin Adv Hematol Oncol 2003;1:33-8 «PMID: 16227958»PubMed