Takaisin

Toisen linjan solunsalpaajahoito levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Henni Ruokolainen ja Maria Tengström
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: B

Toisen linjan solunsalpaajahoito on tehokasta hyväkuntoisilla (WHO 0–1) potilailla.

Toisen linjan solunsalpaajahoitoa voidaan harkita niille potilaille, joiden suorituskyky on säilynyt hyvänä (WHO 0–1) ensimmäisen linjan solunsalpaaja hoidon aikana. Vuonna 2006 julkaistussa systemoidussa katsauksessa «Barlési F, Jacot W, Astoul P ym. Second-line treat...»1 käytiin läpi vuosina 1996–2005 ilmestyneitä faasi II–III tutkimuksia. Katsauksessa todetaan, että toisen linjan solunsalpaajahoito tarjoaa hyväkuntoisille ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille pienen, mutta tilastollisesti merkitsevän elinaika edun. Ainoastaan yhdessä faasi III satunnaistetussa työssä oli verrattu toisen linjan hoitona parasta mahdollista oireenmukaista hoitoa (BSC) kolmen viikon välein annettavaan doketakseli hoitoon «Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R ym. Prospective ra...»2. Tässä tutkimuksessa todettiin taudin etenemisen olevan hitaampaa doketakselihoitoa saaneessa ryhmässä (mediaani aika taudin progressioon 10.6 viikkoa) verrattuna ainoastaan oireenmukaista hoitoa saaneeseen ryhmään (6.7 viikkoa, p = 0,001). Doketakseliryhmässä potilailla oli myöskin pidempi mediaani elossaoloaika (7,0 kk vs. 4,6 kk, p = 0,04) ja korkeampi 1-vuoden elossaoloaika (37 % vs. 12 %, p = 0,03).

Doketakselin käytöstä toisen linjan hoidossa on julkaistu meta-analyysi vuonna 2006 «Bria E, Cuppone F, Ciccarese M ym. Weekly docetaxe...»3. Tässä meta-analyysissä selviteltiin viikottain annettavan doketakselin ja kolmen viikon välein annettavan doketakselihoidon paremmuutta. Kriteerit täytti kuusi faasi II-III satunnaistettua tutkimusta (yhteensä 1018 potilasta). Selkeää tilastollisesti merkitsevää eroa ei todettu hoitojen tehossa eli kokonaiselinajassa ei ryhmien välillä ollut eroa (HR = 1,04, 95 % CI 0,77–1,39). Sen sijaan haittavaikutukset gr. 3–4 neutropenian osalta osoittautuivat hieman suuremmiksi kolmen viikon välein annosteltavassa doketakselihoidossa (15–19 %).

Doketakselin ohella tehokkaaksi lääkkeeksi toisen linja solunsalpaajahoidossa on todettu pemetreksedi. Vuonna 2004 julkaistiin faasi III tutkimus «Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV ym. Randomized p...»4, jossa potilaat satunnaistettiin saamaan joko doketakselia tai pemetreksediä 3 viikon välein. Kaikki potilaat olivat saaneet edeltävästi ensilinjan solunsalpaajahoitoa levinneeseen ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään. Lääkkeiden teho vaikutti yhtäläiseltä eli keskimääräinen elossaoloaika pemetreksediryhmässä oli 8,3 kk ja doketakseliryhmässä 7,9 kk. Yhden vuoden elossaoloaika molemmissa ryhmissä oli 29,7 %. Haittavaikutuksissa sen sijaan todettiin eroavaisuutta eli doketakseliryhmän potilailla oli tilastollisesti enemmän gr. 3–4 neutropeniaa (40,2 % vs. 5,3 %, p < 0,001). Neutropeniaan liittyviä infektioita oli myöskin enemmän doketakseliryhmässä (3,3 % vs. 0,0 %, p = 0,004), samoin infektioon liittyviä sairaalahoitojaksoja (13,4 % vs. 1,5 %, p < 0,001).

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten laatu ja sovellettavuus:

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barlési F, Jacot W, Astoul P ym. Second-line treatment for advanced non-small cell lung cancer: a systematic review. Lung Cancer 2006;51:159-72 «PMID: 16360238»PubMed
  2. Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R ym. Prospective randomized trial of docetaxel versus best supportive care in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-based chemotherapy. J Clin Oncol 2000;18:2095-103 «PMID: 10811675»PubMed
  3. Bria E, Cuppone F, Ciccarese M ym. Weekly docetaxel as second line chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: meta-analysis of randomized trials. Cancer Treat Rev 2006;32:583-7 «PMID: 16919884»PubMed
  4. Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV ym. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 2004;22:1589-97 «PMID: 15117980»PubMed