Takaisin

Rajoittuneen pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoito

Näytönastekatsaukset
Pekka Mali
11.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: A

Sisplatiini-etoposidi on suositeltavin solunsalpaajahoito erityisesti käytettäessä yhdessä sädehoidon kanssa

Euroopan keuhkosyöpätyöryhmässä tehtiin meta-analyysi, jossa selvitettiin sisplatiinin ja etoposidin merkitystä pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien elinaikaan «Mascaux C, Paesmans M, Berghmans T ym. A systemati...»1. Tutkimuksessa ei analysoitu rajoittunutta ja metastasoitunutta tautia erikseen ja lisäksi tutkimuksissa arvioitiin tuloksia julkaistujen tutkimusten pohjalta eikä yksilöityä tietoa kerätty. Tutkimuksessa oli mukana 36 tutkimusta (yhteensä 7 173 potilasta, julkaisut vuosilta 1984–1997), jotka jaettiin 4 eri ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä jossa verrattiin sisplatiinihoitoja ilman etopisidia hoitoihin, joissa ei ollut sisplatiinia eikä etoposidiä. Näitä oli ainoastaan yksi tutkimus (111 potilasta) eikä siinä saatu tilastollista eroa eri ryhmien välillä (HR 0,70, 95 % luottamusväli 0,41–1,21). Toisessa verrattin etoposidi-hoitoja ilman sisplatiinia hoitoihin, joissa ei ollut etoposidiä eikä sisplatiinia (17 tutkimusta yhteensä 3454 potilasta). Etoposidi hoito vähensi kuoleman riskiä 28 % (HR 0,72, 95 % luottamusväli 0,67–0,78, p < 0,001). Kolmannessa verrattiin etoposidi-sisplatiinihoitoja muihin solunsalpaajhoitoihin (9 tutkimusta, 1945 potilasta). Kuoleman riski väheni 43 % (HR 0,57, 95 % luottamusväli 0,51–0,54, p < 0,001). Neljännessä verrattiin etoposidi-sisplatiini hoitoa hoitoihin, joissa oli etoposidi tai tenoposid, mutta ei sisplatiinia (9 tutkimusta, 1663 potilasta). Etoposidi-sisplatiinihoito vähensi tässäkin analyysissä kuoleman riskiä 26 % (HR 0,74, 95 % CI 0,66–0,83, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sundström ym. «Sundstrøm S, Bremnes RM, Kaasa S ym. Cisplatin and...»2 vertasivat satunnaistetussa tutkimuksessa vinkristiini-epirubisiini-syklofosfamidihoitoa (VEC) sisplatiini-etoposidihoitoon (PE). Vaikkakaan doksorubisiinia ja epirubisiinia ei ole verrattu toisiinsa isoissa faasi II tutkimuksissa pienisoluisessa keuhkosyövässä, pidetään näiden antrasykliinien tehoa vastaavina. Sundströmin tutkimuksessa oli 436 potilasta, joilla oli rajoittunutta (214 potilasta) tai levinnyttä tautia (222). Rajoittunutta tautia sairastavat saivat myös sädehoidon 3 ja 4 solunsalpaajasyklin yhteydessä samanaikaisesti. Potilaat, jotka saivat täydellisen hoitovasteen, saivat vielä profylaktisen aivosädehoidon. Keskimääräinen elinaika oli PE hoidolla parempi kuin VEC-hoidolla (10,2 kuukautta vs 7,8 kuukautta, p = 0,004). Alaryhmäanalyysissä etu näytti olevan ainoastaan rajoittuneessa taudissa (PE vs. VEC keskimääräinen elinaika 14,5 vs 9,7 kk, p = 0,001) kun taas levinneessä taudissa ei ollut eroa hoidoilla (8,4 vs. 6,5 months).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Sunströmin tutkimuksessa «Sundstrøm S, Bremnes RM, Kaasa S ym. Cisplatin and...»2 keskimääräinen kuolleisuus rajoittuneessa taudissa oli suurempi kuin uusimmissa kemoterapiatutkimuksissa. Tämä voi johtua matalammasta sädehoitoannoksesta tai erilaisesta potilasvalinnasta.

Kirjallisuutta

  1. Mascaux C, Paesmans M, Berghmans T ym. A systematic review of the role of etoposide and cisplatin in the chemotherapy of small cell lung cancer with methodology assessment and meta-analysis. Lung Cancer 2000;30:23-36 «PMID: 11008007»PubMed
  2. Sundstrøm S, Bremnes RM, Kaasa S ym. Cisplatin and etoposide regimen is superior to cyclophosphamide, epirubicin, and vincristine regimen in small-cell lung cancer: results from a randomized phase III trial with 5 years' follow-up. J Clin Oncol 2002;20:4665-72 «PMID: 12488411»PubMed