Takaisin

Rajoittuneen pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoidon optimaalinen kesto

Näytönastekatsaukset
Pekka Mali
11.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: C

Solunsalpaajhoidon kesto on 4–6 hoitosykliä 3 viikon välein. Pidempi ylläpitohoito ei oleellisesti paranna elinaikaa, mutta lisää haittavaikutuksia.

Ontarion ryhmä on tehnyt laajan kirjallisuuskatsauksen ja hoitosuosituksen rajoittuneen ei pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoidosta. Suositus on päivitetty joulukuussa 2003 «Laurie SA, Logan D, Markman BR ym. Practice guidel...»1. Laajassa kirjallisuushaussa löytyi yhteensä 6 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli käsitelty solunsalpaajahoidon kestoa vertaamalla ylläpitohoitoa (2–8 sykliä) lyhyeen solunsalpaajahoitoon (3–6 hoitosykliä) «Cullen M, Morgan D, Gregory W ym. Maintenance chem...»2, «Controlled trial of twelve versus six courses of c...»3, «Byrne MJ, van Hazel G, Trotter J ym. Maintenance c...»4, «Giaccone G, Dalesio O, McVie GJ ym. Maintenance ch...»5, «Veslemes M, Polyzos A, Latsi P ym. Optimal duratio...»6, «Spiro SG, Souhami RL, Geddes DM ym. Duration of ch...»7. Viidessä tutkimuksessa, joissa oli mukana sekä rajoittunutta että levinnyttä tautia, ei saatu eroa elinajassa ryhmien välillä. Byrnen ym. tutkimuksessa, jossa oli mukana ainoastaan rajoittunut SCLC, ylläpitohoito lisäsi kuolemanriskiä verrattuna lyhyempään hoitoon «Byrne MJ, van Hazel G, Trotter J ym. Maintenance c...»4. Veslenesin ym. tutkimuksessa selvitettiin voitaisiinko hoitoa lyhentää tavanomaisesta 6 syklin etoposidisisplatiini hoidosta 4 sykliin. Tutkimuksessa oli ainoastaan 69 potilasta, joista 23:lla oli rajoittunut tauti. Tässäkään tutkimuksessa ei saatu eroa ryhmien välillä.

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten laatu ja sovellettavuus:

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuksissa ei saatu lisähyötyä pidemmästä ylläpitohoidosta. Kuitenkin vain osalla potilaista oli rajoittunut tauti eikä toistaiseksi ole riittävästi tutkimuksia, joten optimaalinen hoidon pituus on edelleen epäselvä rajoittuneessa taudissa.

Kirjallisuutta

  1. Laurie SA, Logan D, Markman BR ym. Practice guideline for the role of combination chemotherapy in the initial management of limited-stage small-cell lung cancer. Lung Cancer 2004;43:223-40 «PMID: 14739044»PubMed
  2. Cullen M, Morgan D, Gregory W ym. Maintenance chemotherapy for anaplastic small cell carcinoma of the bronchus: a randomised, controlled trial. Cancer Chemother Pharmacol 1986;17:157-60 «PMID: 3013442»PubMed
  3. Controlled trial of twelve versus six courses of chemotherapy in the treatment of small-cell lung cancer. Report to the Medical Research Council by its Lung Cancer Working Party. Br J Cancer 1989;59:584-90 «PMID: 2540789»PubMed
  4. Byrne MJ, van Hazel G, Trotter J ym. Maintenance chemotherapy in limited small cell lung cancer: a randomised controlled clinical trial. Br J Cancer 1989;60:413-8 «PMID: 2551359»PubMed
  5. Giaccone G, Dalesio O, McVie GJ ym. Maintenance chemotherapy in small-cell lung cancer: long-term results of a randomized trial. European Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol 1993;11:1230-40 «PMID: 8391065»PubMed
  6. Veslemes M, Polyzos A, Latsi P ym. Optimal duration of chemotherapy in small cell lung cancer: a randomized study of 4 versus 6 cycles of cisplatin-etoposide. J Chemother 1998;10:136-40 «PMID: 9603640»PubMed
  7. Spiro SG, Souhami RL, Geddes DM ym. Duration of chemotherapy in small cell lung cancer: a Cancer Research Campaign trial. Br J Cancer 1989;59:578-83 «PMID: 2540788»PubMed