Takaisin

Uusiutuneen pienisoluisen keuhkosyövän solunsalpaajahoito

Näytönastekatsaukset
Pekka Mali
11.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: B

Potilailla, joilla tauti etenee ensimmäisen hoitovasteen jälkeen tulee harkita toisen vaiheen solunsalpaajahoitoa.

Ontariolainen ryhmä on tehnyt systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pienisoluisen keuhkosyövän toisen vaiheen randomisoiduista tutkimuksista vuosilta 1985–2005 «Cheng S, Evans WK, Stys-Norman D ym. Chemotherapy ...»1. Katsaukseen valittiin tutkimukset, joissa oli ainoastaan toisen linjan solunsalpaajahoitoja ja joissa oli tiedot elinajasta ja hoitovasteista, yhteensä 6 tutkimusta. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa oli verrattu solunsalpaajahoitoa pelkkään oireenmukaiseen hoitoon «O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H ym. Phase III tr...»2. O’Brien ym tutkimuksessa satunnaistettiin 141 potilasta, joko saamaan suunkautta annosteltavaa topotekaania yhdessä parhaan oireenmukaisen hoidon kanssa tai pelkästään parasta oireenmukaista hoitoa (BSC). Tutkimukseen otettiin potilaita, joiden ei katsottu enää soveltuvan i.v. solunsalpaajhoitoon eli potilailla joilla oli lyhyt aika taudin uusiutumiseen ensimmäisen solunsalpaajahoidon vasteen ja hoidon loppumisen jälkeen (alle 90 vuorokatta). Myöhemmin tutkimuksen aikana sisäänottoa laajennettiin, siten että myös i.v. hoidosta kieltäytyneet voitiin randomisoida tutkimukseen, näitä potilaita oli yhteensä 65. Topotekaanihoito lisäsi elinaikaa verrattuna oireenmukaiseen hoitoon (hazard ratio 0,64, 95 % CI 0,45–0,90). Kuuden kuukauden elossaoloprosentti oli topotekaaniryhmässä 48,8 % ja BSC-ryhmässä 25,7 % (laskettu NNT = 4,3 eli 4,3 potilasta hoidettava että 1 saisi elinaikahyödyn ½ vuoden kohdalla). Hoitovasteita topotekaaniryhmässä oli vain 7 % (95 % CI 2,33 %–15,67 %). Topotekaaniryhmässä oireiden paheneminen ja elämänlaadun huononeminen oli hitaampaa kuin kontrolliryhmässä. Elämänlaatua mitattiin EQ-5D kysymyksillä 3 kk välein. Topotekaaniryhmässä oli hoitokuolemia 4 (6 %), mutta kokonaiskuolleisuus 30 vrk:n sisällä randomisoinnista oli topotekaaniryhmässä 7 % kun se BSC-ryhmässä oli 13 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Muista kirjallisuuskatsauksessa esitetyistä tutkimuksissa, joissa verrattiin eri solunsalpaajahoitoja (3 tutkimusta) tai eri annosmuotoja (i.v tai p.o) topotekaanihoitoa (2 tutkimusta), ryhmien välillä ei saatu tilastollista eroa elinajassa. Tutkimukset olivat pieniä ja niistä ei voida tehdä johtopäätöksiä solunsalpaajhoitojen eroista, suurin osa tutkimuksissa olleista potilaista oli saanut hoitovasteen ensilinjanhoidolle ja relapsiin kulunut aika oli yli 60 vuorokautta eli suurimmalla osalla oli kyseessä ns sensitiivinen relapsi (kirjallisuudessa käytetään yleisesti sensitiivisen relapsin määritelmän rajana yli 3 kk relapsin ja edellisen hoidon loppumisen väliä). Suurimmassa eri solunsalpaajahoitoja vertailevassa tutkimuiksessa oli satunnaistettu 211 sensitiivistä relapsi potilasta, joko i.v. topotekaanihoitoon tai VAC hoitoon (vinkristiini, doksorubisiini ja syklofosfamidi) «von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA ym. Topoteca...»3. Tutkimuksessa ei saatu tilastollista eroa keskimääräiseen elinaikaan (25 viikkoa vs. 24,7 viikkoa), mutta oireiden lievitys oli parempi topotekaaniryhmässä (p < 0,043). Hoitovasteita topotekaaniryhmässä oli 24,3 % ja VAC-ryhmässä 18,3 % (p = 0,285). Vastaavia vasteita on esitetty useissa pienissä faasi II tutkimuksissa eri solunsalpaajakombinaatioilla sensitiivisessä relapsissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Toistaiseksi ei ole riittävästi satunnaistettuja tutkimuksia siitä ketkä potilaat eniten hyötyvät toisen linjan hoidosta. Yleisesti huonon ennusteen tekijöinä pidetään potilaan huonoa suorituskykyä (PS ≥ 2), relapsia 3 kk aikana ensimmäisen hoidon lopusta ja progressiota ensimmäisen hoidon aikana. Näillä potilailla saadaan objektiivisia vasteitta alle 10 %:lla. O’Brien ym. tutkimuksessa osoitettiin, että osa näistäkin potilaista voisi hyötyä solunsalpaajahoidosta pienisoluisessa keuhkosyövässä.

Kirjallisuutta

  1. Cheng S, Evans WK, Stys-Norman D ym. Chemotherapy for relapsed small cell lung cancer: a systematic review and practice guideline. J Thorac Oncol 2007;2:348-54 «PMID: 17409809»PubMed
  2. O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H ym. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:5441-7 «PMID: 17135646»PubMed
  3. von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA ym. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:658-67 «PMID: 10080612»PubMed