Takaisin

Hypertoninen keittosuolaliuos kohonneen aivopaineen hoidossa akuutin aivovamman yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Tarja Randell
30.10.2008

Näytön aste: C

Aivovammapotilailla hypertoninen keittosuolaliuos alentaa kallonsisäistä painetta paremmin kuin mannitoli.

Aivovammapotilailla kallonsisäisen paineen alentaminen voi parantaa ennustetta. Paineen alentamiseksi on mahdollista käyttää osmoottista nesteen poistoa aivokudoksesta. Vaikutus voidaan saada aikaiseksi antamalla mannitolia tai hypertonista keittosuolaliuosta.

ystemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Wakai A, Roberts I, Schierhout G. Mannitol for acu...»1 selvitettiin mannitolihoidon vaikutusta verrattuna muihin hoitovaihtoehtoihin satunnaistetuissa tutkimuksissa. Kelvollisia tutkimuksia löytyi seitsemän. Vain yhdessä tutkimuksessa verrattiin mannitolia (20 % mannitoli 2 ml / kg) hypertoniseen keittosuolaliuokseen (7.5 % liuos, 2 ml / kg) potilailla, joiden GCS oli 8 tai vähemmän ja jotka tarvitsivat kallonsisäistä painetta (ICP) alentavaa hoitoa kun standardihoito ei tehonnut (aivoselkäydinnesteen dreneeraus, nesthoito, inotrooppiset lääkkeet, hyperventilaatio). Tavoitteena oli ICP alle 25 mmHg. Selviytyminen (Glasgow Outcome Scale) arvioitiin 90 vrk vamman jälkeen. Molemmissa ryhmissä oli 10 potilasta.

Suhteellinen kuolemanvaara oli 1.25 (95 % luottamusväli 0.47 – 3.33). Mannitoli saattaa olla huonompi vaihtoehto kuin hypertoninen keittosuolaliuos.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Battison C, Andrews PJ, Graham C ym. Randomized, c...»2 yhdeksälle teho-osastolla hoidettavalle aivovammapotilaalle annettiin kallonsisäisen paineen alentamiseksi 200 ml 20-% mannitolia tai 100 ml 7.5-% keittosuloliuosta dextraanissa. Liousten osmoottinen kuorma oli samanlainen, 250 mOsm. Kaikki potilaat saivat molemmat hoidot kahdesti satunnaistetussa järjestyksessä. Hoito aloitettiin, jos kallonsisäinen paine (ICP) oli 20 mmHg tai enemmän yli 5 min.

Hypertoninen keittosuolalious alensi kallonsisäistä painetta tehokkaammin kuin mannitoli. Ero – 5mmHg, 95 % luottamusväli -10.8 mmHg - -3.0 mmHg, p<0.014. Vaikutuksen kesto oli pidempi hypertonisella keittosuolalioksella kuin mannitolilla, ero -46 min, 95 % luottamusväli -182 - - 6.0 min, p<0.044.

Johtopäätöksenä oli, että ekvimolaarisena, nopeana infuusiona annettuna hypertoninen keittosuola alentaa kallonsisäistä painetta tehokkaammin kuin mannitoli.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Korkea kallonsisäinen paine huonontaa aivovammapotilaiden ennustetta.

Kirjallisuutta

  1. Wakai A, Roberts I, Schierhout G. Mannitol for acute traumatic brain injury. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001049 «PMID: 17253453»PubMed
  2. Battison C, Andrews PJ, Graham C ym. Randomized, controlled trial on the effect of a 20% mannitol solution and a 7.5% saline/6% dextran solution on increased intracranial pressure after brain injury. Crit Care Med 2005;33:196-202; discussion 257-8 «PMID: 15644669»PubMed